Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Bekering

Bekering

Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Waarschuwing: keer je om!

‘In verschillende delen van Australië is het risico van zich snel uitbreidende bosbranden momenteel extreem groot. Het is daarom heel belangrijk om dagelijks het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten en hulporganisaties strikt op te volgen.’

Dit bericht is te lezen op verschillende nieuwssites. Waarom vinden die autoriteiten het zo belangrijk dat je hun aanwijzingen opvolgt? Omdat er mensenlevens op het spel staan! Als ze bijvoorbeeld waarschuwen dat je op een bepaalde weg niet verder mag, dan kun je maar beter luisteren en rechtsomkeert maken. Doorrijden is levensgevaarlijk. Dan rijd je je eigen ondergang tegemoet.

Hetzelfde geldt voor bekering in de Bijbel. Als de Bijbel je oproept om je te bekeren, dan is dat echt menens. Want als je je niet bekeert, dan ga je regelrecht op de verdoemenis af. Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor iedereen!

Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

Bekering is niet iets dat je maar één keer doet, maar dat elke dag weer doorgaat. De eerste van Luthers 95 beroemde stellingen luidde: ‘Onze Heere en meester Jezus Christus heeft, toen Hij zei: “Bekeert U!”, bedoeld dat het hele leven van de gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn.’
Bekering betekent dat je radicaal breekt met de zonde. Paulus roept ons in Efeze 4:22 op om ‘de oude mens af te leggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten’. Ook roept hij in vers 23 gelovigen op om zich te bekleden met de nieuwe mens ‘die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’.
Bekering is onmogelijk zonder de genade van de Heere Jezus. Het is een gave van God, die voortkomt uit de wedergeboorte van je hart. Bekering op eigen, menselijke kracht is onmogelijk. De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5: ‘Zonder Mij kunt u niets doen.’
Hoe meer je breekt met de zonde, hoe meer je ontdekt hoe diep die zonde in je zit. Op eigen kracht kun je hier nooit mee dealen. Er is maar één oplossing: je steeds weer keren naar de Heere Jezus en Hem vragen: ‘Wees mij zondaar genadig.’ Zo raak je steeds meer geworteld in Hem.
Bekering wordt heel concreet zichtbaar in je leven. Je gaat bijvoorbeeld omzien naar mensen die het moeilijk hebben (Jakobus 1:27), je gebruikt geen vuile taal meer, maar goede woorden (Efeze 4:29) en je zingt dankbaar psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor de Heere (Kolossenzen 3:16). Bekering betekent je hele leven toewijden aan God, ‘als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (Romeinen 12:1).

Bekering

Bijbelteksten

 • Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

  Ezechiël 33:11
 • En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.

  Lukas 3:10,11
 • Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen.

  Mattheüs 4:17
 • Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

  Efeze 4:31,32

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus heeft het in Zondag 33 over bekering. Wat betekent het als je je bekeert? Dat betekent dat de oude mens in jou sterft en de nieuwe mens in jou opstaat. Het betekent dat je heel verdrietig bent, omdat je door de zonde God boos hebt gemaakt. Je gaat die zonde steeds meer haten en uit de weg. Bekering betekent ook dat de nieuwe mens in jou opstaat. Dan voel je een diepe vreugde om, in God en door Christus, de wil van God te doen. Om in liefde tot Hem in alle goede werken te leven.

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het over je gelovig keren naar Jezus Christus, zodat je alles van Hem gaat verwachten. Artikel 22 vertelt over het geloof dat de Heilige Geest in onze harten wil aansteken: een geloof dat Jezus Christus en Zijn verlossing omarmt en niets meer buiten Hem zoekt. Het is God die geloof en bekering in Zijn genade geeft, zo benadrukken Gods Woord en de Dordtse leerregels. Zo lezen wij in Handelingen 5:31 dat God Christus verhoogd heeft tot een Vorst en Zaligmaker, om bekering te geven en vergeving van zonden. Tegelijk is het zo dat wij God nooit de schuld kunnen geven als wij onbekeerd blijven. De Bijbel roept alle mensen op om zich te bekeren (Handelingen 17:30), God vraagt een antwoord!

Dag 1 Bekering - Gods verlangen
Tekst: Ezechiël 18:23-31 | |
23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? 24 Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die hij gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen dáárom zal hij sterven. 25 Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht? 26 Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft. 27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. 28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. 29 Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet recht. Huis van Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht? 30 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. 31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? 32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Wat leer je uit dit gedeelte over Gods wil en verlangen voor jou?

Dag 2 Bekering - Noodzaak
Tekst: Lukas 13:1-5 | |
1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

In dit Bijbelgedeelte gaat het over een aantal ernstige gebeurtenissen. Wat is Jezus’ waarschuwing en boodschap voor jou?

Dag 3 Bekering - Tot jezelf komen
Tekst: Lukas 15:11-32 | |
11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. 14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. 16 En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 19 En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21 En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 25 Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. 26 En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. 27 Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. 28 Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. 29 Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. 30 Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. 31 En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 32 Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.

Lees nog eens vers 17-20 en vertel in je eigen woorden wat bekering bij de verloren zoon betekende.

Dag 4 Bekering - Van het hart
Tekst: Joël 2:1-14 | |
1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. 3 Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. 4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort. 5 Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd. 6 Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. 7 Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. 8 Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. 9 Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. 10 Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. 11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? 12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. 14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.

De Heere God ziet wat er in ons hart leeft. Het gaat erom dat in je hart er liefde voor Hem is. Wat betekent dit gedeelte voor jou persoonlijk? Wat wil je naar aanleiding van dit gedeelte bidden?

Dag 5 Bekering - Van concrete zonden
Tekst: Lukas 3:1-14 | |
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, 2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 3 En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, 4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; 6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. 7 Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 9 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 10 En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. 12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? 13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. 14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.

Je ziet dat Johannes voor verschillende personen een verschillende oproep heeft als het om de concrete bekering van zonden gaat. Van welke zonde moet jij je bekeren?

Dag 6 Bekering - Beloften
Tekst: Maleachi 3:1-10 | |
1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten. 2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 3 Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 4 Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. 5 Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de legermachten. 6 Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen. 7 Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? 8 Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! 9 U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. 10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Van welke zonden moet het volk Israël zich bekeren? Wat belooft God in de verzen 7 en 10?

Dag 7 Bekering - Bedreigingen
Tekst: Psalm 95 | |
1 Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van ons heil. 2 Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen. 3 Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. 4 In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. 5 Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. 6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. 7 Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn: 9 daar stelden uw vaderen Mij op de proef, daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen. 10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. 11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Wat betekent het om een verhard hart te hebben? Wat is jouw reactie op Gods spreken?

Kernteksten voor roeping en verkiezing Dr. C. van Sliedregt Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Onbekeerd, wat doe je ermee? Dr. W. van Vlastuin Leverbaar
Meer informatie Meer info
Bekering, ook voor jou? Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
De lofzang van Dordt Ds. C.G. Vreugdenhil Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Omgang met God Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Bekering Ds. G.W.S. Mulder Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Kennis in viervoud Ds. H. Korving Leverbaar
Meer informatie Meer info
Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn Ds. M.M. van Campen
Kom bij me terug, wat je ook hebt gedaan! Paul Washer
Hij klopt, wat doe jij? Ds. G.A. van den Brink
Ik kan me niet bekeren! Tim Conway
Hoe weet ik of mijn bekering oprecht is? John Piper
Bekeren of bekeerd worden? Jurjen ten Brinke & Bert Noteboom
"God moet mij bekeren", is dat duivels? Ev. J.W.N. van Dooijeweert
Micha: Gods boodschapper Ds. J. IJsselstein
Geen verlossing zonder bekering Ds. A.TH. Van Olst

Wat is bekering?

Lees Jona 3.

 • Wat is de boodschap van Jona?
 • Wat is de reactie van de Ninevieten?
 • Wat is de reactie van de Heere God?
 • Zeg in eigen woorden wat bekering is.

Een draai van honderdtachtig graden

Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven.

 • Noem een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die van het ene op het andere moment een bekering meemaakte. Noem ook een voorbeeld van iemand bij wie de bekering een langer proces was.
 • Als iemand jou zou vragen ‘Ben je bekeerd?’, wat zou je dan antwoorden?
 • Van welke zonden moet jij je bekeren?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.