Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Belofte

Belofte

Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Beloofd is beloofd!

De Duitse dominee Martin Niemöller verzette zich in de Tweede Wereldoorlog heftig tegen Adolf Hitler. Daar moest hij een hoge prijs voor betalen. Toen een nazirechter hem op 2 maart 1938 vrijsprak, wilde Hitler daar niets van weten. Hij zei: “Dan is die man mijn persoonlijke gevangene.” Niemöller bracht ruim zeven jaar door in concentratiekampen. Hoe hij het volhield? Hij klampte zich vast aan Gods beloften.

Op oudejaarsavond 1944 preekte Niemöller voor medegevangenen in concentratiekamp Dachau over Simeon uit Lukas 2. Hij stelde de vraag: Kan de wachtende Simeon ons vandaag helpen? “Zeker niet op deze manier dat wij de conclusie zouden mogen trekken: laat de moed niet zinken, tenslotte zal alles wel goedkomen”, zei hij. “Dat kun je vandaag misschien zeggen, om er morgen weer des te vaster van overtuigd te zijn dat alle hopen toch voor niets is. Maar één ding heeft dit wachten van Simeon ons wél te zeggen: wie wacht op wat God hem beloofd heeft, die wacht zeker niet tevergeefs. (...) Bovendien, wij kunnen verlangen naar vrijheid en vrede, maar vrijheid hoeft nog geen geluk te brengen, want pas ‘wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft zult ge werkelijk vrij zijn’.” (Bron: RD)

Maarten Luther adviseerde: “Zet de zak met Gods beloften bij God voor de deur.” Dat zei Luther omdat hij wist: God houdt altijd woord en doet wat Hij heeft beloofd.

‘Ik beloof niks!’ Wat je belooft, moet je doen. Een belofte is iets wat je mondeling of schriftelijk toezegt. Een belofte heeft dus te maken met trouw zijn aan wat je toezegt. Als je vaak ‘echt waar, ik beloof het!’ zegt, maar het blijkt niet waar te zijn, dan ben je niet te vertrouwen. Hoe betrouwbaarder je bent, hoe waardevoller een belofte is.

In de Bijbel nemen beloften een zeer grote plaats in. Van Genesis tot Openbaring doet God beloften aan de mens waarin Hij zegt wat Hij zal doen. De eerste belofte, ook wel de moederbelofte genoemd, gaat over de komst van de Verlosser: “Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15) Maar er zijn zoveel meer beloften die God doet. Van Zijn nabijheid in moeitevolle omstandigheden (Deuteronomium 31:6), van rust als je vermoeid bent (Mattheüs 11:28-30), van vergeving bij belijdenis van zonden (1 Johannes 1:9). God is geen man dat Hij liegen zou (Numeri 23:19). Wat Hij zegt, doet Hij ook.

De beloften zijn te onderscheiden in voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften. Voorwaardelijk betekent dat de belofte wordt vervuld, als aan een voorwaarde wordt voldaan. Voorbeeld: ‘Ik beloof dat je langer op mag blijven, als jij voor mij de auto wast’. Of denk aan de Doop. Daarin belooft God dat Hij jouw God wil zijn, en daar is van Zijn kant alles voor gedaan! Maar de weg waarin dat gebeurt, waarin een herstelde relatie tussen God en jou werkelijkheid wordt, is de eis, de voorwaarde van geloof en bekering.

Onvoorwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn, maar dat de belofte hoe dan ook vervuld wordt. Voorbeeld: ‘Ik beloof dat je langer op mag blijven’. Een Bijbels voorbeeld van zo’n belofte is Gods belofte aan Noach: God belooft dat de aarde nooit meer door een zondvloed zal vergaan, wat de mens ook doet.

De brede plaats van de belofte in de Bijbel heeft alles te maken met het verbond. De Doop is een teken en zegel van Gods verbond met jou. Daar zegt God toe dat Hij jouw God wil zijn. Door het geloof moet dat echter nog wel toegepast worden. Maar is het nog wel genade als we eerst zelf iets moeten doen?! Het wonderlijke is dit: God vraagt wel geloof en bekering. Hij spreekt je aan op de verantwoordelijkheid. Maar wat Hij van je eist, wil Hij je Zelf geven. Dat wil Hij door Zijn Heilige Geest voor en in jou doen. Hij belooft wat Hij vraagt (geloof en bekering) en vraagt wat Hij belooft. Samenvattend zou je kunnen zeggen: De vraag (eis) van het verbond wordt voorafgegaan en gevolgd, gedragen en omringd door de belofte. Zo zegt Augustinus: “Heere, geef wat U eist, en eis dan wat U wilt…”.

Dat de Heere Zijn verbond en beloften heeft gegeven, is alleen mogelijk omdat God Zijn beloofde Zoon naar deze wereld gezonden heeft. Hij is de vervulling van de belofte dat God Zelf voor verlossing zou zorgen. Heel het Oude Testament spreekt al van Hem. In de Heere Jezus zijn alle beloften van God ‘ja en amen’ (2 Korinthe 1:20). God belooft jou in Zijn Woord vergeving van zonden en eeuwig leven. Het bekende psalmvers legt je de woorden in de mond als je zoekt naar hoe de Heere Jezus ook jouw Zaligmaker zal zijn: "Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig."

Belofte

Bijbelteksten

 • En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven.

  Jozua 23:14
 • En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

  Lukas 24:44
 • Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

  Handelingen 2:39
 • Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

  2 Korinthe 1:20

Belijdenisgeschriften

In artikel 18 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat toen God in de Heere Jezus als mens op deze aarde kwam, Hij de belofte vervulde die Hij door de profeten tegen het volk Israël had gesproken. Op aarde leefde de Heere Jezus volmaakt. Hij moest veel lijden, en zelfs sterven. Maar Hij is opgestaan, naar de hemel opgevaren.

Voordat Hij naar de hemel ging, beloofde Hij Zijn Heilige Geest aan Zijn kerk te geven, Die ook gekomen is. In de Dordtse Leerregels (II.5) wordt beschreven wat we met de belofte van het Evangelie (goede nieuws) moeten doen: aan élk mens, zonder onderscheid, moet gepredikt worden dat wie gelooft in de Heere Jezus, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft! Een stukje verder (III/IV.8) staat dat iedereen die tot Christus komt en gelooft, rust vindt voor zijn ziel en het eeuwige leven ontvangt. Dat belooft de Heere met ernst! Hij meent wat Hij zegt, daar kun je van op aan. Daarnaast heeft God in Zijn oneindige goedheid ons ook nog de sacramenten gegeven. In vraag en antwoord 66 (HC) staat dat God ons de sacramenten heeft gegeven om de beloften van het Evangelie nog beter te begrijpen en ze elke keer weer te verzegelen (bewijzen). Zo zeker als je het water, de wijn of het brood ziet, zo zeker mag je weten dat het echt waar is wat God door middel daarvan belooft.

Dag 1 Belofte - Geduld hebben
Tekst: Hebreeën 6:9-15 | |
9. Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. 10. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 12. opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. 13. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. 14. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen. 15. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.

Het gaat in vers 12 om de belofte van de hemelse rust binnen te gaan (Hebr.4:9). Wat kun je leren van hoe Abraham met Gods belofte is omgegaan?

Dag 2 Belofte - Leven met de belofte
Tekst: 2 Korinthe 6:14-7:1 | |
14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16. Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18. en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 1. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

God belooft tot kinderen aan te nemen (vers 18). Deze belofte vraagt van de gelovigen ook leven in overeenstemming met de belofte. Waarom is dat belangrijk, denk je?

Dag 3 Belofte - De trouwe Belover
Tekst: Hebreeën 11:8-11 | |
8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is. 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.

Sara heeft God getrouw geacht. Zie ook Hebr.10:23. Wat is het verband tussen belofte, geloof en Gods trouw?

Dag 4 Belofte - Geschonken beloften
Tekst: 2 Petrus 1:1-4 | |
1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2. moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 3. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

God is het niet aan ons verplicht iets te geven. Zelfs Zijn beloften zijn een geschenk (vers 4). Wat geschonken wordt, staat globaal in vers 3. Probeer hier eens drie minuten over na te denken. Wat betekent dit voor jou?

Dag 5 Belofte - Vertraagde beloften
Tekst: 2 Petrus 3:1-10 | |
1. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2. opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4. en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Wat wordt bedoeld met ‘vertragen’ van de vervulling van de belofte? Wat levert dat voor ‘winst’ op (vers 9)?

Dag 6 Belofte - Vaste beloften
Tekst: Titus 1:1-4 | |
1. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, 2. in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, 3. door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof: 4. genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.

God kan niet liegen (vers 3). Heb je zo al eens over de Zijn (doop)belofte nagedacht? Wat zegt dat jou over de betrouwbaarheid van God (en van Zijn beloften?

Dag 7 Belofte - Vervulde beloften
Tekst: 2 Korinthe 1:20 | |
20. Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

Alles wat God belooft, ontvang je door het geloof in Jezus Christus. De beloften zijn in Hem ‘ja en amen’, dat is ’vast en zeker’. Heb jij dat al vanuit je hart mogen beamen?

Elke dag een belofte C.H. Spurgeon Leverbaar
Meer informatie Meer info
Naar Zijn belofte C.H. Spurgeon Leverbaar
Meer informatie Meer info
Beloften voor zoekers Ds. C. Harinck e.a. Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Gods beloften voor u Ds. Iz. Kok Leverbaar
Meer informatie Meer info
Geloof je dat? Gert van den Brink & Arie Maasland Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
De levendmakende kracht van Gods beloften Johannes Teellinck Leverbaar
Meer informatie Meer info
Beloften van troost M. Luther Leverbaar
Meer informatie Meer info
Een bevestiging van Gods beloften, en nog veel meer John Piper
Bewapen jezelf met beloften John Piper
Gods verbond met Abraham | Deel IV, 3 Francis Chan & David Platt
Gods beste belofte John Piper
Geloof de beloften van God Paul Washer
Oproeping tot bekering en rijke belofte Prof. dr. P. Buitelaar
Een dubbele belofte van de Wijsheid Ds. J.M.J. Kieviet
De belofte die in de doop wordt verzegeld Ds. G.A. van de Brink
Gods belofte vervuld Prof. dr. A. Baars
Een Goddelijke belofte voor een vrezende koning Ds. R.W. Mulder
Een bevestiging van Gods belofte Ds. L.M. Jongejan

Beloften in de Bijbel

Er staan veel beloften van God in de Bijbel. Je kunt ze nu niet allemaal opzoeken en gaan lezen; door de hoeveelheid zul je ook niet goed onthouden wat je allemaal hebt gelezen. Toch is het wel belangrijk om te weten wat God belooft aan ons.

Een belofte van God kun je vaak herkennen aan de woorden: ‘Ik zal…’, ‘Hij zal…’, ‘Ik ben…’ of ‘Hij is…’ Hierna volgt iets wat God belooft te zullen doen. God is volmaakt goed, Hij kan niet liegen. Hij zal dus Zijn beloften houden!

Ga op zoek naar beloften van God in de Bijbel. Schrijf de zin van de belofte op, en beantwoord deze vragen:

 • Wat zegt deze belofte over Wie God is?
 • Wat zegt deze belofte over wie ik zelf ben?
 • Wat zou ik tegen God willen zeggen, aan God willen vragen of waarvoor kan ik Hem danken na het lezen van deze belofte?

Hieronder volgen een aantal hoofdstukken waarin God Zijn beloften geeft.

 • Romeinen 8:32
 • 1 Petrus 3:12
 • Mattheus 16:27
 • Jesaja 41:10
 • Johannes 14:23
 • Handelingen 2:19
 • Exodus 3: 6, 14, 15

God is betrouwbaar

Het belangrijke van een belofte is dat je de waarde ervan inziet. Als je denkt dat je kerngezond bent, ervaar je de belofte van een arts om je beter te maken als niet ter zake doende en daarom als zonder waarde. Maar als je weet dat je ernstig ziek bent, heeft zo’n belofte een heel grote waarde.

Spurgeon zegt dat de beloften van God lijken op druiven in een wijnpersbak; als je er druk op uitoefent, zal het sap eruit stromen. Denk na over de inhoud van Gods beloften en wat ze voor jou betekenen!

 • Vertrouw jij God?
 • Hecht je waarde aan de beloften die Hij geeft? Waarom (niet)?

Referentie: charlesspurgeon.nl

Beloofd is beloofd?

“Ik bid elke ochtend en avond. Ik lees elke ochtend en avond in mijn Bijbel. Elke keer verlang ik ernaar dat God mij bekeert. Dat Hij mij een nieuw hart geeft. Dat Hij met Zijn Geest in mijn hart komt wonen. Maar ik merk er niets van. Hoe kan dat nou? In de Bijbel staat een ontzettend rijke belofte: Iedereen die de Naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zal zalig worden (Handelingen 2:21). Niet: zal misschien/mogelijk/waarschijnlijk zalig worden, maar hij zal zalig worden. Maar ik ben het bewijs dat deze belofte niet waar is. Ik heb Hem aangeroepen, maar ik word niet zalig.”

 • Wat herken je van deze worsteling?
 • Wat zou je zeggen als iemand met deze worsteling naar jou toekomt?
 • Geldt deze belofte ook voor jou? (zie DL III/IV.8 en HC 25.66)
 • Wat kun je leren van de belofte die God aan Abraham deed? (Genesis 12, 15, 17)
 • Lees als extra achtergrondinformatie deze vraag op Refoweb.nl.

Het is echt waar!

Als je onterecht als afwezig genoteerd staat, probeer je je onschuld te bewijzen door klasgenoten te vragen of ze willen bevestigen dat je wel degelijk aanwezig was. Of je laat zien dat je aantekeningen van die les hebt gemaakt. Op allerlei manieren probeer je aan te tonen dat het echt waar is wat je zegt. Met eerbied gesproken wil God ons ook duidelijk maken dat wat Hij zegt, echt waar is. De Heere God weet dat wij mensen vaak twijfelen aan Zijn woorden. Daarom heeft de Heere Jezus twee sacramenten ingesteld. Hierdoor begrijpen we de belofte van het Evangelie steeds beter en wil de Heilige Geest het zwakke geloof versterken.

 • Hoe beleef jij (als aanwezige in de kerkdienst) de sacramenten?
 • Wat heeft de Heilige Doop met de belofte van het Evangelie te maken?
 • Wat heeft het Heilig Avondmaal met de belofte van het Evangelie te maken?
 • Stelling: Het feit dat de Heere Jezus de twee sacramenten heeft ingesteld, overtuigt mij ervan dat Hij wil dat ik gered word.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.