Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Zachtmoedigheid

Zachtmoedigheid

Een levenshouding die gewerkt wordt door genade en zich kenmerkt in mildheid voor de ander, in het vertrouwen dat God uiteindelijk alles recht zal zetten.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een onverwachte, maar moedige reactie

Toen Casper ten Boom (de vader van Corrie ten Boom) nog maar net begonnen was als klokkenmaker in Amsterdam, kreeg hij voor het eerst een opdracht van het Koninklijk Huis. Een lakei bracht een klok uit het Paleis op de Dam naar zijn winkel. Als hij deze klok met succes zou hebben gerepareerd, zou hij het predicaat ‘koninklijke’ voortaan mogen voeren. Nadat hij de klok gerepareerd had, vroeg hij aan een jonge kerel die nog maar net bij hem werkte om deze ergens anders neer te leggen. Deze jongen pakte de klok, liep er mee naar de andere ruimte, struikelde en liet de klok vallen. Vader Ten Boom zag wat er gebeurde, bleef even staan, liep toen naar een keukentje, schonk een glas water in, liep hiermee naar die jongen en zei tegen hem: “Jongen, wat moet jij geschrokken zijn. Ga hier even zitten en neem een slokje water.”

Casper ten Boom had heel boos kunnen worden op die jongen, maar toch hield hij zich in. Dat is zachtmoedigheid. Letterlijk is zachtmoedigheid ‘zacht van gemoed’. Gemoed is een wat ouder woord voor ‘aard’ of je ‘binnenste’. Als je zachtmoedig bent, ben je dus zacht vanbinnen. Dat roept misschien gelijk associaties op van een soft persoon, iemand die slap of meegaand is, of iemand die zich makkelijk schikt. Het klinkt als het tegenovergestelde van iemand die voor zichzelf opkomt en die hard durft te zijn.

Niets is minder waar. Wie zachtmoedig is, heeft juist ontzettend veel moed, kracht, zelfbeheersing, liefde en vertrouwen. In de Bijbel is zachtmoedigheid namelijk een positieve eigenschap. Jezus spreekt de zachtmoedigen zelfs zalig! (Mattheüs 5:5) Zachtmoedige mensen hebben de moed om de ander mild te behandelen, ze nemen het recht niet in eigen handen maar vertrouwen erop dat God eens alles recht zal zetten. Ze komen op voor het recht van God, maar houden zich stil als hun eigen belangen op het spel staan. Dat maakt zachtmoedigheid geen karaktereigenschap, maar een levenshouding. Heel duidelijk zien we dat bij Mozes. Aan de ene kant kon Mozes ontzettend toornen, bijvoorbeeld toen het volk Israël het gouden kalf had gemaakt (Exodus 32:19). Toch wordt hij de zachtmoedigste persoon op aarde genoemd in Numeri 12:3. Daar wordt zijn leiderschap door zijn broer en zus aangevochten. De eerst zo temperamentvolle en driftige Mozes, verdraagt alle verwijten in stilte en neemt het recht niet in eigen handen. In plaats daarvan vertrouwt Hij het recht aan God toe, Die ook recht spreekt.

Hoewel er voor zachtmoedigheid veel moed nodig is, is het wel zo dat zachtmoedige mensen makkelijk verdrukt kunnen worden. In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die verdrukt worden en het uitroepen tot God (bijv. Psalm 10:17). Het duidelijkst zien we dat bij de Heere Jezus, Die Zichzelf ook zachtmoedig noemt (Mattheüs 11:29). De Heere Jezus was mild voor zondaren, Hij doorstond het onrecht en behaalde de overwinning aan het kruis. Hij vertrouwde Zich volledig toe aan het recht van Zijn Vader.

Je voelt wel aan dat zachtmoedigheid niet een levenshouding is die we ons zelf eigen kunnen maken. Als je het vanbinnen voelt borrelen omdat je onrecht wordt aangedaan, dan is het moeilijk en bijna onmogelijk om zachtmoedig te zijn. Toen Jezus door Zijn eigen discipel werd verraden met een kus, had Hij alle recht om engelen uit de hemel te zenden en Judas gelijk te doden voor die gruwelijk lage en laffe daad van verraad. In plaats daarvan sprak Jezus Judas mild toe met ‘vriend’. Of andersom: als God tekort wordt gedaan, dan zijn we vaak liever stil en houden we ons op de achtergrond. Opkomen voor God ten koste van onszelf gaat niet vanzelf. Beter gezegd: dat kunnen wij uit onszelf onmogelijk. Wij zijn juist geneigd om onszelf op de eerste plek te zetten en het beste voor onszelf te zoeken.

Zachtmoedigheid is niet een houding die we onszelf kunnen aanleren. Het is een vrucht van de Geest, die we mogen ontvangen door het geloof in Christus (vgl. Galaten 5:22). Als je in de Heere Jezus gelooft, dan ben je aan het leren dat je eigen ik eraan moet. Dat er niks is waar jij recht op hebt, maar dat alles genade is en blijft. Dan leer je telkens weer dat je mild mag zijn voor de ander, omdat je zelf ook een grote zondaar bent. Je vertrouwt op God en weet dat Hij eens alles recht zal zetten. Dat kost strijd, maar dat is het je waard, omdat je daarmee je zachtmoedige Koning dient. Wie door de Heilige Geest zachtmoedigheid geleerd krijgt, kan tegelijkertijd veel verliezen. Als je opkomt voor God dan raak je misschien vrienden kwijt, of een goede positie, of vul maar in. Wat een troost is het dan dat de Heere Jezus belooft dat je als zachtmoedige gelovige straks de aarde mag beërven! (Mattheüs 5:5)

Zachtmoedigheid

Bijbelteksten

 • De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

  Psalm 147:6
 • Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

  Mattheüs 5:5
 • Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

  Mattheüs 11:28-30
 • Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

  1 Petrus 3:4

Belijdenisgeschriften

Zachtmoedigheid komt maar één keer in de belijdenisgeschriften voor en dan ook alleen maar in een opsomming. In vraag 107 van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 40) wordt de vraag gesteld of het genoeg is als wij onze naaste niet doden (gebod 6).

Het antwoord daarop laat zien dat het ‘niet doden’ een verzamelgebod is, waar heel veel zaken onder vallen. God verbiedt namelijk ook de afgunst, haat en toorn. Maar Hij gebiedt dat we onze naaste liefhebben als onszelf. We moeten tegenover onze naaste geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn. Ook moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat onze naaste schade lijdt en we moeten zelfs onze vijanden liefhebben en helpen.

Dag 1 Zachtmoedigheid - Zachtmoedigheid als vrucht van de Geest
Tekst: Galaten 5:22-26 | |
 1. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
 2. Daartegen richt de wet zich niet.
 3. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
 4. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
 5. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Zachtmoedigheid is onderdeel van de vrucht van de Geest. Wie ontvangen deze vrucht?

Dag 2 Zachtmoedigheid - Zachtmoedigheid aandoen
Tekst: Kolossenzen 3:8-13 | |
 1. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.
 2. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
 3. en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
 4. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
 5. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
 6. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Gelovigen doen de ‘oude mens’ uit als een vieze en gescheurde jas, en doen de ‘nieuwe mens’ aan als een prachtige mantel. Onderdeel van die mantel is zachtmoedigheid (vers 12). Waar is zachtmoedigheid voor nodig volgens vers 13?

Dag 3 Zachtmoedigheid - Zachtmoedig aangesproken worden?
Tekst: 1 Korinthe 4:14-21 | |
 1. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht.
 2. Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.
 3. Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.
 4. Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.
 5. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen.
 6. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht.
 7. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.
 8. Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid?

Wees eens eerlijk: hoe moet of kan de Heere vandaag naar jou toe komen? Met de roede of met een geest van zachtmoedigheid (vers 21)?

Dag 4 Zachtmoedigheid - Zachtmoedig luisteren
Tekst: Jakobus 1:19-21 | |
 1. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.
 2. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.
 3. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

Om het Woord te horen is zachtmoedigheid nodig (vers 21). Wat is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid volgens vers 20 en 21a? Hoe luister jij naar Gods Woord?

Dag 5 Zachtmoedigheid - Zachtmoedig aanspreken
Tekst: 2 Timotheüs 2:22-26 | |
 1. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.
 2. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen.
 3. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.
 4. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen
 5. en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Wat zou jouw houding zijn op mensen die telkens dwarsliggen? Wat vraagt de Heere van ons (vers 25)?

Dag 6 Zachtmoedigheid - Zachtmoedigen worden ondersteund
Tekst: Psalm 147:1-6 | |
 1. Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
 2. De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
 3. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
 4. Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
 5. Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.
 6. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

De zachtmoedigen zijn volgens vers 6 tegenovergesteld aan de goddelozen. Hoe reageert God op beide soorten mensen?

Dag 7 Zachtmoedigheid - De erfenis van de zachtmoedigen
Tekst: Psalm 37:7-11 | |
 1. Zwijg voor de HEERE daleth en verwacht Hem;ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,over een man die listige plannen uitvoert.
 2. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
 3. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,maar wie de HEERE verwachten,die zullen de aarde bezitten.
 4. Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
 5. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.

De erfenis van de zachtmoedigen is de aarde (vers 11). Zie ook Mattheüs 5:5. Wanneer zal die erfenis ontvangen worden?

Christus’ zachtmoedigheid Ds. C.P. de Boer Leverbaar
Meer informatie Meer info
Vruchtdragen voor Hem Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leven als christen Ds. D.W. Tuinier Leverbaar
Meer informatie Meer info
Uw vrucht is uit Mij gevonden Ds. A. van der Zwan Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is zachtmoedigheid? John Piper
Waaruit blijkt geestelijke groei? Ds. C.J. Droger
Heb ik vruchten van geloof? Ds. G.A. van den Brink
De Bergrede - zachtmoedigheid Ds. W.L. Tukker
Zachtmoedigheid Ds. J. Verboom
Een zegenrijke combi: zacht-moedig Ds. P.J. Visser
De zachtmoedigen zullen de aarde beërven Ds. J. Koppelaar
Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben Prof. dr. A. Baars
Pinkstervrucht Ds. M.M. Van Campen
Zachtmoedigheid - vrucht van het komen tot Hem Prof. dr. W.H. Velema
Zalig zijn de zachtmoedigen Ds. G.J. Capellen
Zalig zijn de zachtmoedigen Ds. P. den Butter

Karakter en levenshouding

Hoewel zachtmoedigheid geen karaktereigenschap is maar een levenshouding, kunnen er wel zaken in ons karakter zijn die zachtmoedigheid in de weg kunnen staan.

 • Bedenk welke dingen in jouw karakter je tegen kunnen houden om zachtmoedig te zijn.
 • Stel, je zou in elke denkbare situatie zachtmoedig kunnen zijn. Hoe ziet jouw week er dan uit?
 • Denk na over de afgelopen maand en bedenk of er een moment was waarin je niet zachtmoedig handelde. Belijd dit voor God, alleen of samen, en vraag of Hij met Zijn Heilige Geest je karakter wil vormen en je zachtmoedigheid wil leren.

Haal de fouten eruit

“Ah, joh, om zachtmoedig te zijn hoef je helemaal geen moed te hebben. Het stelt niks voor. Het enige wat je hoeft te doen is je mond houden, alles over je heen laten komen en gewoon met iedereen meegaan. Eigenlijk ben je gewoon soft, een watje. Je durft niet voor jezelf op te komen en je durft het recht niet in eigen handen te nemen, zelfs niet als je zeker weet dat je gelijk hebt. Het klinkt misschien als een mooie karaktereigenschap, maar het is eigenlijk gewoon een gebrek aan karakter!”

In dit korte verhaaltje staan veel fouten. Herschrijf het verhaal en maak er een kloppend geheel van.

Is de Heere Jezus zachtmoedig?

Lees Johannes 2:13-25 en beantwoord de vragen.

 1. Wat is het eerste dat in je opkomt als je dit gedeelte leest en aan zachtmoedigheid denkt?
 2. Hoe is dit gedeelte te rijmen met de uitspraak van Jezus dat Hij zachtmoedig is? (Mattheüs 11:29)
 3. Vers 17 is het kernvers in dit bijbelgedeelte. Waarom?
 4. Wat kun je van dit bijbelgedeelte leren als het gaat om zachtmoedigheid?

Quiz

 1. Wat betekent ‘gemoed’ (zacht van gemoed)?
 2. Waarom heeft iemand die zachtmoedig is juist veel moed?
 3. Wie werd de zachtmoedigste persoon op aarde genoemd?
 4. Wie is het in het Oude Testament het duidelijkste voorbeeld van een zachtmoedig persoon? En wie in het Nieuwe Testament?
 5. Kunnen wij uit onszelf zachtmoedig worden? Waarom wel of niet?
 6. Waarom is zachtmoedigheid een levenshouding en geen karaktereigenschap?
 7. Hoe word je zachtmoedig?
 8. Wat heeft zachtmoedigheid met vertrouwen te maken?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.