Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Godsbeeld

Godsbeeld

Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Nu wil ik God zien!

De keizer van Rome zegt op een dag tegen een Joodse rabbi:
“Nu wil ik jullie God zien.”
“Onmogelijk”, zegt de rabbi.
“En toch wil ik Hem zien.”
De rabbi neemt de keizer mee naar buiten en zet hem met zijn gezicht helemaal in de zon.
”Kijkt u maar eens recht in de zon.”
“Dat kan helemaal niet”, zegt de keizer, “dat is oogverblindend”.
“Precies”, zegt de rabbi, “de zon is maar één van de vele dienaren van God in de wereld. U kunt er niet eens in kijken. Hoe zou U dan de oogverblindende majesteit van God kunnen aanschouwen?"

Wat een Godsbeeld nu eigenlijk is, kunnen we het beste vergelijken met je eigen zelfbeeld. Misschien doet dit je gelijk denken aan een ‘negatief zelfbeeld’. Dit komt veel voor en misschien heb jij het zelf ook wel. Een zelfbeeld is het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Stel je voor dat je aan iemand vraagt: "Hoe zie jij jezelf?". Als dat antwoord positief is, dan heeft diegene een positief zelfbeeld. Maar als het antwoord negatief is, dan heeft diegene een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld houdt in dat je een negatieve mening hebt over jezelf.

Een zelfbeeld is dus het beeld dat je over jezelf hebt. Een Godsbeeld is: het beeld dat we over God hebben. Maar nu de belangrijkste vraag: hoe komen we er achter wat nu het juiste Godsbeeld is? Er zijn namelijk mensen die zeggen dat God liefde is en dat daarom iedereen straks bij God mag zijn (God als Vriend). Andere mensen zeggen juist dat God heel rechtvaardig is en dat bijna niemand in de hemel komt, alleen de mensen die… (God als strenge Rechter). Weer andere mensen zeggen dat God vooral hier op aarde voor ons wil zorgen en dat Hij ons wil leiden en helpen (God als ‘Sinterklaas’). Wat je verder doet, dat maakt niet zo heel veel uit. God is dan vooral een Herder en Trooster.

Als we geen compleet beeld hebben van God, dan zondigen we eigenlijk tegen het tweede gebod, waar staat dat we geen beelden van God mogen maken. Als we een verkeerd Godsbeeld hebben, dan denken we dus aan God in een beeld dat onjuist is...

Regine Prins is vroeger jarenlang mishandeld en misbruikt door haar vader. Haar vader zit nu gelukkig in de gevangenis, maar toch voelt Regine zich nooit veilig bij mannen en is ze psychisch beschadigd. Op haar school bidden ze vaak het Onze Vader, maar Regine bidt het eerste stukje nooit mee. God aanspreken met Vader, dat is wel een van de laatste dingen die ze kan doen. Toch houdt ze van Hem, maar voor haar is Hij niet haar Vader.

Wat je meemaakt, wat je zelfbeeld is, waar je opgroeit, naar welke dingen je kijkt en luistert, ze hebben allemaal te maken met hoe je naar God kijkt. Als je aan mensen vraagt wie God voor hen is, dan krijg je waarschijnlijk ook veel verschillende antwoorden te horen.

God is God. Er is maar één God en Die God moet dus voor iedereen hetzelfde zijn, toch? Dus er kan dan ook maar één Godsbeeld zijn. God is wie Hij is en niemand anders. Dat is helemaal waar. Wat mensen ook over God denken of zeggen, Hij verandert niet en is altijd Dezelfde. Wat is dan een juist Godsbeeld? Daar kunnen we op dezelfde manier achter komen, als dat je dat aan een persoon zou vragen, namelijk aan God Zelf. "Heere, Wie bent U?". Het antwoord vinden we, met hulp van de Heilige Geest, in de Bijbel en in de schepping. God heeft Zich in het Oude Testament aan Mozes bekendgemaakt met de woorden: "Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht" (Exodus 34:6-7). Maar God heeft Zich in de Bijbel met nog veel meer namen en eigenschappen bekendgemaakt, zoals: Koning, Liefde, Vader, verterend Vuur, Verlosser en Zaligmaker. Hij is een eeuwige, almachtige, genadige, naijverige, rechtvaardige, soevereine God. Maar het aller duidelijkst heeft God Zich bekendgemaakt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is God in de gedaante van een mens. De God Die we niet kunnen zien, heeft Zich afgebeeld in de Heere Jezus. Hij is het beeld van God, waarin God al Zijn eigenschappen afbeeldt (Kolossenzen 1:15). En Die Christus vergeeft onze zonden als wij ze belijden, dat heeft Hij beloofd! (1 Johannes 1:9)

Hoe goed we God ook kunnen kennen uit Zijn Woord en Geest, we zullen God nooit helemaal kennen en begrijpen. Als we dat zouden kunnen, zouden we even slim zijn als God en zouden we op hetzelfde niveau staan. Hij is altijd nog zoveel groter en heerlijker dan wij mensen kunnen bedenken en beseffen.

Godsbeeld

Bijbelteksten

 • U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

  Exodus 20:5
 • Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

  Exodus 34:6-7
 • Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

  1 Johannes 1:9
 • Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

  Hebreeën 1:3

Belijdenisgeschriften

In artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat wie God is. Dat helpt ons dus om een Bijbels Godsbeeld te krijgen. Er staat dat er één geestelijk wezen is, die we God noemen. Die God is tijdloos, niet door ons te begrijpen (anders zouden we gelijk zijn aan God!), onzichtbaar, onveranderlijk, overal aanwezig, almachtig, volmaakt wijs, rechtvaardig en goed. Ook komt al het goede van Hem.

In artikel 2 staan twee middelen hoe we God kunnen kennen en dus een juist Godsbeeld kunnen krijgen. Als eerste wordt de schepping genoemd, die door God geschapen is en onderhouden en bestuurd wordt. De schepping is net als een mooi boek, waarin de schepsels de letters zijn. Door dit ‘boek’ kun je de onzichtbare eigenschappen van God zien: Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dit is volgens Paulus genoeg bewijs om alle mensen te overtuigen. Hierdoor heeft niemand een excuus om God niet te kennen of te gehoorzamen. Want dat mooie boek moet toch een Auteur hebben?! Als tweede staat er dat we God nog veel duidelijker kennen door Zijn Woord, de Bijbel. Hierin staat alles wat we moeten weten om tot geloof te komen en tot Zijn eer te leven. Een bijbels Godsbeeld zullen we alleen ontvangen door het werk van de Heilige Geest. Daarover lezen we in de Dordtse Leerregels. Dat juiste beeld werkt Hij door middel van de wedergeboorte. In hoofdstuk III/IV, par. 11, staat dat Hij het verstand krachtig verlicht, “opdat wij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die van de Geest van God zijn...”.

Dag 1 Godsbeeld - Ik ben
Tekst: Exodus 3:13-15 | |
13. En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?14. En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.15. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.

Gods Naam zegt Wie Hij is: Hij is de God Die er altijd is, de God Die altijd Dezelfde is. Zoek eens de betekenis van jouw naam op. Klopt dat met wie jij bent?

Dag 2 Godsbeeld - Heilig
Tekst: 1 Samuël 2:1-10 | |

1. Toen bad Hanna en zei:

Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE,
    mijn hoorn is opgeheven in de HEERE;
mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden,
    want ik verheug mij in Uw heil.
2. Er is niemand zo heilig als de HEERE,
    want er is niemand buiten U,
        en er is geen rotssteen als onze God.
3. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig,
    en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan;
want de HEERE is een alwetend God,
    en Zijn daden zijn recht.

4. De boog van de sterken is gebroken,
    maar zij die struikelden, zijn met kracht omgord.
5. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd,
    maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer.
Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard,
    maar zij die veel kinderen had, is verkommerd.

6. De HEERE doodt en maakt levend,
    Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.
7. De HEERE maakt arm en maakt rijk,
    Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
8. Hij verheft de geringe uit het stof;
    uit het vuil verhoogt Hij de arme
om hen bij edelen te doen zitten,
    om hen een erezetel te laten verkrijgen.
Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE
    en Hij heeft de wereld daarop geplaatst.
9. Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren,
    maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis,
        want een man is niet sterk door eigen kracht.

10. Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden;
    Hij zal in de hemel over hen donderen.
De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde;
    Hij zal Zijn Koning kracht geven,
        en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.

De HEERE is heilig (vers 2). Heilig wil zeggen dat God geheel anders is – ‘want er is niemand dan Gij’. Wat betekent dit voor het beeld van God dat wij moeten hebben?

Dag 3 Godsbeeld - jaloers God
Tekst: Jozua 24:19-24 | |
19. Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een na-ijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven.20. Als u de HEERE zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal Hij Zich van u afkeren; Hij zal u kwaad doen en Hij zal u vernietigen, nadat Hij u goedgedaan zal hebben.21. Daarop zei het volk tegen Jozua: Nee, wij zullen voorzeker de HEERE dienen.22. Jozua zei tegen het volk: U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen hebt om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn getuigen.23. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël.24. Het volk zei tegen Jozua: Wij zullen de HEERE, onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.

Gods heiligheid verdraagt onze onheiligheid of onreinheid niet (vers 19). Daarom zal Hij de zonden straffen (vers 20). Wat moeten de Israëlieten doen (vers 23)?

Dag 4 Godsbeeld - Straf en redding
Tekst: Ezechiël 36:22-32 | |
22. Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.23. Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.24. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.26. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.27. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.28. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.29. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen.30. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt.31. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden.32. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.

Omdat God heilig is, zal Hij Zijn vijanden straffen en Zijn volk redden (vers 23). Zo wordt in straf en redding Zijn Naam geheiligd. Hoe wordt jij gered (let eens op wat in het gelezen gedeelte volgt op ‘Ik zal…’)?

Dag 5 Godsbeeld - Gods werken
Tekst: Psalm 111 | |

1. Halleluja!

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, aleph
    in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. beth
2. De werken van de HEERE zijn groot, gimel
    zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth

3. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, he
    Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. waw

4. Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, zain
    de HEERE is genadig en barmhartig. cheth
5. Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen. teth
    Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond. jod
6. Hij heeft de kracht van Zijn werken bekendgemaakt aan Zijn volk, kaph
    door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. lamed

7. De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, mem
    al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. nun
8. Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, samech
    want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. ain

9. Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; pe
    Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld; tsade
    Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. koph
10. De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, resj
    allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; sin
     Zijn lof houdt voor eeuwig stand. taw

In deze Psalm wordt een heel rijk en vol beeld van God gegeven: hoe Hij is, hoe Hij handelt. Met welk beeld heb jij moeite en welk beeld troost je?

Dag 6 Godsbeeld - Op Jezus zien
Tekst: Johannes 12:44-50 | |
44. Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. 48. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. 49. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.

Wie God wil zien zoals Hij is, moet op Jezus zien (vers 45). Jezus zien, dat doe je door Zijn woorden te horen en te geloven (vers 47a). Wanneer heb jij Zijn stem voor het laatst gehoord?

Dag 7 Godsbeeld - Samen zien
Tekst: Efeze 3:14-21 | |
14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15. naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16. opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17. opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18. opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19. en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 20. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Om een juist Godsbeeld te vormen heb je medegelovigen nodig (vers 18 en 19). Wat zegt dit over jouw taak en plaats in de gemeente?

Wie is als Gij? Dr. H.G.L. Peels Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zo is er maar Eén! Dr. M.J. Kater E-book
Meer informatie Meer info
Mijn beeld van God Ds. A. van Zetten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Onderhoud Gods geboden Ds. A.Th. van Olst
De Heere verschijnt aan Mozes op Sinaï Ds. C. Westerink
Op generlei wijze afbeelden Ds. H. de Graaf
Het verbod op de beeldendienst - H.C. zondag 35 Ds. M. van Kooten
H.C. zondag 35 vraag 96 Ds. M.M. van Campen
H.C. zondag 35 vraag 97,98 Ds. M.M. van Campen
H.C. zondag 32 vraag 86 Ds. P. den Butter
H.C. zondag 35 Ds. P. den Butter
De Heere verschijnt aan Mozes op Sinaï Ds. P. den Butter
H.C. zondag 35 vraag 96,97,98 Ds. P. van Zonneveld
H.C. zondag 3 vraag 6 Prof. dr. A. Baars
H.C. zondag 35 vraag 96,97,98 Prof. dr. A. Baars
H.C. zondag 35 vraag 96,97,98 Prof. dr. A. Baars

Gods eigenschappen

Jan en Jaap hebben samen een discussie. Jan zegt: "Als God liefde is, waarom zou Hij mij dan geen geluk gunnen? Vorig weekend was ik dronken op een festival, nou, dat was achteraf echt hilarisch! Denk je echt dat God me die pleziertjes niet zou gunnen?"

Jaap antwoordt: "God wil heel graag dat we gelukkig zijn, heel gelukkig zelfs. Maar we worden alleen echt gelukkig als we ook doen wat Hij van ons vraagt en daar hoort ook bij dat we ons aan Zijn geboden houden, uit dankbaarheid. God kan het niet hebben als je je geluk zoekt buiten Hem."

 • Wat is het Godsbeeld van Jaap?
 • Welke eigenschap van God past bij het verhaal van Jan? En welke bij die van Jaap? Kies uit: barmhartig, genadig, naijverig, almachtig en liefdevol.
 • Wat zou jij zeggen als Jaap dit tegen jou zegt?

Bijbels Godsbeeld

 • Wat is jouw Godsbeeld?
 • Is jouw Godsbeeld bijbels?

God is liefde

Misschien hoor je het wel vaak om je heen: ‘Als God liefde is, dan…!’ Vaak bedoelen mensen daarmee dat er zoveel verdriet en ellende in de wereld is en dat God hier had moeten ingrijpen.

 • Maak de zin is af als we het omdraaien: Als God rechtvaardig is, dan…

Nederlandse Geloofsbelijdenis

 • Zoek in artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tien eigenschappen van God.
 • God is niet alleen te kennen uit de Bijbel, maar ook uit de schepping. Wat zegt de schepping over God volgens artikel 2?
 • Wat zegt de schepping over God als je zelf eigenschappen moest bedenken? Voorbeeld: door de constante baan van de sterren, zie ik dat God een God van orde is.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.