Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hel

Hel

De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Totale verlorenheid

Pieter ligt ’s avonds in bed, hij kan niet in slaap komen. Zijn gedachten cirkelen rond de laatste woorden van de lezing op een jongerenavond. 'Als je Jezus niet kent, ga je verloren!' Hij huivert. Zou de hel dan echt bestaan?

Bestaat de hel? Hoe zou het daar zijn? Het zijn vragen die je misschien wel herkent. Veel mensen accepteren wel een hemel, maar niet een hel. De hel klinkt te erg, te definitief, te pijnlijk. Het past niet in ons optimistische wereldbeeld dat van goed naar beter gaat. Maar volgens Gods Woord bestaat de hel echt en is die plaats eeuwig. Het is opvallend dat er meer Bijbelverzen gewijd zijn aan de hel dan aan de hemel. En de Heere Jezus onderwees tijdens Zijn leven vele malen specifiek over de hel. Zei de Heere Jezus dit om bang te maken? Nee, integendeel. Hij zei dit om je ervan te redden. Hij heeft ons niet over voor de hel!

In de Bijbel is de hel vooral de plaats waar je eeuwig zonder God bent. Op verschillende plaatsen lezen we hoe afschuwelijk de hel is. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De Heere Jezus beschreef de hel als een plaats van kwelling, angst en lijden. De Bijbel is er eerlijk over dat de hel de bestemming is voor iedereen die niet in Jezus gelooft. Als je de Heere niet wil dienen dan stort je jezelf in de hel. Maar wie tot Christus vlucht, zal eeuwig behouden worden.

De hel is de plaats waar God niet is.
Er zijn veel beelden in de Bijbel over de hel, waarin de verschrikking wordt benadrukt. De hel wordt uitgelegd als: de buitenste duisternis (Mattheüs 25:30), een poel die brandt van vuur en sulfer (Openbaring 21:8) en de plaats waar de worm niet sterft (Markus 9:46). Dit zijn stuk voor stuk beelden die aan geven dat de plaats van de hel te verschrikkelijk is voor woorden.
De Bijbel zegt dat God de hel heeft gemaakt voor duivel en zijn demonen (Mattheüs 25:41).
Bij onze dood valt de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen definitief. De dood is immers niet het einde van ons bestaan: we zijn geschapen voor de eeuwigheid, hetzij in de hemel of in de hel. ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’ (Mattheüs 25:46)
Als een mens voor eeuwig verloren gaat, komt dat door zijn ongeloof. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’ (Johannes 3:18)
De Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar heeft ons behoud op het oog, óók met de boodschap van de hel. ‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9)

Hel

Bijbelteksten

 • En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

  Mattheüs 25:30
 • En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

  Markus 9:45-46
 • Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.

  Openbaring 21:8
 • En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

  Mattheüs 25:46

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus laat de hel vooral zien als een verschrikkelijke plaats waarvan de Heere Jezus ons verlost. Hij is neergedaald tot in de hel en heeft onuitsprekelijke benauwdheid, verdriet, verschrikking en helse pijn geleden in Zijn lijden (HC vraag en antwoord 44).

De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt in artikel 37 over de hel als de verschrikkelijke manier waarop God Zich wreekt op de goddelozen. Ze zullen gepijnigd worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen is gemaakt (NGB artikel 37). Huiveringwekkend!

Dag 1 Hel - Van God verlaten
Tekst: Mattheüs 27:45-50 | |
En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken. 49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

Voordat Christus sterft aan het kruis, is het drie uur lang donker op de hele aarde. Drie uur lang verlaat God Zijn eigen Zoon. Waarvoor was dit nodig? Wat leer jij uit dit Bijbelgedeelte over de hel?

Dag 2 Hel - Oordeel
Tekst: Mattheüs 25:31-46 | |
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

In dit Bijbelgedeelte vertelt de Heere Jezus op een radicale manier over het laatste oordeel. Waarmee vergelijkt Hij de hel (vers 41, 46)? Welke opdracht klinkt hieruit voor jou?

Dag 3 Hel - De brede en de smalle weg
Tekst: Mattheüs 7:13-23 | |
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

‘Wijd is de poort en breed is de weg, die naar het verderf leidt’ (vers 13). Waarom is de poort naar de hel wijd, terwijl de poort naar de hemel juist ‘nauw’ is? Loop jij op de brede of op de smalle weg?

Dag 4 Hel - Worm en vuur
Tekst: Markus 9:38-48 | |
38 En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. 39 Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken. 40 Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. 41 Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 42 En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. 43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

Wormen zijn in de Bijbel een beeld van ontbinding en vuur van verbranding en totale vernietiging. De beelden zijn huiveringwekkend, maar worden meermalen gebruikt als beschrijving voor de hel. Wat leer je hier uit?

Dag 5 Hel - Gevolg van de zonde
Tekst: Openbaring 21:1-8 | |
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Waarom komen mensen in de hel? Wat betekent dat voor jou vandaag?

Dag 6 Hel - Geen weg terug
Tekst: Lukas 16:19-31 | |
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

In welke vers ontdek je dat er ‘geen weg terug’ is als je in de hel bent? De rijke man wil dat Lazarus zijn broers hiervoor zal waarschuwen. Maar volgens Abraham heeft dat geen zin. Waarom niet? (vs 29, 31)

Dag 7 Hel - Niet Gods wil
Tekst: 2 Petrus 3:1-9 | |
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Als een dief in de nacht 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God wil niet dat iemand verloren gaat maar dat ieder mens tot bekering komt, ook jij. Waarvan moet jij je bekeren?

Brieven uit de hel C.S. Lewis Leverbaar
Meer informatie Meer info
Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Op leven en dood Evert Barten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Verborgen werkelijkheid R.C. Sproul Leverbaar
Meer informatie Meer info
De meest angstaanjagende boodschap over God Paul Washer
Jongeren over de hel: vuur, pijn, geschreeuw Puntuit/LCJ
De grote witte troon Paul Washer
Wat is de hel? Dr. J.I. Packer
De hel (1) Ds. P. den Butter
De hel (2) Ds. P. den Butter
Wederkomst en wereldoogst Ds. D. van der Zwaag

Eindeloos geduld

 • C.S. Lewis: De hel is een plaats voor mensen tot wie God na eindeloos geduld zegt: 'Thy will be done.'
  Wat betekent deze uitspraak?
 • Lees HC vraag en antwoord 44 eens. Welke troost ligt er in Jezus' nederdaling ter hel?
  Ken jij deze troost ook?

Wanneer is het leven een hel?

 • Beantwoord bovenstaande vraag eens voor jezelf. Wanneer denk jij dat het leven een hel is?
 • Nadenker: de Godverlatenheid was voor Jezus het diepste punt van Zijn lijden. Laat dit eens op je inwerken.

Eenzaamheid is een hel

 • Wat vind jij van bovenstaande stelling?
 • Ken je concrete voorbeelden van mensen die eenzaam zijn?
 • Op welke manier past deze stelling bij Jezus?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.