Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Zoon

Zoon

De Zoon is de tweede persoon in de heilige Drie-Eenheid. Hij kwam naar de aarde om zondaren te verlossen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

‘Dit heb Ik voor u gedaan’

De Duitse graaf Nikolaus von Zinzendorf bezocht eens een museum. Daar zag hij een schilderij van de gekruisigde Christus. Bij het schilderij stond: “Dit heb Ik voor u gedaan; wat doet u voor Mij?”

De graaf werd er stil van. Ademloos bleef hij kijken naar het schilderij en die woorden. Die woorden zouden hem zijn leven lang niet meer loslaten. Later stichtte hij een gemeenschap waar hij vervolgde christenen uit Tsjechië opving. Zendelingen gingen vanuit die gemeenschap naar Groenland, naar India, naar Afrika, ze brachten het Evangelie onder Eskimo’s en onder slaven.

Von Zinzendorf was gegrepen door dat diepe geheim: Gods Zoon Die naar deze aarde kwam, waar Hij gekruisigd werd en weer opstond uit de dood. Dat deed Jezus uit liefde voor zondaren, om hen te redden.

Wie is Jezus volgens de Bijbel? Petrus, de discipel, zegt het heel duidelijk: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16). De Heilige Geest had dat geheim aan hem geopenbaard: Jezus is Gods Zoon.

De Heere Jezus is één met de Vader en de heilige Geest. Zij zijn één, en tegelijk drie personen met verschillende taken. De Vader is de Schepper, de Zoon de Verlosser en de Geest de Heiligmaker.

‘Christus’ is de ambtsnaam van de Heere Jezus. Het betekent ‘Gezalfde’. Christus is de Koning die in het Oude Testament is beloofd. Hij regeert Zijn gemeente en zal ook heersen op de nieuwe aarde.
Daarnaast is de Heere Jezus Profeet en Priester. Als Profeet bracht hij Gods Woord: Hij verkondigde het Evangelie aan de armen, genas mensen met een gebroken hart, preekte vrijheid aan gevangen en liet blinden weer zien (Lukas 4:18,19). Als Priester offerde Hij Zichzelf voor de zonde van de wereld, Hij werd Zelf het volmaakte Offerlam dat de straf voor de zonde op Zich nam. In de hemel bidt Hij nu voor de gelovigen.
De Heere Jezus is helemaal God en helemaal mens. Dat is moeilijk te begrijpen, maar toch spreekt Gods Woord er zo over. In Christus woont God Zelf met al Zijn goddelijkheid (Kolossenzen 2:9). Hij is de eeuwige Zoon van God en Hij was er al voor de schepping van de wereld (Johannes 1:1-3). Ook doet Hij dingen die alleen God kan doen. Zo vergeeft Hij mensen hun zonden, en dat kan niemand kan dan God alleen (Mattheüs 9:1-8).
Tegelijk laat de Bijbel zien dat Hij helemaal mens is geworden. Hij werd als mens geboren in Bethlehem (Luk. 2:4,6,7). Net als alle mensen at en dronk Hij, Hij kende emoties als blijdschap en verdriet. Hij was timmermanszoon en Zelf ook timmerman. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, alleen zonder te zondigen (Hebreeën 4:15).

Zoon

Bijbelteksten

 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

  Jesaja 9;5
 • maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

  Filippenzen 2:7,8
 • En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

  Johannes 1:14
 • Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

  Hebreeën 12:2

Belijdenisgeschriften

In artikel 8 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het over de Zoon als tweede Persoon in de Heilige Drie-eenheid. De Vader is de Oorzaak, Oorsprong en het Begin van alle dingen; de Zoon is het Woord, de Wijsheid en het Beeld van de Vader; de Heilige Geest is de eeuwige Kracht en Macht die uitgaat van de Vader en de Zoon.

In artikel 19 wordt duidelijk gemaakt dat Zoon twee ‘naturen’ heeft: Hij is volledig God én volledig mens. De Zoon heeft als volmaakte Hogepriester Zelf het offer gebracht, door te sterven aan het kruis (artikel 21) en nu bidt hij voor de gelovigen in de hemel (artikel 26). Ook in Heidelberger Catechismus wordt heel duidelijk gemaakt dat de Heere Jezus volledig God is én volledig mens is. Hij is mens geworden, omdat God als rechtvaardige Rechter eiste dat een mens de prijs betaalde voor de zonde, omdat het de mens is die gezondigd heeft. Tegelijk was Hij God, zodat Hij met Zijn goddelijke kracht de toorn van God kon dragen. Zo kan Hij zondaren redden van Gods oordeel en hen het leven geven. De Dordtse Leeregels laten zien dat het de Zoon is die zondaren verlost. Alle mensen hebben in Adam gezondigd, zij hebben de eeuwige dood verdiend. Maar God heeft Zijn liefde laten zien. En dat deed Hij heel concreet: Hij zond Zijn eniggeboren Zoon in de wereld, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (artikel 1 en 2 van Dordtse Leeregels).

Dag 1 Zoon - De Zaligmaker
Tekst: Mattheüs 1:18-21 | |
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Gods Zoon is de Zaligmaker. Hoe zou jij aan iemand uitleggen wat ‘zalig maken’ is?

Dag 2 Zoon - Zoon van de levende God
Tekst: Johannes 6:60-69 | |
60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden. 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. 66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. De belijdenis van Petrus 67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

De Heere Jezus is de Zoon van de levende God (vers 69). In het leven dat Hij heeft mogen andere mensen delen. Hoe komt dat leven bij de mensen (vers 68)?

Dag 3 Zoon - De Gezalfde
Tekst: Jesaja 61:1-3 | |
1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; 3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Gods Zoon is de Gezalfde. Daarom wordt Hij ook de Christus genoemd. Door Wie en met Wie is Hij gezalfd?

Dag 4 Zoon - Profeet
Tekst: Mattheüs 4:12-17 | |
12 Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Jezus Christus is gezalfd tot Profeet. Kerntaak van een profeet is Gods Woord spreken. Waar preekte de Heere Jezus over?

Dag 5 Zoon - Priester
Tekst: Markus 10:13-16 | |
13 En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. 14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. 16 En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.

Jezus Christus is gezalfd tot Priester. Een priester offert, bidt en zegent. Welke van deze taken vind je terug in het gelezen Bijbelgedeelte?

Dag 6 Zoon - Koning
Tekst: Johannes 18:33-36 | |
33 Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? 34 Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? 35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Jezus Christus is gezalfd tot Koning. Over welk Koninkrijk? Weet je nog wat je bij dag 4 en 5 gelezen hebt over hoe je dat Koninkrijk binnen kunt gaan?

Dag 7 Zoon - De Heere
Tekst: Johannes 13:12-17 | |
12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? 13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. 17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Jezus Christus is ook de Heere. ‘Heere’ is een titel waarmee machthebbers werden geëerd. Op welke manier is Jezus Christus de Heere?

Christus kennen Alister McGrath Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Wat ik geloof Ds. J.J. van Eckeveld Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Twaalf artikelen: een oude belijdenis voor jonge mensen Ds. W. Pieters Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zicht op Jezus Evert Barten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Waarom ben jij gereformeerd? Henrieke Schimmel e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Komen tot Jezus Christus John Bunyan Leverbaar
Meer informatie Meer info
Christus volgen met vallen en opstaan Steven Middelkoop Leverbaar
Meer informatie Meer info
Je moet Jezus aannemen' Ds. G.A. van den Brink
Hoe Jezus mens en God tegelijk zijn? John Lennox
Jezus in de hele Bijbel! Geloofstoerusting
De belijdenis: Jezus is de Zoon van God Ds. H. Polinder
Deze is Mijn Geliefde Zoon, hoort Hem! Prof. dr. A. Baars
Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was Ds. J.W. van Estrik
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere Ds. A. den Boer
Deze is waarlijk Gods Zoon Ds. P. van Zonneveld
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere Ds. D.J.W. Kok
Gods Zoon, onze Middelaar Ds. A. den Boer
De Zoon van God Ds. P. den Butter
Hij is Gods eniggeboren Zoon Ds. J. Bos
Een heldere belijdenis over de vleeswording van de Zoon van God Ds. G. Herwig

Verschil tussen Kind en kind

In vraag en antwoord 33 van de Heidelberger Catechismus lees je waarom de Heere Jezus Gods eniggeboren Zoon genoemd wordt, terwijl gelovigen toch ook kinderen van God zijn.

 • Wat is het verschil tussen biologische kinderen van ouders, en adoptiekinderen?
 • Wat is het verschil tussen de Heere Jezus als Zoon van God, en zondaren als aangenomen kinderen van God?
 • Wat houdt het in dat Jezus onze oudste Broer is?

Waarom ik christen ben

Een Chinees vertelde eens, waarom hij christen was geworden: “Ik was in een diepe put gevallen. Hoe ik ook mijn best deed, ik kon er niet meer uitkomen. Toen kwam de filosoof Confucius voorbij. Hij zei: ‘Mijn zoon, als je mijn lessen gevolgd had, zou je je daar niet bevinden’. ‘Dat weet ik’, riep ik, ‘maar dat helpt mij nu niet. Helpt u mij, dan zal ik uw voorschriften nakomen’. Maar Confucius vervolgde zijn weg. En hij liet mij in de wanhoop achter.

Toen keek daar een ander over de rand van de put. Hij zei: ‘Mijn zoon, als je alleen maar je armen kruist en je ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, dan zal je eens het Nirwana (het eeuwige niets) bereiken, evenals ik gedaan heb. Je moet je onverschillig betonen tegenover alle uiterlijke omstandigheden, dan vind je de eeuwige rust.’ Ik riep: ‘Verlos mij, vader en ik zal doen wat u mij beveelt.’ Maar Boeddha vervolgde kalm en onverstoorbaar zijn weg. Maar mij liet hij in de put.

Met driftige stappen naderde vervolgens Mohammed de plaats waar ik me bevond. Hij boog zich over de rand van de put, keek daarin en zei: ‘Man, ga niet zo tekeer! Je zit daar wel akelig. Ben je bang? Niet bang zijn… Het is de wil van Allah, dat je in die put gevallen bent. Bedenk dat! En wie kan zich tegen zijn wil verzetten? Spreek de belijdenis uit: “Allah is groot en Mohammed is zijn profeet”. Blijf die belijdenis murmelen, totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt en ga dan onder. Je zult in het paradijs dubbel genieten.’ En Mohammed ging door. Hij redde mij ellendige niet.

Toen klonk daar een stem: ‘Mijn zoon”. Toen ik opkeek, zag ik in het gelaat van de Zoon des mensen, vol liefde en tederheid. Geen verwijt kwam over Zijn lippen. Dadelijk daalde Hij in de put af. Hij had Zijn leven ervoor over om mij te redden. Hij sloeg Zijn armen om mij heen, tilde mij uit de put en zette mijn voeten op de vaste grond. Hij trok mij mijn vuile kleren uit en kleedde mij met Zijn eigen kleed. Daarna stilde Hij mijn honger. En tenslotte sprak Hij: ’Volg Mij en Ik zal u voortaan leiden en uw voeten voor vallen bewaren!’

Daarom – zo besloot de Chinees – ben ik een christen geworden."

Bron: www.holyhome.nl

 • Wat kun je uit dit verhaal leren over de persoon van Jezus Christus?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.