Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Niet begeren

Niet begeren

Niet begeren: niet verlangen naar iets of iemand van een ander, of naar iets wat tegen Gods geboden ingaat.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Laat God je hoogste verlangen zijn

“De geest is ontsnappingsgezind
Hangen in coffeeshops, drinken
Kijken naar vrouwen op het net
Ik snap dat ding, ieder z'n gif, ik kijk films
Ik dacht voor inspiratie
Waarheid? Ik ben niet blij met mijn situatie.”

Zo begint het liedje ‘Ochtend weer’ van de rappers Typhoon en Sticks. Eerlijke woorden, en misschien ook herkenbaar? “De geest is ontsnappingsgezind.” De geest wil telkens weer vluchten. Want de stilte is doodeng. Juist in de stilte kun je je eigen onrust en leegte zo sterk voelen. Onze geest wil telkens weer ontsnappen, de pijn verdoven. We zoeken, verlangen, begeren...

In de Bijbel komt ‘begeren’ voor in negatieve, maar ook in positieve zin. Dat is belangrijk om te onthouden! Er staat bijvoorbeeld in Hooglied dat een meisje over haar geliefde zegt (hier wordt ook de Heere Jezus mee bedoeld) dat alles aan hem begeerlijk is! Is dat verkeerd? Nee, want het is zo door God geschapen dat we verlangen naar onze ‘geliefde’. Het zou gek zijn als je je vriend(in) niet-begeerlijk vond! Maar waarom zegt God dan dat we niet mogen begeren?

Toen God zei dat we niet mogen begeren, bedoelde Hij daarmee dat we niet mogen begeren op een manier die ingaat tegen Gods wet. We mogen niet begeren naar de spullen van een ander, naar de partner van een ander, of wat dan ook wat God aan een ander heeft toebedeeld. We moeten, als gave van de Heilige Geest, tevreden zijn met wat we hebben. Ook moeten we met ons hele hart alle zonden haten en alles wat goed is, liefhebben.

Wist je dat de eerste zonde ook is gekomen door begeerte? Eva wilde zoals God zijn. Ze zag, ze wilde, ze nam, en...! Hoeveel ruzies, conflicten, oorlogen en nog veel meer is er veroorzaakt door begeerte?

Begeerte is het bewijs dat onze gedachtes en gevoelens in de eerste plaats gericht zijn op onszelf, op het leven hier en nu (terwijl het straks allemaal voorbij is...). We willen zelf graag dat wat de ander heeft. En als we iets van een ander begeren en het hem of haar niet gunnen, dan hebben we onszelf liever dan de ander. Door ons gedrag maken we duidelijk waar onze ‘schat’ ligt. Iemand zei eens: als sommige mensen sterven laten ze hun schat achter, maar anderen nemen dan juist hun schat in ontvangst!

Het is moeilijk om tevreden te zijn met wat je hebt. Maar toch zegt Paulus ons dat we dat moeten zijn (Filippenzen 4:11). Weet je hoe het makkelijker wordt om niet te begeren? Omhoog blijven kijken! Waarom zouden we eigenlijk begeren als we straks voor eeuwig (!) door het geloof bij Hem kunnen zijn en kunnen delen in Zijn heerlijkheid? Dat moet ons toch ook aansporen om – vooral als we Hem nog niet kennen – daar onze rust te (blijven) zoeken?! Paulus zegt (Romeinen 8:18) dat wat hier op aarde ook gebeurt, niet te vergelijken is met wat nog komt! Hij beschouwt alles als afval, omdat hij de Heere Jezus kent.

Hoe moeten we vechten tegen onze begeerte? Dat doen we door iets anders te begeren: God Zelf! “Een verlangen kan alleen worden overwonnen door een groter verlangen”, zei de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer. David zegt dat hij veel liever God heeft, dan dat hij veel goud zou hebben. Door het Bijbellezen, het gebed en het praten met andere christenen, leren we God beter kennen. Maar vooral in de Heere Jezus, Die voor ons naar deze wereld kwam om de grote schuld weg te nemen, zien we wie God is. Vraag of de Heilige Geest je wil vervullen met liefde tot God, met liefde tot Jezus. Als je Hem kent, dan heb je genoeg. Voor eeuwig.

Niet begeren

Bijbelteksten

 • En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

  Genesis 3:6
 • U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

  Exodus 20:17
 • En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

  Mattheüs 21:22
 • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

  1 Johannes 2:16-17

Belijdenisgeschriften

In vraag 113 van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 44) wordt gevraagd wat God gebiedt in het tiende gebod.

Als antwoord wordt gezegd dat er nooit een verlangen of gedachte in ons hart mag opkomen, die ingaat tegen een gebod van God. Maar dat wij altijd met ons hele hart alle zonden haten en alles wat goed (rechtvaardig) is, moeten liefhebben.

Dag 1 Niet begeren - Kijken
Tekst: Genesis 3:1-8 | |
1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2. En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3. maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

Veel zondige begeerte komen in ons hart door te kijken (zie vers 6). Letterlijk of door te fantaseren. Welke Bijbelse geschiedenissen weet jij waar de zonde kwam door ‘alleen maar’ te kijken?

Dag 2 Niet begeren - Leeg
Tekst: Prediker 2:3-11 | |
3. Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn (mijn hart echter behield in wijsheid de leiding) en door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. 4. Ik heb voor mijzelf grootse dingen tot stand gebracht: Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. 5. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. 6. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. 7. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. 8. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen, en de genoegens van de mensenkinderen: genot in overvloed. 9. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. 10. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. 11. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.

Prediker had alles wat zijn hart begeerde (vers 10). Maar dan komt hij tot de ontdekking dat dit alles zijn hart niet kan vullen (vers 11). Waar wil God jou tegen beschermen met het gebod ‘u zult niet begeren’?

Dag 3 Niet begeren - Hemelse verlangens
Tekst: Filippenzen 1:19-26 | |
19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Paulus wil graag sterven (vers 21 en 23). Wat verwacht hij dan te krijgen? Hoe kan hij daar zo zeker van zijn?

Dag 4 Niet begeren - Eén ding
Tekst: Psalm 27:1-5 | |
1. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 3. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4. Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

Waar verlangde David naar (vers 4)?

Dag 5 Niet begeren - Wereldse verlangens
Tekst: 1 Johannes 2:12-17 | |
12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam. 13. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. 14. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 15. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Een werelds mens richt zich op allerlei aardse begeerten (vers 16). Waar richt een gelovige zich op (vers 17)?

Dag 6 Niet begeren - Onthouding
Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:1-8 | |
1. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. 2. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. 3. Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4. en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5. en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 6. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

God roept op tot een heilig leven. Hoe kan dan vorm krijgen in jouw leven? Zie ook het slot van het vorige hoofdstuk.

Dag 7 Niet begeren - Strijd
Tekst: Romeinen 7:14-26 | |
14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. 16. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. 17. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. 21. Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. 22. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. 23. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 25. Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 26. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.

Hoe ouder Paulus wordt, hoe meer hij erachter komt hoe sterk de begeerte (het kwade) in zijn hart aanwezig is. Hij lijkt er bijna onder te bezwijken (vers 25). Wie of wat houdt hem op de been?

De tien geboden voor vandaag Brian Edwards Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Stenen of diamanten? Dr. M. van Campen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wegwijs in de wereld Ds. A.C. Uitslag Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Jong zijn in twee werelden Ds. B. Labee Leverbaar
Meer informatie Meer info
Groot loon - deel 2 Ds. D.W. Tuinier Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leven als christen Ds. D.W. Tuinier Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leven in Egypte Ds. M.A. Kempeneers Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wie is mijn naaste? Evert-Jan Brouwer Leverbaar
Meer informatie Meer info
Rijkdom! Jeroen Kriekaard Leverbaar
Meer informatie Meer info
Tevredenheid Simeon Ashe Leverbaar
Meer informatie Meer info
Het gevaar van welvaart William Bates Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is begeren eigenlijk? Ds. A. Simons
Het 10e gebod Ds. G.J. Baan
Gij zult niet begeren Ds. J. Koppelaar
De prediking van het tiende gebod Ds. J.M.J. Kieviet
H.C. zondag 44 vraag 113-114 Ds. J.W. Schoonderwoerd
H.C. zondag 44 vraag 113 Ds. P. den Butter
H.C. zondag 44 vraag 113 Prof. dr. A. Baars
H.C. zondag 44 vraag 114 Prof. dr. A. Baars
H.C. zondag 44 vraag 115 Prof. dr. A. Baars

Achan

In Jozua 7 gaat het over Achan. Toen het volk Israël Jericho innam, had God gezegd dat ze alle spullen moesten (behalve spullen die voor de HEERE waren) wegdoen. Maar Achan had iets gepakt en daardoor lag er nu een soort vloek op het volk.

Maak met behulp van het bijbelgedeelte (Jozua 7:13-26) onderstaande zinnen af:

 • Achan zag...
 • Achan wilde...
 • Achan pakte...
 • Het gevolg was dat hij...

Verschrikkelijk, hè? Ook wij begeren vaak de verkeerde dingen, maar toch geeft God ons in Zijn goedheid nog steeds het leven.

 • Welke dingen begeer jij vaak en wat doe je om tegen die begeerte te vechten?

Medicijn

Een goed medicijn om tegen het begeren te vechten, is om vol te zijn van de Heere Jezus. Maak een lijstje van drie dingen die jij begeert en schrijf daarachter wat er bij de Heere Jezus te krijgen is. Zo maak je voor jezelf duidelijk waarom het eigenlijk helemaal niet nodig is om hier op aarde iets te begeren!

Voorbeeld:
Ik begeer veel geld zodat ik de nieuwste iPhone kan kopen, maar bij de Heere Jezus is goud te krijgen, dat in het vuur gelouterd is. Dan ben ik pas echt rijk! (Openbaring 3:18).

Ik begeer ..., maar bij de Heere Jezus is ... te krijgen!

Samen

Bespreek samen met een goede vriend(in) van welke begeerte jullie vaak last hebben. Probeer met elkaar manieren te bedenken waardoor je hier minder vaak mee in aanraking komt. Schrijf een gebed voor elkaar wat je elke dag voor diegene gaat bidden. Vraag daarnaast op een vast moment in de week hoe het die week is gegaan. Samen bidden, samen zoeken, samen in de naam van Jezus!

Begeren?

Jantje heeft een discussie met zijn broer. Hij vertelde thuis dat hij graag ook net zo’n hoog cijfer had willen halen als dat slimme meisje uit zijn klas. Zijn broer zei vervolgens dat dat niet mocht, want in de Bijbel staat dat je niet mag begeren naar iets dat van een ander is.

 • Wat zou jij hierop antwoorden? Gebruik in je antwoord de volgende woorden: begeren, verlangen en jaloers.
 • Wat is het verschil tussen verlangen en begeren?
 • Waar verlang jij naar?

Lewis

Lewis zei eens: “We zijn halfhartige wezens, die aanrommelen met drank en seks en ambitie terwijl ons oneindige vreugde wordt aangeboden. We zijn als een onwetend kind in een achterbuurt dat moddertaartjes wil blijven maken, omdat het zich niet kan voorstellen wat bedoeld wordt met een aanbod van een vakantie aan zee. We zijn veel te snel tevreden.”

 • Waar zou jij de ‘moddertaartjes’ in jouw leven mee vergelijken?
 • Ben jij hier (snel) tevreden?
 • Wat vind je van deze stelling: als je tevreden bent met wat je op aarde hebt, verlang je niet genoeg naar de wederkomst.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.