Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Christus

Christus

Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De ambtsnaam van de Heere Jezus

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig.’ Dat zei koning Willem-Alexander tijdens zijn inhuldiging op 30 april 2013. Na een jarenlange voorbereiding was hij er helemaal klaar voor om het ambt van koning over te nemen van zijn moeder.

Jezus had ook een ambt. Hij was niet alleen Koning, maar tegelijk ook Priester en Profeet. Hij had geen jarenlange voorbereiding nodig, zoals een aardse koning. Hij was en is God, samen met God de Vader en God de Heilige Geest.

Een aardse koning wordt ingehuldigd. Dat was bij Jezus niet zo, maar Hij werd wel gedoopt. Johannes de Doper doopte Hem met water. Direct daarna daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif. ‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen’ (Mattheüs 3:16). Op dat moment wordt Jezus met de Heilige Geest gezalfd. De Geest geeft de Heere Jezus gelijk alles wat Hij nodig heeft om Zijn ambt te vervullen.

Misschien vraag je je af: de Heere Jezus is toch Gods Zoon, waarom moet Hij dan de Heilige Geest nog ontvangen? Dat heeft ermee te maken dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook echt mens. Als mens moet Hij in de plaats van Adam alles overdoen wat deze verkeerd heeft gedaan. Daarom heeft Hij als mens de Heilige Geest nodig.

Zoals de Nederlandse koning een voornaam, Willem-Alexander – én een titel – koning – heeft, had de Zaligmaker dat ook: Zijn roepnaam is Jezus. ‘Christus’ is de ambtsnaam van de Heere Jezus. Het betekent ‘Gezalfde’.

Christus werd na Zijn zalving niet alleen Koning. Hij werd ook Profeet en Priester.

Een profeet vertelde aan het volk Israël de wil van God. Nu spreekt Christus als Profeet en Leraar tot ons om ons de wil van God te laten zien.
Een priester offerde voor het volk. Na het offeren bad hij voor hen en zegende hij het volk. Als Priester offert Christus Zichzelf voor onze zonden. In de hemel bidt Hij nu voor de gelovigen. En Hij zegent hen met tijdelijke en eeuwige zegeningen.
Een koning regeert en beschermt een land. Christus is de Koning van het hemelse Koninkrijk. Hij beschermt de gelovigen en brengt hen uiteindelijk in de hemel en op de nieuwe aarde.
In Jesaja 61:1 spreekt Christus over Zijn drie ambten: ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.’ Je ziet in deze tekst de ambten terugkomen:

als profeet brengt Hij een blijde boodschap;
als Priester verbindt Hij de gebrokenen van hart;
als Koning roept Hij vrijheid en opening van de gevangenis uit.

Christus

Bijbelteksten

 • De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis

  Jesaja 61:1
 • Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

  Johannes 6:68-69
 • En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

  Mattheüs 3:16
 • U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

  Hebreeën 1:9

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus heeft het in Zondag 12 over Christus. De vraag is daar: Waarom wordt de Zoon van God ‘Christus’ of Gezalfde genoemd? De Zoon van God is door God de Vader geroepen om Profeet, Priester en Koning te zijn. Hij is door de Heilige Geest gezalfd. Christus is de hoogste, de belangrijkste Profeet en Leraar.

Hij kan als Enige de verborgen raad en wil van God aan jou openbaren. Christus is ook de enige Hogepriester. Hij verlost mensen door Zijn eigen lichaam te offeren. Door te bidden, treedt Hij tussen de zondaar en God de Vader. Ten slotte is Hij de eeuwige Koning. Hij regeert ons door Zijn Woord en Geest. En Hij beschermt en bewaart ons (HC vraag en antwoord 31). De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat dieper in op Christus’ ambt als enige Hogepriester. In artikel 21 en 26 lees je dat Christus Zichzelf in onze naam aan het kruis geofferd heeft. Zijn bloed is vergoten om ons van onze zonden te reinigen. In Zijn lichaam en in Zijn ziel heeft Hij de verschrikkelijke straf gevoeld, die wij verdiend hebben. De wonden van Christus zijn het enige middel om met God verzoend te worden (NGB artikel 21). Zoek jouw verzoening niet buiten Hem! Christus heeft een Priesterschap dat nooit vergaat, Hij is nog steeds Profeet, Koning en Priester. Daarom kan Hij degenen die door Hem tot God gaan, volkomen zalig maken (NGB artikel 26).

Dag 1 Christus - De Messias
Tekst: Psalm 45 | |
 1. Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.
 2. Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.
 3. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.
 4. Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.
 5. Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
 6. Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U vallen.
 7. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.
 8. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
 9. Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt.
 10. Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.
 11. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader.
 12. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.
 13. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten Uw aangezicht gunstig te stemmen.
 14. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.
 15. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht.
 16. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.
 17. Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
 18. Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

In Psalm 45 gaat het in eerste instantie over Salomo. Maar de psalm is ook een profetie over de Heere Jezus en Zijn gemeente. Waaraan zie je dat?

Dag 2 Christus - De Zoon van God
Tekst: Hebreeën 1:1-9 | |
1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Welke woorden in dit Bijbelgedeelte verwijzen naar het koningsambt van de Heere Jezus?

Dag 3 Christus - De Priesterkoning
Tekst: Psalm 110 | |
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. 5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. 7 Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Het gaat in Psalm 110 over de Heere Jezus als Priester en Koning. Hoe heb jij Hem nodig als Priester? En hoe als Koning?

Dag 4 Christus - De Gezalfde
Tekst: Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:16-21 | |
1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten. Lukas 4:16-21 16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

In dit gedeelte lees je wat de Heere Jezus als de Gezalfde allemaal kan en wil doen. Wat heb jij van Hem nodig? Bid Hem daar om!

Dag 5 Christus - De Profeet
Tekst: Deuteronomium 18:15 en Handelingen 3:12-23 | |
Deuteronomium 18 15. Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren. Handelingen 3 12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? 13 De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. 14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. 16 En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Petrus laat in zijn toespraak zien dat Jezus de beloofde Profeet is waar Mozes het al over had. Wat deden profeten in het Oude Testament? Welke reactie vraagt God van jou als Zijn Zoon tot je spreekt (vers 22)?

Dag 6 Christus - De Lijdende Knecht
Tekst: Jesaja 53:1-12 | |
1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

De Israëlieten geloofden dat de Messias komen zou en als Koning Zijn volk zou verlossen. Maar met een Messias die moest lijden en sterven hielden ze geen rekening. Wat betekent het voor jou persoonlijk dat Christus moest lijden?

Dag 7 Christus - De Overwinnaar
Tekst: Openbaring 12:7-11 | |
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Hoe kunnen gelovigen de kracht van Christus in hun leven ontvangen?

Christus kennen Alister McGrath Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Bloeien, snoeien en groeien Dr. H. van den Belt Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wie bent U? Ds. C. Harinck Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Vruchtdragen voor Hem Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoe word je christen? Ds. J. van Amstel Leverbaar
Meer informatie Meer info
Komen tot Jezus Christus John Bunyan Leverbaar
Meer informatie Meer info
God verbrijzelde Jezus Christus Paul Washer
De schoonheid van Christus Paul Washer
Is Christus de enige Weg tot God? Ds. G. van den Brink

Is Christus Koning, Profeet en Priester over jou?

Lees HC vraag en antwoord 31.

De Heere Jezus is gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Maar wat betekent dat nu voor jouw leven? Een paar voorbeelden om dat duidelijk te maken.

 • De Heere Jezus wil Koning over jouw leven zijn en het in heel je leven voor het zeggen hebben.

Je bent net begonnen een film te kijken en komt erachter dat het echt geen goede film is. Je beseft op dat moment dat de Heere Jezus als het ware naast je zit. Wat doe je? Waarom?

 • Jezus is Profeet en leert ons hoe we zalig kunnen leven en sterven.

Herinner je je een preek of Bijbelgedeelte waardoor je beseft: hier wil God mij iets mee zeggen? Wat deed je toen? Op welke manier kun je het onderwijs van de Heere Jezus verwerken in je leven? En op welke manieren kun je het onderwijs van Jezus naast je neerleggen?

 • Jezus heeft Zich als Priester opgeofferd om de schuld te dragen voor zondige mensen.

Welk gevaar loop je als het offer van Jezus je niets zegt?

Als christen ook gezalfd

Lees HC vraag en antwoord 32.

Als je in de Heere Jezus gelooft, heb je ook deel aan Zijn zalving.
Een gelovige is te herkennen aan:
… het belijden van de Naam van de Heere Jezus
… zijn zelfovergave aan God
… zijn strijd tegen de zonde en de duivel

Ben jij te herkennen als een gelovige? Waarom (niet)?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.