Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Verzoening

Verzoening

Zondaren hebben verzoening nodig, door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij wilde de straf van zondaren op Zich nemen.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Herstel van een gebroken relatie

In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die offerdienst had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet goedkoop is.

Iedere keer als er geofferd werd, was dat een herinnering van God aan het volk: wij zondigen niet goedkoop! Onze zonden worden gestraft, maar in plaats van dat wij de straf moeten ondergaan, geeft God een verzoeningsmiddel waardoor niet wij, maar een ander de straf draagt.

Met de komst van de Heere Jezus naar deze wereld heeft God ons het volmaakte offer gegeven. Al die offerdieren in het Oude Testament wezen er op dat de zonde verschrikkelijk is, dat er verzoening nodig is, maar ook dat offerdieren niet werkelijk de zonden weg konden nemen. Want iedere keer weer opnieuw moest er geofferd worden.

Maar Jezus Christus is hét Lam van God. Hij is het volmaakte offer om de schuld en straf die wij verdienen te verzoenen. Christus is éénmaal voor de goddelozen gestorven, zo schrijft de Bijbel. Het wonder van het Evangelie is dat de Heere Jezus de straf van zondaren op Zich wilde nemen. Op Golgotha stierf Hij in onze plaats. Zijn sterven is een verzoening voor onze zonden. Luther noemde dit ‘een wonderlijke ruil’.

Verzoening

Bijbelteksten

 • Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.

  Romeinen 5:10
 • Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

  1 Johannes 4:10
 • God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

  2 Korinthe 5:19
 • Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

  Romeinen 3:25

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus gaat in Zondag 5 en 6 in op de verzoening door de Heere Jezus. God is rechtvaardig en daarom moeten wijzelf of iemand anders volkomen betalen voor de zondeschuld.

Er zijn geen uitvluchten mogelijk. We kunnen zelf niet betalen. En ook een ander schepsel niet. We hebben een Middelaar, een verlosser nodig. Iemand die tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is en tegelijk waarachtig God. Alleen Iemand die gelijkwaardig is aan God en tegelijk voluit mens is, kan de straf dragen. Dat is de Heere Jezus. Door het geloof in Hem worden we gerechtvaardigd. Alleen door de betaling van Christus is er een wit kleed over ons zondenkleed. Dat moeten we door het geloof aannemen (HC vraag en antwoord 61). De Nederlandse Geloofsbelijdenis benoemt in artikel 21 het wonder van Christus’ voldoening (betaling) voor onze zonden. De Heere Jezus is een eeuwige Hogepriester, Die zichzelf geofferd heeft. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij de toorn van God gestild (NGB artikel 21). De Dordtse Leerregels wijzen in hoofdstuk 2 op de grote kracht en reikwijdte van de verzoening van de Heere Jezus (DL 2). Genoeg voor de verzoening van de zonden van de hele wereld. Het aanbod van genade komt tot een ieder, ook tot jou! In het bloed van de Heere Jezus is er ruimte voor een ieder om behouden te worden. Dit betekent niet dat alle mensen ook automatisch zalig worden (de leer van de alverzoening). De Bijbel leert dat het offer van de Heere Jezus in geloof aangenomen moet worden. Je kunt het in ongeloof ook verwerpen en dat is de ergste zonde.

Dag 1 Verzoening - Offerdienst
Tekst: Leviticus 16:1-10, 20-22 | |
1 De HEERE sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEERE waren genaderd en gestorven waren. 2 De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. 3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer. 4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. 5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en één ram als brandoffer. 6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. 7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. 10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. 20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

In dit gedeelte lezen we hoe een geit wordt geofferd en een andere geit wordt weggestuurd. Er wordt verzoening gedaan door een offer (met bloedstorting) en de zonde wordt weggedaan (weggestuurde bok). Wat leert jou dit Bijbelgedeelte over de prijs van de verzoening?

Dag 2 Verzoening - Christus als offer
Tekst: Hebreeën 10:1-10 | |
1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. 5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

De Heere Jezus is het volmaakte Offer. Hij gaf Zijn eigen bloed. Geeft jou dit troost? Hoe?

Dag 3 Verzoening - Lam van God
Tekst: Johannes 1:19-29 | |
19 En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? 20 En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee. 22 Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf? 23 Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, 25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet? 26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. 27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. 28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Lees vers 29 nog eens? Wat valt je op aan dit vers? Wat betekent dat voor jou?

Dag 4 Verzoening - Gekocht met kostbaar bloed
Tekst: 1 Petrus 1:13-19 | |
13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Waarom wordt Christus een smetteloos en onbevlekt Lam genoemd? Durf jij het aan om alleen van het werk van de Heere Jezus te leven en er zelf niets bij te verdienen voor God?

Dag 5 Verzoening - Zonde bedekt
Tekst: Psalm 32:1-11 | |
1 Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. 4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela 5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela 6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. 7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela 8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. 9 Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen. 10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. 11 Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Hoe kunnen jouw zonden vergeven en bedekt worden?

Dag 6 Verzoening - Láát je met God verzoenen!
Tekst: 2 Korinthe 5:11-21 | |
11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Lees vers 20 nog eens aandachtig door. Christus smeekt ons: ‘Laat je met God verzoenen’. Wat is jouw antwoord?

Dag 7 Verzoening - Voor vijanden
Tekst: Romeinen 5:1-11 | |
1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Moet je eerst een goed mens zijn voordat je met God verzoend kan worden?

Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoe spreekt God tot mij? Ds. A.A. Egas Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Verzoend door Christus! Ds. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hebt u zekerheid? J.C. Ryle Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
De ergernis van het kruis Paul Wells Leverbaar
Meer informatie Meer info
De offers in het Oude Testament (1) Dr. P. de Vries
De offers in het Oude Testament (3) Dr. P. de Vries
De offers in het Oude Testament (2) Dr. P. de Vries
Hoe weet ik of mijn bekering oprecht is? John Piper
Meer kennis van Christus uit de offerdienst Ds. A. van Zwet
Grote verzoening Ds. R. Kok
Het brandoffer Ds. P.C. Hoek
Het spijsoffer Ds. A. Bloemendal
Het dankoffer Ds. A.TH. Van Olst
Het zond- en schuldoffer Ds. W. Harinck

(Op)offeren

 • Als jij het woord ‘opofferen’ leest, waar denk je dan aan?
 • In 1941 werd de Poolse priester Maximiliaan Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar concentratiekamp Auschwitz afgevoerd. Na een vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Onder hen was een vader van twee kinderen. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor deze man. De tien mannen werden op 31 juli 1941 vastgezet. Toen op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een dodelijke injectie.

  Wat doet dit verhaal met jou? Op welke manier lijkt Kolbe op de Heere Jezus? Lees HC vraag en antwoord 37 en vraag en antwoord 60. Kun jij persoonlijk zeggen: ‘Jezus offerde Zich voor mij op’?

Erfenis

 • Stel je voor dat je een brief krijgt van een notaris met de mededeling dat je een grote erfenis van een oom hebt gekregen. Je moet alleen nog naar het advocatenkantoor komen om een handtekening te zetten. Wat zou je doen?
 • In de Bijbel wordt de verzoening tussen God en ons aangeboden als een kostbare schat. Maar die schat moet wel persoonlijk worden ‘toegeëigend’. Dit betekent dat je door het geloof die schat voor jezelf aanneemt. Lees 2 Korinthe 5:19-20 en stel jezelf de vraag: Wat doe ik met dit gebed van Christus?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.