Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Opstanding

Opstanding

Jezus' herrijzenis voorbij de dood in het onvergankelijke leven, om als de Levende uit te delen wat Hij door Zijn dood heeft verdiend.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Hét keerpunt in de wereldgeschiedenis

De Joodse Bijbelgeleerde Pinchas Lapide noemde zichzelf geen christen. En toch, dat Jezus was opgestaan uit de dood, kon hij na lang onderzoek niet ontkennen. De argumenten voor de opstanding vond hij te sterk en te overtuigend.

Zijn belangrijkste reden om in de opstanding te geloven? Na de kruisiging van Jezus zaten de discipelen als een groep bange vogeltjes bij elkaar. Ze hadden ook alle reden om bang te zijn. Hun Meester was op een gruwelijke manier gestorven en met henzelf zou het waarschijnlijk niet beter aflopen. Maar wat gebeurt er na een paar weken? Vol moed en geloofsvuur getuigen de discipelen in Jeruzalem van Jezus en de opstanding. Nog liever gaan ze zelf dood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus opgeven!

Wat is er gebeurd? Iets onvoorstelbaars. Pinchas Lapide concludeerde: “Jezus stond inderdaad op uit de dood, het verhaal klopt.” Hij schreef: “Deze bange groep van apostelen (...), deze boeren, herders en vissers die hun meester verraden hadden en zo jammerlijk gefaald hadden, veranderen van het ene in het andere moment in een missionaire groep mensen, overtuigd van Redding en in staat deze boodschap na Pasen ineens succesvol over te brengen. Geen visioen of hallucinatie is in staat om zo’n revolutionaire transformatie te veroorzaken.”

Pasen is het oudste feest van de kerk. Met Pasen viert de kerk de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. Deze opstanding is een unieke gebeurtenis die de wereldgeschiedenis compleet veranderd heeft. Zonder de opstanding zou er geen Kerk zijn. Heel het christelijk geloof staat of valt met de opstanding van Jezus Christus. Niet voor niets komen we als kerk van Christus op zondag bij elkaar, dat is namelijk de opstandingsdag!

Waarom is de opstanding zo belangrijk? Daar zijn drie redenen voor te noemen. Als eerste heeft God de Vader Christus opgewekt, waarmee Hij liet zien dat Christus echt Zijn Zoon is. De opstanding was eigenlijk Gods ‘Amen’ op het ‘Het is volbracht’ van de Zoon. Het is de goddelijke goedkeuring van Christus’ werk. Ten tweede heeft de Heere Jezus door de opstanding de dood overwonnen. Hij is – in tegenstelling tot Lazarus – aan de andere kant van het graf opgestaan. Hij is niet meer gestorven, maar leeft tot in eeuwigheid! De dood is van zijn kracht beroofd. Als laatste is met de opstanding van Christus het begin van het einde aangebroken. Met de opstanding bevestigt God dat Hij trouw is aan Zijn Woord en dat alle andere beloften – zoals de nieuwe hemel en nieuwe aarde – vervuld zullen worden. Als Hij als Koning van Pasen Zijn Kerk heeft verzameld, is het einde daar.

Het belang van de opstanding kan ook heel persoonlijk gemaakt worden. Op de vraag wat wij (gelovigen) aan de opstanding hebben, geeft de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 45) in drie delen antwoord: (1) Hij heeft door Zijn opstanding de dood overwonnen, om ons de gerechtigheid [zaligheid] te kunnen schenken die Hij door Zijn dood verdiend heeft. (2) We worden door Zijn opstandingskracht opgewekt tot een nieuw leven, zodat we steeds meer gaan lijken op de Heere Jezus. (3) De opstanding is een onderpand (garantie) dat wij straks ook eens zullen opstaan met een lichaam dat gelijk is aan dat van de Heere Jezus, de Eerste(ling).

De opstanding is de eerste ‘trap’ in de verhoging van de Heere Jezus. Na Zijn opstanding volgen de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van God en Zijn terugkomst op de laatste dag. Hoewel de opstanding in de evangeliën steeds achterin staat, is dit toch het uitgangspunt voor iedere evangelieschrijver. De evangelieschrijvers zien heel het leven en werk van de Heere Jezus in het licht van de opstanding. Daar draait alles om. Zo moeten ook wij door het geloof leven vanuit de opstanding. Het is niet alleen iets uit het verleden, maar het is dé gebeurtenis die redding voor ons mogelijk heeft gemaakt. De Heilige Geest, Die Jezus Christus heeft opgewekt, wil ook ons opwekken tot een nieuw leven, in Hem!

Opstanding

Bijbelteksten

 • En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

  Johannes 11:26
 • Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

  Romeinen 1:4
 • En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

  1 Korinthe 15:14
 • Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

  1 Korinthe 15:20

Belijdenisgeschriften

Vraag en antwoord 45 van de Heidelbergse Catechismus geeft antwoord op de vraag wat wij aan de opstanding hebben. Ten eerste kunnen wij door Zijn opstanding het eeuwige leven ontvangen, omdat Christus de dood heeft overwonnen. Ten tweede worden we door Zijn kracht ook in dit leven al opgewekt tot een nieuw leven. Als laatste is Zijn opstanding er een garantie van dat wij ook eens zullen opstaan.

Op het tweede deel van het antwoord (opgewekt tot een nieuw leven) gaat de catechismus nog even door. In vraag en antwoord 88 gaat het namelijk over de bekering. Een christen is met de Heere Jezus gestorven en opgestaan en moet daarom ook leven naar zijn nieuwe identiteit. Dat houdt twee dingen in. Allereerst dat je oprecht berouw hebt over je zonden en de zonde ook gaat haten en ontwijken. Vervolgens dat je door de Heere Jezus je blijdschap vindt in God en je ernaar verlangt om je hele leven goede werken te doen, naar Zijn wil. Aansluitend op het derde deel van antwoord 45, stelt vraag en antwoord 57 nog de vraag waarom de opstanding van de mens nu eigenlijk een troost is. Het antwoord daarop is dat de ziel van degene die in God gelooft, direct na het sterven bij Christus zal zijn. Maar ook dat door de Heilige Geest zijn lichaam ooit zal worden opgewekt en weer een zal worden met zijn ziel. Dat lichaam zal dan gelijkgemaakt worden aan het lichaam van de Heere Jezus.

Dag 1 Opstanding - Het lege graf
Tekst: Lukas 24:1-12 | |
1. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. 2. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 3. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 4. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. 5. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6. Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 7. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 8. En zij herinnerden zich Zijn woorden. 9. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. 10. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 11. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 12. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.

De Heere Jezus moest sterven en opstaan (vers 7). Vooraf konden de discipelen dat niet begrijpen. Achteraf kunnen ze het (in eerste instantie) niet geloven. En jij?

Dag 2 Opstanding - Kinderen van de opstanding
Tekst: Lukas 20:27-39 | |
27. En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem 28. en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. 29. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. 30. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. 31. Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. 32. En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. 33. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad. 34. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, 35. maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. 36Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde. 38. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen. 39. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt U goed gezegd.

Wat bedoelt de Heere Jezus met ‘waard geacht zijn’ de opstanding te krijgen (vers 35)?

Dag 3 Opstanding - Twee soorten opstanding
Tekst: Johannes 5:24-29 | |
24. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 25. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 26. Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 27. en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. 28. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29. en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Welke twee soorten opstanding zijn er volgens vers 29? Wat houden die in?

Dag 4 Opstanding - Opstandingslichaam
Tekst: 1 Korinthe 15:35-44 | |
35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 36. Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 37. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. 38. God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 39. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 41. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

Een begraafplaats wordt wel eens een dodenakker genoemd. Leg dat eens uit naar aanleiding van vers 42-44?

Dag 5 Opstanding - Opstandingstroost
Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 | |
13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Wat gebeurt er met je als je sterft vóór Christus’ wederkomst? Dan hoef je niet bang te zijn dat je er niet bij bent, schrijft Paulus. Want de graven gaan eerst open en daarna komt de ontmoeting met de Heere. Is dit vooruitzicht voor jou tot troost (vers 18)? Waarom wel of niet?

Dag 6 Opstanding - Christus de Levende
Tekst: Openbaring 1:9-18 | |
9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. 10. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11. die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 12. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; 14. en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15. en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. 17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Christus heeft de sleutels (de macht) over de dood (vers 18b). Hij kan verlossen van de dood en Zijn vijanden daarin werpen. Hoe heeft Hij die sleutels gekregen (vers 18a)?

Dag 7 Opstanding - Opstandingsbelijdenis
Tekst: Romeinen 10:9-11 | |
9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Is vers 9 ook jouw geloofsbelijdenis?

Scheur de wolken, kom bevrijden Alister McGrath Leverbaar
Meer informatie Meer info
Jezus leeft! Ds. C. Harinck e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Ik ben de opstanding en het leven Ds. M.A. Kempeneers Leverbaar
Meer informatie Meer info
De opstanding van Jezus Josh McDowell & Sean McDowell Leverbaar
Meer informatie Meer info
Pleidooi voor Pasen Lee Strobel Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Leven met Christus Mary Winslow Leverbaar
Meer informatie Meer info
Met Christus opgewekt Prof. dr. W. van Vlastuin Leverbaar
Meer informatie Meer info
God met ons Rowan Williams Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zeker weten - #Opstanding Aart Jongejan
Hoe verandert de opstanding van Christus mijn leven? | Johannes 11 Ds. G.A. van den Brink
Is Jezus echt uit de dood opgestaan? Think Christianly
Wat betekent de opstanding van Christus voor ons? Don Carson
Wat de opstanding inhoudt | 'Onwankelbare vreugde' John Piper
Opstanding van Christus: fake news of écht gebeurd? Andries Knevel
Tien vruchten van de opstanding | 'Onwankelbare vreugde' John Piper
De opstanding der doden Ds. M. Goudriaan
De opstanding en het leven Prof. Dr. A. Baars
De opwekking der doden, door Christus opstanding Ds. P. den Butter
Het geheimenis van de opstanding Prof. Dr. A. Baars
Twee reacties op de opstanding van Jezus Christus Ds. A.A.F. van de Weg
Het meerdere van Christus’ opstanding Prof. Dr. W.H. Velema
De opstanding van de Heere Jezus, feitelijk en waar Ds. J.M.J. Kieviet
Jezus openbaart Zich in Galilea aan Zijn discipelen na Zijn opstanding Ds. C.J. Droger
De opstandingsdag van Christus Ds. Iz. Kok
De schepping applaudisseert, nu wij nog Ds. J.M. Molenaar

Bewijzen

Stel je voor dat je een discussie hebt met een vriend over de opstanding van de Heere Jezus. Je vriend gelooft niet dat het echt gebeurd is. Met welke argumenten zou jij proberen om de opstanding te bewijzen?

Niet de Eerste

De Heere Jezus wordt wel de Eerste(ling) genoemd van degenen die uit de dood opgestaan zijn. Toch is Hij niet de Eerste die is opgestaan uit de dood. Denk maar aan de zoon van de weduwe te Zarfath (1 Koningen 17), de zoon van de Sunamitische vrouw (2 Koningen 4), de dochter van Jaïrus (Lukas 8) en Lazarus (Johannes 11).

 • Wat is het verschil tussen de opstanding van de Heere Jezus en deze opstandingen?
 • Waarom is de Heere Jezus dus inderdaad de Eerste?
 • Waarom is Zijn opstanding zo belangrijk?
 • Wat heb je als christen aan de opstanding?

Quiz

 1. Wat is het oudste feest van de kerk?
 2. Waar staat of valt het christelijk geloof mee?
 3. Wat laat de Vader met de opwekking van Christus zien?
 4. Wat heeft Christus door Zijn opstanding overwonnen?
 5. Welke tijd is met de opstanding aangebroken?
 6. Wat betekent het dat een christen wordt opgewekt tot een nieuw leven?
 7. Waar is de opstanding een onderpand (garantie) van?
 8. Hoe kun je leven vanuit de opstanding?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.