Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Vergeving

Vergeving

Vergeving betekent dat God, vanwege het offer van de Heere Jezus, iemands zonde wegneemt en er nooit meer aan denkt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Hopen op een witte zakdoek

De Roemeense prediker Richard Wurmbrand vertelde eens overeen jongeman die een misdaad op zijn geweten had. Daarvoor had hij lange tijd in de gevangenis gezeten. Voordat hij naar huis ging, schreef hij zijn vader een brief waarin hij vroeg of hij hem zijn misdaad vergeven wilde. Zijn vader gaf een merkwaardig antwoord.

Die vader schreef: “Je komt maar met de trein. Die komt langs ons huis; en als je wilt weten, of ik het je vergeef, kijk dan maar of er een witte zakdoek in een boom in de tuin hangt.”

De jongen nam de trein naar zijn ouderlijk huis. Onderweg kon hij niet stil blijven zitten. Hij liep telkens heen en weer. “Waarom ben je zo zenuwachtig?”, vroeg een medereiziger. Toen de jongeman vertelde waarom hij zo gespannen was, zei die medepassagier: “Ga maar zitten; ik zal wel voor je kijken.”

Even later reed de trein langs het ouderlijk huis van de jongen. En wat zag hij? De hele boomgaard hing vól met witte lakens…

Net als de vader van die jongen verlangt de hemelse Vader ernaar om zondaren te vergeven. Dat is zijn hart. “U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven (…)” (Psalm 86:5).

Gods vergeving is diep en grondig. Hij komt er later niet meer op terug en haalt geen ‘oude koeien uit de sloot’. “(…) U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee” (Micha 7:19). Corrie ten Boom schreef hierover: “Als je genade ontvangen hebt, dan gooit God al je zonden in het meer van vergetelheid en zet Hij er een bordje bij: Verboden te vissen.”

De Heere God kan niet zomaar onze zonden vergeven. Hij is namelijk volmaakt rechtvaardig en heeft een hartgrondige afkeer van elke vorm van leugen, onrecht en zonde. “Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de HEERE een gruwel, allebei” (Spreuken 17:15). Iemand moet de prijs te betalen voor onze rebellie, hypocrisie en vijandigheid naar onze Schepper. Daarvoor moest een onschuldige boeten, een vlekkeloos lam worden geslacht. Want zonder bloedstorting vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22). Het wonder van het Evangelie is dat God Zelf de vloek van de zonde gedragen heeft in Jezus Christus. Alleen door Zijn offer is er vergeving mogelijk.
De Heere Jezus Zelf heeft ons geleerd om de hemelse Vader te vragen om vergeving: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Net als de Heere God ons wil vergeven als wij berouw tonen, wil Hij dat wij ook anderen vergeven als zij hun zonden aan ons belijden (Mattheus 6:14,15).
De Bijbel moedigt ons aan om steeds weer terug te gaan tot de Vader als wij gezondigd hebben. Als wij onze zonden eerlijk belijden, is Hij getrouw om die te vergeven (1 Johannes 1:9). Het is heel gevaarlijk om te denken dat jouw zonde te groot is om mee naar God te gaan. Of dat je te vaak gezondigd hebt. De prediker Robert Murray M’Cheyne zei: “Als ik een zonde bega (…) dan moet ik gelijk naar de troon van Gods genade. Maar ik voel wel duizend bezwaren opkomen in mijn hart. Je kunt toch niet zomaar van het varkenshok naar de troon der genade gaan? Dat past niet! Maar al die bezwaren zijn leugens en ze komen uit de boezem van de hel om mij van Gods genadetroon af te houden.”

Vergeving

Bijbelteksten

 • En wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

  2 Kronieken 7:14
 • Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

  Psalm 103:12
 • Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

  Psalm 32:5
 • En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

  Handelingen 2:38

Belijdenisgeschriften

In artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis kun je lezen dat de Heere Jezus de straf droeg die wij mensen hadden verdiend vanwege onze zonden. Hij is ‘ter slachting geleid als een lam, met de misdadigers gerekend’ en werd van God verlaten. Dat heeft Hij allemaal geleden met het doel om onze zonden te kunnen vergeven. Alleen door geloof in dat offer kan een mens voor God verschijnen. Want als wij op onszelf zouden steunen, zouden wij verslonden moeten worden (artikel 23).

In Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag: “Wat gelooft u over de vergeving van zonden?” Het antwoord van de gelovige is: “Dat God, vanwege het offer van Christus, al mijn zonden en ook mijn zondige aard (waarmee ik een leven lang te strijden heeft) nooit meer zal gedenken. En dat Hij mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, zodat ik nooit meer door God veroordeeld hoef te worden.”

Dag 1 Vergeving - Zonden verzwijgen maakt het leven zwaar
Tekst: Psalm 32:1-5 | |
1 Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. 4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela 5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

David beschrijft hier dat hij lange tijd zweeg over zijn zonden. Zijn er in jouw eigen leven zonden die je toedekt?

Dag 2 Vergeving - Hij werpt zonden in de diepten van de zee
Tekst: Micha 7:14-20 | |
14 Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af. 15 Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. 16 De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. 17 Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de HEERE, onze God, zullen zij in angst komen, en zij zullen voor U bevreesd zijn. 18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. 20 U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.

“U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.” Wat wil de Heere God hiermee zeggen? Heb je Zijn vergeving op die manier leren kennen in je leven?

Dag 3 Vergeving - Een nieuw verbond
Tekst: Jeremia 31:31-34 | |
31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

In dit Bijbelgedeelte spreekt de Heere God over vergeving en een ‘nieuw verbond’. Wat is het verschil met het ‘oude verbond’?

Dag 4 Vergeving - Zonde wordt overgedragen
Tekst: Leviticus 16:19-22 | |
16 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. 17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. 18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. 19 Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. 20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

Waarom wordt de bok uit dit Bijbelgedeelte de woestijn in gestuurd (vers 21)?. Wat leert jou dit over vergeving?

Dag 5 Vergeving - Het lam Gods
Tekst: Johannes 1:29-34 | |
29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. 31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. 32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.

Johannes noemt de Heere Jezus het Lam van God (vers 29). Wat heeft dat met vergeving te maken?

Dag 6 Vergeving - Van harte je naaste vergeven
Tekst: Mattheüs 18:21-35 | |
21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. 23 Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24 Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. 25 En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. 26 De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. 28 Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. 29 Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 30 Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. 31 Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. 32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. 33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? 34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. 35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Waarom is het volgens dit gedeelte belangrijk om anderen te vergeven? Vind jij het moeilijk om iemand te vergeven als hij/zij jou kwaad heeft gedaan?

Dag 7 Vergeving - God vergeeft toch wel?
Tekst: Romeinen 6:1-10 | |
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.

Kun je als christen zeggen: “God vergeeft toch wel, dus het maakt niet uit als ik in zonde blijf leven”? Wat zegt dit Bijbelgedeelte daarover?

Het ABC van het geloof Alexander Comrie Leverbaar
Meer informatie Meer info
De waarheid over vergeving John MacArthur Leverbaar
Meer informatie Meer info
Gestorven voor Mij Robert Murray McCheyne E-book
Meer informatie Meer info
Radicale genade! W. van Gent e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Als onze zonden vergeven zijn, waarom moeten we dan nog verantwoording afleggen? John Piper
God heeft mij vergeven, maar ik kan mijzelf niet vergeven!' Ds. G.A. van den Brink
Betekent de dood van Christus dat al onze zonden vergeven kunnen worden? Alistair Begg
Beleden zonden zijn vergeven zonden Ds. C.G. Vreugdenhil
Vergeving van zonden Ds. J. IJsselstein

Zonden ongedaan maken

De Roemeense evangelist Richard Wurmbrand schreef:

“Een kind wist dat het iets gedaan had wat erg verkeerd was. Het had zijn moeder een leugen verteld. Dus bad het: ‘O God, maak dat het niet gebeurd is.’
Dat is niet zo’n onlogisch gebed als het lijkt. God kan gebeurtenissen voor ons ongedaan maken. We hebben er spijt van een zondige daad te hebben verricht. We weten dat die daad zo rood als scharlaken was. Berouw kan iets wat gedaan is niet ongedaan maken. Wie berouw heeft, ontvangt vergeving; maar hoe kan de leugen, de moord, het overspel, de godslastering of wat het ook mocht zijn, worden weggevaagd uit de geschiedenis?
God kan zelfs dit doen. Hij maakt zonden die als scharlaken zijn, wit als sneeuw (Jes. 1:18).
Toen Jezus water in wijn veranderde in Kana, was het in de beste wijn veranderd, dat is oude wijn. De vloeistof die hij zijn bruiloftsgasten gaf, was niet iets wat vroeger water was geweest en plotseling wijn was geworden. Zijn wonder ging dieper dan dat. In plaats van water was er iets wat altijd wijn geweest was.”

 • Geloof jij dat ook, dat de Heere God bepaalde zonden ‘ongedaan kan maken’?
 • Zijn er bepaalde zonden in jouw leven waarvan je zou wensen dat God maakt dat het niet gebeurd is?

Vergeving maakt vrij

Een jongen gooide een steen die toevallig een gans raakte, en die doodde. Geschrokken van de gevolgen van zijn roekeloosheid begroef hij de vogel. Hij dacht dat zijn moeder die gans niet zou missen, want ze had wel meer ganzen.

Die avond zei zijn zus tegen hem: “Vanavond moet jij de afwas doen. Anders zal ik moeder vertellen wat jij gedaan hebt.”

De jongen schrok en deed de afwas. Maar toen zijn zus hem de volgende dag weer probeerde te chanteren, antwoordde hij: “Nee, vandaag doe jij de afwas. Ik heb moeder alles verteld – en ze heeft het me vergeven.”

 • Vergeving maakt je vrij van aanklachten, zo maakt dit verhaaltje duidelijk. Denk je dat het zo ook werkt met Gods vergeving en de duivel die ons wil chanteren?
 • Merk je in je eigen leven weleens dat de duivel je aanklaagt? Wat doe je daar dan mee?

Om te bidden: Gebed om vergeving uit de Vroege Kerk

Ik heb gezondigd tegen U, o God!
Vergeef mij Heere in Uw erbarmen
en schenk mij vergeving.

Drijf de stroom van mijn zonden uit
door de zee van Uw goedheid,
o Christus, die zonder zonden bent.

Maak mijn hart berouwvol,
laat het de meeslepende stroom
van de zonden tegenhouden.

Dan kan ik Uw onuitsprekelijke
erbarmen bezingen en verheerlijken,
U, die edelmoedig bent en de
genadige Heere van onze zielen.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.