Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Schepping

Schepping

Het ontstaan van hemel en aarde door Gods handelende spreken.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De dingen hebben hun geheim

Ben je wel goed wijs als je vandaag nog in een Schepper gelooft? Professor Arie van den Beukel, natuurkundige en schrijver van het boek 'De dingen hebben hun geheim', vindt van wel. "Wat zich in een levende cel afspeelt is ongelooflijk”, zegt hij. “Daarom heb ik geen moeite om in een intelligente Schepper te geloven. Evolutionisten die mij op de mouw willen spelden dat alles zomaar ontstaan is, hebben meer geloof nodig dan eenvoudige mensen die in een Schepper geloven.”

Als je kijkt naar een prachtig schilderij, kun je daar stil van worden. Hoe bestaat het dat iemand zoiets moois kan maken. Gewoon met een kwast en verf. Het schilderij vertelt iets over de maker. Die maker heeft veel talent. Een gevoel voor schoonheid, voor contrast, voor kleur. Noem maar op. Wie stil wordt voor zo’n schilderij, bewondert daarmee ook de maker.

In het begin heeft de Heere God door Zijn Woord en Geest uit niets de hemel en de aarde geschapen. Alleen God kan dat. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel (Genesis 1-2) staat hoe God door Zijn Woord de hemel en de aarde schept. God roept een prachtige werkelijkheid tot aanschijn: bloemen, bomen, planten, dieren. Sta eens stil bij de enorme diversiteit aan mensen, dieren, planten. In kleuren, geuren en vormen. Wat blijkt uit dit alles de oneindige grootheid, wijsheid en creativiteit van God. Wie dit op zich in laat werken, voelt zich klein worden. De Bijbel gaat ons daarin voor (Psalm 8; Job 38; Jeremia 51).

Maar Hij maakt ook een veilige en betrouwbare plek voor de mens: de bomen geven voedsel, de zon geeft licht en warmte, de leefomgeving is betrouwbaar. Denk maar aan het feit dat het elke dag weer licht en donker wordt, dat er seizoenen zijn, dat de banen van de planeten vastliggen. Alles grijpt in elkaar en hangt met elkaar samen. Wat blijkt hieruit de goedheid van God! Als kroon op de schepping, vormt God de mens. Van de mens wordt als enige schepsel gezegd dat hij geschapen wordt naar Gods beeld.

Waarom schiep God deze wereld? Het antwoord dat door de hele Bijbel weerklinkt, is: God schiep de wereld tot Zijn eer. In Jesaja 43:7 staat: “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

Op de zevende dag rust God. Die dag wordt ook nu nog geheiligd en toegewijd aan God. Het ultieme doel van de schepping is niet dat er mensen zijn, maar dat er mensen zijn tot Zijn dienst.

God heeft de wereld geschapen. Hij wíl dat wij er zijn. Er is niets bij toeval ontstaan. Het is Zijn schepping en we zijn volledig afhankelijk van Hem. Hij onderhoudt en regeert haar. Door de zondeval is de schepping aan het verderf en de zinloosheid onderworpen en zucht zij als in barensnood (Romeinen 8:18-23). Als je al het lijden en kwaad in de wereld ziet, dan kun je je afvragen wat er dan op dit moment van Gods onderhouden van de schepping te zien is. Maar God is aan het werk. Hij brengt de wereld, Zijn wereld, naar haar doel. De schepping die zo zucht onder de gevolgen van onze zonde blijft niet zo! We verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal (2 Petrus 3:13). Als je gelooft in Jezus, word je ook zelf een nieuwe schepping en kom je tot het doel waarvoor je geschapen bent: de drie-enige God eeuwig eren en van Hem genieten.

Schepping

Bijbelteksten

 • In het begin schiep God de hemel en de aarde.

  Genesis 1:1
 • De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

  Psalm 19:2
 • Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

  Psalmen 33:6
 • U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

  Openbaring 4:11

Belijdenisgeschriften

In vraag en antwoord 26 van de Heidelbergse Catechismus wordt de schepping toegeschreven aan de Vader. Hoewel het een werk is van de Vader via de Zoon en de Geest, is Hij hier in het bijzonder bij betrokken.

Voor de gelovigen is dit een grote troost. Er staat namelijk dat de Vader van de Heere Jezus de aarde onderhoudt en regeert, en dat gelovigen erop mogen vertrouwen dat alles wat hen overkomt, hun uit Gods vaderlijke hand toekomt. Als een Vader laat Hij alle dingen meewerken ten goede. De Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 12) voegt daar nog aan toe dat de Vader door Zijn Woord – dat is Zijn Zoon – de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Hij heeft elk schepsel verschillend en uniek geschapen. Hij ‘dient’ Zijn schepselen door Zijn schepping te regeren en te onderhouden, met het doel dat Zijn schepselen Hem zullen dienen!

Dag 1 Schepping - De rustdag
Tekst: Genesis 2:1-3 | |
1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 2. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

God heeft de zevende dag geheiligd, dat is: apart gezet en Hem toegewijd. Hoe geef jij daar invulling aan?

Dag 2 Schepping - Door Hem en tot Hem geschapen
Tekst: Kolossenzen 1:16-17 | |
16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Wie wordt met ‘Hem’ bedoeld? Waar kun je aan denken bij ‘onzichtbare’ dingen die geschapen zijn?

Dag 3 Schepping - Geschonken eer
Tekst: Psalm 8 | |
1. Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 3. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. 4. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5. wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6. Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8. schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9. de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. 10. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

God eert de mensen door aan hen heerschappij te geven over de schepping. Wat is de reactie van de psalmdichter hierop?

Dag 4 Schepping - Geroofde eer
Tekst: Romeinen 1:18-25 | |
18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19. omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23. en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 24. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

De mensen geven zichzelf meer eer dan God. Wat is Gods reactie daarop?

Dag 5 Schepping - Een nieuwe schepping
Tekst: 2 Korinthe 5:17-21 | |
17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Wanneer je gelooft in de Heere Jezus, ziet God jou als een compleet vernieuwd schepsel. Wat heeft God dat ‘gekost’ (vers 21)?

Dag 6 Schepping - De Schepper vergeet jou niet
Tekst: Psalm 139:1-18 | |
1. Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 5. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. 7. Waar kan ik Uw Geest ontgaan,waar Uw aangezicht ontvluchten? 8. Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 9. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 10. ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 11. Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen. 12. Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. 13. Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. 17. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. 18. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

God kent jou vanaf het allereerste begin. Zijn zorg strekt zich over heel je leven uit. Is dat bedreigend of vertroostend voor je?

Dag 7 Schepping - Vergeet je Schepper niet
Tekst: Prediker 11:9-12:8 | |
9. Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. 10. Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. 1. Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in; 2. voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren, en de wolken terugkeren na de regen, 3. op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, omdat ze met weinigen zijn, en zij die door de vensters kijken, verduisterd worden; 4. wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden, het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de vogels, en alle zangeressen neergebogen zullen worden, 5. men ook gaat vrezen voor de hoogte, en er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt, en de kapperbes niet meer helpt – de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat – 6. voordat het zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, 7. het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. 8. Een en al vluchtigheid, zegt de Prediker, alles is vluchtig.

Hoe zit het bij jou: stel je het zoeken van God nog even uit, of kan het voor jou geen uitstel meer lijden?

Het werk van Gods hand - Bijbelstudies over de schepping Bram van Duinen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Het groene hart van het geloof Dave Bookless Leverbaar
Meer informatie Meer info
Oog voor de schepping Dr. H.F. Massink Leverbaar
Meer informatie Meer info
De schepping juicht Francine Rivers Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoe kan ik groener leven? Theanne Boer Leverbaar
Meer informatie Meer info
Verhalen met de zandtovenaar: de zandtovenaar tekent de schepping De zandtovenaar
De alomtegenwoordigheid van Gods glorie in de schepping R.C. Sproul
De boodschap van de schepping | ‘Onwankelbare vreugde’ John Piper
Schepping | Deel IV, 1 Francis Chan & David Platt
Schepping: een plek om God te prijzen Sinclair Ferguson
Waarom schiep God de wereld? John Piper
Van God de Vader en de schepping Prof. Dr. A. Baars
De schepping Ds H. Korving 
De schepping van hemel en aarde Ds. W. Visscher
De geschapen mens Ds. M.M. van Campen
Schepping en herschepping Ds. P. van Ruitenburg
Gods scheppend werk geopenbaard Ds R.W. Mulder

Verwondering

Het besef dat de Heere God de hemel en aarde geschapen heeft, doet je met heel andere ogen naar de wereld kijken. Hoewel de schepping door de zonde is aangetast, kun je elke dag weer verwonderd zijn over Gods heerlijkheid, waarvan je iets ziet in de schepping.

In de hele schepping is God te vinden: in de majestueuze bergen maar ook in een prachtige vlinder. Het vraagt wel inspanning om dit te zien. Als je gewoon naar je werk of naar school gaat en bezig bent met alles wat op je to-do-list staat, loop je er zomaar langsheen.

Calvijn noemt deze wereld het theater van Gods heerlijkheid. De wereld is één grote voorstelling tot eer van God en roept ons op om te komen kijken en de lof te brengen aan Hem. Om iets te kunnen beseffen van Gods grootheid is het goed om daar wat bewuster mee bezig te zijn. Onderstaande tips kunnen je daar mogelijk bij helpen.

 • Kijk deze week eens extra goed om je heen. Ga op een rustig plekje zitten. Bij je huis, in een park, aan de rand van het bos of op het strand. Als je van schrijven houdt: Neem een schriftje mee of maak notities in je telefoon van alles wat je ziet in het theater van de schepping.
 • Kijk een natuurfilm(pje) over dieren, planten of klimaat.
 • Verdiep je in een plant of dier.
 • Al deze dingen zijn door God gemaakt. Sta stil bij al het moois wat je in de schepping ziet en geef God de eer. Dank en loof Hem voor deze gaven, waar je anders zomaar langs was gelopen. Alles in de schepping roemt Zijn Naam!

Schepping of evolutie?

“Geloof jij dat God de hemel en de aarde geschapen heeft?! Wie gelooft dat nu nog? De wereld is het resultaat van een proces van miljoenen jaren. Er was eens een grote oerknal en daaruit heeft alles zich geëvolueerd tot wat het nu is. Niks schepping. Het is gewoon toeval, maar wel een prachtig stukje toeval!”

 • Hoe zou jij reageren als iemand dit tegen je zegt?
 • Wat maakt het eigenlijk uit voor jou persoonlijk of God de wereld heeft geschapen, of dat dit toevallig gebeurd zou zijn?
 • Hoe kun je aan de hand van het feit dat God de mens geschapen heeft iemand bemoedigen die worstelt met negatieve gevoelens?

Orde in de schepping

De Heere God is een God van orde. Dat is al te zien bij de scheppingsdagen. Lees Genesis 1 en vul in:

1e dag: 4e dag:
2e dag: 5e dag:
3e dag: 6e dag:
7e dag:
 • Wat voor verband zit er tussen deze dagen?
 • Waar zie je de orde in de schepping nog meer terug?
 • Wat zegt de orde in de schepping over Gods betrouwbaarheid?

Lied: In alles

Ieder mens heeft een eigen smaak en mening. Zo vindt de één een rode auto mooi, maar de ander peinst er niet over een rode auto te kopen. Is het je wel eens opgevallen dat er ook dingen zijn die werkelijk iedereen mooi vindt? Zo hoor je zelden iemand zeggen dat de zonsondergang niet om aan te zien was. Of dat de kleuren van de lucht als de zon opkomt een beetje tegenvielen. God heeft zoiets prachtigs gemaakt; ieder mens ziet het en is verwonderd.

Hieronder zie je een lied van Sela: 'In alles'. Hierin wordt de schoonheid van de schepping bezongen. Het is een hele lijst van dingen op aarde waarin God Zichzelf laat zien, waarin we Hem mogen ontmoeten om Hem te kunnen eren.

 • Welke dingen uit het lied zijn jou ook wel eens opgevallen in het dagelijks leven?
 • Welke dingen uit het lied heb je eigenlijk nog nooit écht gezien?
 • Probeer nog een couplet te schrijven bij dit lied. Benoem dingen die jou opvallen in de schepping; dingen in de natuur of van mensen waar je erg van kunt genieten. Als je niet van dichten of schrijven houdt, noteer ze dan onder elkaar en sta er even bij stil. Loof God om Wie Hij is!

IN ALLES

Van de dag die ontwaakt aan de horizon,
tot het heldere licht van de middagzon.
Van de lucht die verkleurt als de avond komt,
tot het diepste van de nacht.

Van de winter die kou op de aarde brengt,
tot de lente die langzaam het licht verlengt.
Van de zomer die zomaar haar warmte schenkt,
tot de herfst in al haar pracht.

Door de schepping maakt U Uzelf bekend.
Al wat leeft vertelt wie U bent.
Door de schepping maakt U uzelf bekend
en wij zullen zingen, zingen van hoe groot U bent.

Van het diepst van de zee waar geen mens ooit kwam,
tot het weidse en grillige vasteland.
Van de statige bergen, zo sterk en kalm,
tot voorbij de zwaartekracht.

Van de schoonheid die schuilt in een oogopslag,
tot een hand die vol liefde wordt vastgepakt.
Van de arm om een schouder, zo onverwacht,
tot een stralend mooie lach.

Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Peter Dijkstra. © 2019 Stichting Sela Music

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.