Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Liefde

Liefde

Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere Jezus, Die Zijn leven voor zondaren gaf.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Liefde is niet zwaar!

Tijdens een koude nacht met zware sneeuwval, hoorde een pastor iemand kloppen op de deur van een weeshuis in Washington (Verenigde Staten). Hij deed snel open. Voor hem stond een jongen, hij zat helemaal onder de sneeuw en op zijn rug droeg hij een jongetje. Ze hadden het overduidelijk koud en waren hongerig. De pastor keek de oudste jongen vol medelijden aan. “Kom naar binnen”, zei hij en – wijzend op het jongetje op zijn rug: “Hij moet vast zwaar zijn.” De jongen reageerde: “Hij is niet zwaar, hij is mijn broertje!”

In de Bijbel staat dat niemand grotere liefde heeft dan diegene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. In de Bijbel is Iemand Die Zijn leven gaf voor Zijn vrienden. Maar de Heere Jezus gaf Zijn leven niet alleen voor Zijn vrienden, maar voor zondaren. Dát God liefde is en wát liefde is, wordt het beste zichtbaar aan het kruis.

Onze liefde is vaak voorwaardelijk. Dat betekent dat onze liefde ergens op gebaseerd is. Je houdt van iemand, bijvoorbeeld omdat diegene altijd voor je klaarstaat en je altijd het beste gunt, of omdat diegene familie van je is. Maar als dat wegvalt, houd je dan nog steeds van diegene? Als je beste vriend(in) je laat vallen, houd je dan nog steeds van hem of haar, of was je liefde gebaseerd op de dingen die diegene voor je deed? Het is niet moeilijk om vrienden lief te hebben, of aardig te doen tegen mensen die aardig tegen jou doen. Maar toch is dat wat anders dan de Bijbelse liefde.

Niet is zo mooi en sterk als de liefde. Liefde is het belangrijkste in het leven. Maar toch heeft de ‘liefde’ ook veel kapotgemaakt, vaak is dat de ‘liefde van het oog’. Denk maar aan het overspel van David met Bathseba, de vele vrouwen van Salomo (1000), Izak die Ezau liever had dan Jakob, etc. Daarom vraagt God ook veel meer van ons dan de liefde van het oog. God vraagt ons om Hem lief te hebben met ons hart, kracht, verstand en ziel. Hij vraagt ons om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefgehad heeft! Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat zien we op Golgotha. Wij hadden helemaal niets dat we God konden bieden, alleen onze zonden. Maar tóch gaf Hij Zijn leven voor zondaren. Zo moeten wij ook elkaar - wij die voor liefde geschapen zijn - liefhebben, onvoorwaardelijk, niet gebaseerd op iets wat diegene is of voor ons doet, maar omdat God het ons gebiedt.

God is niet alleen maar liefde. Zijn liefde kan ook de basis zijn voor brandende toorn. Hij is soms boos, juist omdat Hij liefde is! Liefde is niet in tegenstrijd met Zijn toorn, maar zijn toorn is juist gebaseerd op Zijn liefde! Dit is te vergelijken met een man en vrouw die al 30 jaar getrouwd zijn. Na 30 jaar gaat de man vreemd. De vrouw kan dit absoluut niet hebben, omdat ze zoveel van haar man houdt en zich tot op het bot gekwetst voelt. Uit die liefde komt boosheid voort, om wat hij haar heeft aangedaan en omdat dit zoveel negatieve gevolgen heeft. Boos, omdat ze zoveel van hem houdt...

Liefde is onze brandstof. Liefde maakt ons warm en zacht, liefdeloosheid maakt ons koud en hard. God vraagt het ook aan ons: "Heb je Mij lief?". Hij vraagt niet: "Luister je goed naar Mij?", of "doe je zo weinig mogelijk zonden?", of "neem je altijd de tijd voor Mij?", maar: "Heb je Mij lief?". De bruggenbouwende liefde van God, die over elke kloof kan komen, vraagt om een antwoord. Heb jij Hem lief?

Geloof wordt straks zien (aanschouwen), hopen wordt straks werkelijkheid (vervulling), maar de liefde - de meeste van deze drie (1 Korinthe 13:13) - blijft tot in eeuwigheid!

Liefde

Bijbelteksten

 • Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

  Mattheüs 22:37-40
 • God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

  Romeinen 5:8
 • Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

  1 Johannes 4:8
 • Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  Johannes 3:16

Belijdenisgeschriften

In hoofdstuk 1, paraaf 2, van de Dordtse Leerregels staat dat hierin de liefde van God is bekendgemaakt (geopenbaard), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (de Heere Jezus) in de wereld gezonden heeft, met het doel dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou mogen leven met Hem.

In artikel 20 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat God Zijn Zoon uit volmaakte liefde voor ons in de dood heeft overgegeven. Door Zijn dood krijgen wij door het geloof onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Artikel 21 benadrukt dat het verschrikkelijk is wat de Heere Jezus om ons heeft meegemaakt. Hij was onschuldig, hij werd bespot, geslagen, gegeseld en gekruisigd. Het lijden was intens. Dat wilde Hij doen, om een ieder die in Hem geloofd het eeuwige leven te geven. Daarom moeten wij met Paulus zeggen dat we niets anders willen (weten) dan Jezus Christus. En dat we alle andere dingen als verlies beschouwen, omdat het kennen van de Heere Jezus alle andere dingen overtreft. Alleen in het offer van de Heere Jezus, dat voor eens en voor altijd gebracht is, vinden wij onze troost en rust.

Dag 1 Liefde - Kiezende liefde
Tekst: Deuteronomium 7:6-13 | |
6. Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. 8. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. 9. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. 10. En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. 11. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied, in acht nemen door ze te houden. 12. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. 13. Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven.

Gods liefde is kiezende liefde (vers 6-8). Hoe blijkt Gods liefde nog meer (vers 12-13)?

Dag 2 Liefde - Vaderliefde
Tekst: Mattheüs 3:13-17 | |
13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Hoe is de verhouding tussen God de Vader en de Zoon?

Dag 3 Liefde - Reddende liefde
Tekst: Romeinen 8:5-11 | |
5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. 7. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Christus stierf voor zondaren (vers 8), voor vijanden (vers 10). In Zijn liefde voor zondaren wilde God Zijn geliefde Zoon opofferen. Wie alleen krijgt de eer voor deze reddende liefde (vers 11)?

Dag 4 Liefde - Onmogelijke liefde?
Tekst: Mattheüs 5:43-48 | |
43. U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45. zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Hoe kunnen wij onze vijanden liefhebben?

Dag 5 Liefde - Opofferende liefde
Tekst: Johannes 15:9-17 | |
9. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.11. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.12. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.14. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.15. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.16. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.17. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Het gebod om elkaar lief te hebben, wijst naar de liefde van Christus voor Zijn discipelen. Hoe ver gaat die liefde (vers 13)?

Dag 6 Liefde - Wandelen
Tekst: Efeze 5:1-8 | |
1. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2. en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, 4. en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. 5. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. 7. Wees dan hun metgezellen niet. 8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht

Wandelt in de liefde (vers 2) en wandelt als kinderen des lichts (vers 8). Hoe doe je dat?

Dag 7 Liefde - Bewarende liefde
Tekst: 1 Petrus 4:7-11 | |
7. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

De liefde bedekt zonden (vers 8). Bedekken is niet toedekken, maar de ander tegenhouden en afbrengen van kwade plannen. Ben jij weleens van verkeerde plannen afgebracht? Zo ja, hoe kwam dat?

Vasthoudende liefde Ds. F. Bakker e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Liefde - Treffende citaten van J.C. Ryle J.C. Ryle Leverbaar
Meer informatie Meer info
Liefde en leiding Steven Middelkoop Leverbaar
Meer informatie Meer info
Liefdesdwang Willem Teellinck Leverbaar
Meer informatie Meer info
Liefde van Christus voor zondaren Ds. A. Simons
Gods liefde wordt geopenbaard in de dood van Christus Ds. G. A. van den Brink
Gods liefde geopenbaard Ds. J.M.J. Kievit
Gods liefde jegens zondaren Ds. M. van Kooten
Gods Vaderliefde Ds. M.M. van Campen
Gods vrijwillige liefde Ds. N. de Jong
Eeuwige liefde Prof. dr. A. Baars
Het wonder van de liefde Prof. dr. A. Baars
De rijkdom van de liefde van Christus Ds. P. den Butter
Christus liefde tot het einde Ds. A. Th. van Olst
De vrucht van Gods liefde Ds. C.G. Vreugdenhil
De liefde van onze Heere Jezus Christus Ds. J. Belder
De liefde van God Ds. J.N. Zuijderduijn
O liefde Gods oneindig groot Ds. M.M. van Campen
O zee, van Gods liefde Ds. M.M. van Campen

Vrouw met de verbranden handen

Er was een meisje dat zich schaamde voor haar moeder. Die moeder had hele verminkte handen. En ze schaamde zich, want de mensen keken er maar naar en het zag er ook vies uit. Ze had al eens gevraagd, "hoe zit het nu precies, bent u zo geboren?". "Nee, nee, nee kind... ik heb mijn handen eens verbrand. Ik zal je het echte verhaal nog wel eens vertellen." En elke keer weer deed het die moederverdriet dat haar dochter zo minderwaardig over haar handen deed. Op een dag, toen ze samen zouden gaan winkelen, zei dat meisje tegen moeder: "Mama, kunt u geen handschoenen aan doen. Met dat kleren passen enzo, ik zie ze allemaal alweer kijken en dan schaam ik me...".

Toen zei ze: "Kind, ga nu eens zitten, ik zou je altijd nog eens vertellen. Weet je, toen jij een jaar of twee was lag je boven in je bedje, en ik was beneden aan het strijken. Op een gegeven moment dacht ik, wat ruik ik toch... nee toch…! Er kwam rook uit de gang. Ik vloog naar de gang en ik keek omhoog en overal zag ik rook. BRAND! Ik ben naar boven gerend en ik zag dat de overloop in brand stond en de deur van je kamertje vatte al vlam...". Toen keek ze haar dochter aan: "Lief kind, met deze handen heb ik de deur opengemaakt en met deze handen heb ik je uit je bedje gehaald, en door deze handen sta jij hier nu".

Toen begon dat meisje te huilen, wat schaamde ze zich! Ze was er helemaal stuk van.

Maar er gebeurde ook iets anders. Elke keer als de mensen daarna keken, zei ze, "Ga eens zitten... dat heeft ze voor mij gedaan. Die handen, ze zien er niet uit, maar ze heeft er mijn leven mee gered!"

Zo is het ook met het kruis op Golgotha. Het is niet om aan te zien voor iemand die nog denkt zelf wat te zijn. Het kruis laat zien dat God de zonde niet ongestraft laat. Hij zond Zijn Zoon, de Heere Jezus, om de straf te dragen. Als je door het geloof mag weten dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, dan kan je niet meer zwijgen. Dan is het kruis geen reden tot schaamte, maar reden tot blijdschap!

Hart en handen

Liefde is actief. Als je zegt dat je God liefhebt, dan is dat niet alleen iets van je hart maar ook van je handen. Als je heel veel van iemand houdt, dan doe je graag dingen om diegene blij te maken. Als je weet dat je vriendin van cadeautjes houdt, dan koop je af en toe waarschijnlijk een cadeautje voor haar. Maar, als je weet dat je vriendin juist een hekel heeft aan cadeautjes, dan zal je die niet voor haar kopen. Oftewel: je doet en laat dingen, omdat je weet dat het diegene blij maakt.

 • Van welke dingen wordt God ‘blij’?
 • Wat zegt jouw leven over jouw relatie met God?

1 Korinthe 13

 • Schrijf enkele eigenschappen van de liefde op, uit 1 Korinthe 13:4-8.
 • Waarom is de liefde de meeste van geloof, hoop en liefde?
 • Wat zegt vers 1-2 over het belang van de liefde?
 • Wat zegt vers 8 over de duur van de liefde? Wanneer zal de liefde tot God volmaakt worden?
 • Mag jij straks bij Hem zijn, Bij Hem, Die ons eerst heeft liefgehad?

Fish Love

Bekijk dit filmpje.

 • Wat wordt er bedoeld met ‘fish love’?
 • Wat voor voorbeeld wordt er gebruikt om dit uit te leggen?
 • Herken je dit in je eigen leven?
 • Kan je dit ook van de liefde van de Heere Jezus voor zondaren zeggen?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.