Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gods naam

Gods naam

Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee te loven.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Niet vloeken maar loven

Spurgeon zat eens naast een man die steeds vloekte. Het misbruiken van Gods Naam deed Spurgeon zeer. De vloeker deed zijn hoed af. Op dat moment las Spurgeon in de binnenkant van de hoed een naam: ‘Smith’. Het bracht hem op een idee.

Telkens wanneer de man vloekte, zei Spurgeon: ‘Smith, Smith zeg!’ Meneer Smith werd dit zat. ‘Waarom noemt u mijn naam als u mij niet nodig hebt?’ vroeg hij. Spurgeon antwoordde: ‘Waarom noemt u de Naam van mijn God als u Hem niet nodig hebt?’ De man begreep het en stopte met vloeken.

In het derde gebod van de Tien Geboden geeft God ons de opdracht: ‘U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.’ (Exodus 20:7) Dat betekent dat we Gods Naam niet nutteloos mogen gebruiken. De Heere heeft ons lippen gegeven om daarmee God groot te maken. Door de zondeval zijn we niet meer Godlovers, maar Godvloekers.

Ondanks de zondeval maakt de Heere Zichzelf bekend aan Godvloekers. Dat doet Hij door Zijn Naam bekend te maken. Gods Namen vertellen ons Wie Hij is. Lees maar mee in de Bijbel:

De Heere noemt voor de eerste keer Zijn Naam als Hij aan Mozes verschijnt bij de brandende braambos: ‘En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.’ (Exodus 3:14a) Dit betekent: Ik ben erbij. De Heere is aanwezig in het leven van mensen.
Als Mozes op de berg Sinaï is, verschijnt de Heere opnieuw aan hem. De Heere vertelt ook nu aan Mozes Wie Hij is: ‘HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.’ (Exodus 34:6b)
Hoe roep jij de Naam van de Heere aan? Onbedachtzaam, zoals meneer Smith? Of vanuit de rijke belofte uit Joël 2:32a? Daar staat: ‘Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.’
Wie God niet looft, vloekt Hem. Misschien denk je: dat vind ik wel erg sterk gezegd. Ik moet bekennen dat ik God niet loof, maar Hem vloeken doe ik toch ook niet… Maar denk je dan dat je ‘fatsoenlijk onbekeerd’ kunt zijn? Jezus is radicaal: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij.’ Dat geldt ook voor hoe wij omgaan met Zijn Naam.

Gods naam

Bijbelteksten

 • En tot de Israëlieten moet u spreken: Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen.

  Leviticus 24:15
 • Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.

  Jakobus 5:12
 • Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen.

  Leviticus 24:16
 • Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

  Mattheüs 10:32

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus spreekt in Zondag 36 over het derde gebod. Het derde gebod zegt dat we de Naam van God niet mogen bespotten of op een andere manier misbruiken.

De Heere wil niet dat Zijn Naam gebruikt wordt om mee te vloeken of onnodig mee te zweren. Maar dat is niet het enige! In Zondag 36 staat ook dat je niet stilzwijgend toe mag zien, als een ander vloekt of onnodig zweert. Doe je dat wel? Dan heb je zelf deel aan deze zonde (HC vraag en antwoord 99). Onnodig zweren en vloeken is zo’n grote zonde, dat de Heere Zich zelfs vertoornt als je er niet zoveel mogelijk aan doet om dit te helpen tegengaan en verbieden. Waarschuw vloekers liefdevol en wijs hen op de ernst van deze zonde. Dat kun je het beste onder vier ogen doen, omdat het anders averechts kan werken. Er is geen grotere zonde dan het bespotten van Gods Naam (HC vraag en antwoord 100). Het derde gebod roept je op om de Naam van God alleen met eerbied te gebruiken. De Heere wil dat jij Hem oprecht belijdt, aanroept en in al je woorden en werken prijst (HC antwoord 100).

Dag 1 Gods naam - Oordeel
Tekst: Leviticus 24:10-16 | |
10 Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, eropuit. Toen raakten de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. 11 Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de Naam, hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomith, de dochter van Dibri. Zij behoorde tot de stam Dan. 12 Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de HEERE over hem een beslissing te nemen. 13 De HEERE sprak tot Mozes: 14 Breng hem die gevloekt heeft, buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. 15 En tot de Israëlieten moet u spreken: Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. 16 Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft.

Welke zonde begaat de zoon van de Israëlische vrouw? Wie moeten ‘hun handen op zijn hoofd leggen’ (vers 14)? En wat zou dit betekenen?

Dag 2 Gods naam - Schuld
Tekst: Leviticus 5:1-6 | |
1 Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. 2 Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt – het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier – ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. 3 Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven, en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. 4 Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen – naar alles wat de mens ondoordacht in een eed kan uitspreken – hoewel het voor hem verborgen is, en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. 5 Het zal gebeuren, als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. 6 Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, aan de HEERE een vrouwtje uit het kleinvee brengen: een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde.

Wat wordt bedoeld met ‘het niet vertelt’ (vers 1)? Wat vraagt dit Bijbelgedeelte van jou?

Dag 3 Gods naam - Betrouwbaar
Tekst: Jesaja 45:15-25 | |
15 Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. 16 Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. 17 Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit! 18 Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders. 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20 Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. 25 Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

De HEERE zegt door middel van Jesaja dat ‘alle tong zal bij Mij zweren’ (vers 23). Wat betekent dit? In vers 22 klinkt een hartelijke oproep: ‘Wend u naar Mij toe, word behouden alle gij einden der aarde!’ Wat betekent de Naam van de HEERE voor jou persoonlijk?

Dag 4 Gods naam - Bescherming
Tekst: Spreuken 18:6-10 | |
6 De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid, zijn mond roept om slagen. 7 De mond van een dwaas is zijn ondergang, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. 8 De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. 9 Ja, wie zich slap opstelt in zijn werk, die is een broeder van een aartsvernieler. 10 De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

In de tijd van de Spreukendichter zochten mensen bescherming in een toren. Hoe kun jij bescherming zoeken in Gods Naam (vers 10)?

Dag 5 Gods naam - Behoud
Tekst: Joël 2:28-32 | |
28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; (SV) 29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Roep vandaag heel persoonlijk de Naam van de Heere aan.

Dag 6 Gods naam - Je hart
Tekst: Lukas 6:43-45 | |
43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

‘Uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond’ (vers 45). Waar is jouw hart vol van?

Dag 7 Gods naam - Loven
Tekst: Psalm 150 | |
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. 2 Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. 3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. 4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. 5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. 6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

Om welke redenen loof jij de Naam van de Heere vandaag?

Bijbelstudie over het derde gebod Bond tegen het vloeken Leverbaar
Meer informatie Meer info
Reageren op vloeken Bond tegen het vloeken Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is vloeken? Bond tegen het vloeken Leverbaar
Meer informatie Meer info
De tien geboden voor vandaag Brian Edwards Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Wegwijs in de wereld Ds. A.C. Uitslag Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Preek over het derde gebod Ds. Huisman Leverbaar
Meer informatie Meer info
Voetbal zonder vloeken LCJ/Puntuit
Wat gebiedt God in de eerste drie geboden? John Lin

Spreken is zilver, zwijgen is goud

 • Wat zijn volgens jou oorzaken dat iemand gaat vloeken?
 • Ken je de uitdrukking ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’? Geldt dit ook als jij iemand hoort vloeken?
 • In welke situaties is het goed om iets van vloeken te zeggen en wanneer niet?
 • Lees Kolossenzen 3:17 en HC vraag en antwoord 99. Welke redenen kun je voor jezelf noemen om Gods Naam hoog te (willen) houden?

Nieuwe wet

 • Lees Leviticus 24:16. Wat zou je ervan vinden als onze regering deze tekst tot een nieuwe wet zou maken?
 • Zou deze wet tot gevolg hebben dat mensen die nu vloeken Gods Naam gaan prijzen? Waarom wel/niet?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.