Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Lijden om Jezus' wil

Lijden om Jezus' wil

Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Alleen God weet hun namen

In Rome zijn oude graven gevonden waarop alleen deze letters stonden: QNDS. Wat dat betekent? Geen mens wist het. Tot iemand een graf met de volledig uitgeschreven tekst vond: Quorum nomina Deus scit. Dat betekent: alleen God weet hun namen. Het waren graven van martelaren die om hun geloof in Jezus Christus waren gedood. Niemand op aarde kende hun namen. God wel.

Al eeuwenlang worden christenen vervolgd en gedood vanwege hun geloof. De Romeinse keizer Nero gebruikte christenen als levende fakkels. In Japan werden zelfs christelijke kinderen gekruisigd en in de vroegere Sovjet-Unie zijn vele duizenden christenen in kampen verdwenen. In deze tijd worden christenen in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof, meldt de organisatie Open Doors.

Heftig? Nogal ja. Toch leert de Bijbel dat we niet verbaasd hoeven te zijn dat christenen zo gehaat en vervolgd worden. De Heere Jezus zegt tegen Zijn leerlingen dat als ze bij de wereld horen, de wereld hen zou liefhebben. Maar omdat ze door de Heere God apart zijn gezet om Hem te volgen en om door Zijn Heilige Geest te leven zoals Hij, zal de wereld hen haten. De Heere Jezus is gekomen om zondaren te redden. Hij leefde als volmaakt Mens, maar toch werd Hij bespot, geslagen en gedood. De Heere Jezus vertelde namelijk de waarheid: Hoe goed je je best ook doet, wie niet in Mij gelooft, gaat verloren.

De mens heeft een aangeboren haat tot God (Romeinen 8:7). Hij haat God en iedereen die bij Hem hoort. Dat ‘haten’ kan subtiel zijn – God niet de eerste plek willen geven in je leven – maar ook fel. De Bijbel spreekt daar heel open over. Door vele beproevingen zullen Gods kinderen het Koninkrijk van God binnengaan.

In het Bijbelboek Handelingen lees je veel over het lijden dat de eerste christenen hebben meegemaakt, in het bijzonder degenen die het Evangelie verspreidden. Uit dit Bijbelboek kun je veel leren over lijden om Jezus’ wil en hoe je daarmee omgaat.

Paulus, die veel geleden heeft om Jezus’ wil, kan door de Heilige Geest zeggen dat het genade is om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden (Filippenzen 1:29)! Petrus en de apostelen waren zelfs verheugd dat ze het waard waren om te lijden om Jezus’ wil. Ze konden dit alleen doen door de Heilige Geest, Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hun Meester is hun Zelf die weg voorgegaan. Hij heeft om de vreugde die voor Hem lag, helse pijn geleden en de toorn van God gedragen. Zo mag ook elke christen in zijn lijden uitkijken naar die dag dat er geen pijn en geen verdriet meer zal zijn.

Tenslotte, in het Bijbelboek Handelingen zie je hoe de vervolging van christenen leidt tot de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zo kan lijden om Jezus’ wil ook voor de wereld om ons heen iets goeds uitwerken. Zoals de kerkvader Tertulianus eens zei: Het bloed van de martelaren, is het zaad van de kerk.

Lijden om Jezus' wil

Bijbelteksten

 • En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

  Handelingen 14:22
 • Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

  Romeinen 8:7
 • Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

  Filippenzen 1:29
 • Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

  Hebreeën 12:2

Belijdenisgeschriften

In de Heidelbergse Catechismus wordt vooral gesproken over de geestelijke strijd van een christen, wat lijden als gevolg kan hebben. In vraag en antwoord 56 staat dat God om Christus’ wil zijn zonden nooit meer wil gedenken, hoewel hij zijn hele leven lang nog zal moeten strijden tegen zijn zondige aard. Deze strijd hoort bij de bekering van een christen, die uit twee delen bestaat: Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Dit afsterven betekent onder andere dat je de zonden in je leven steeds meer gaat haten en daarvan weg probeert te vluchten (Zondag 32).

Een christen wordt in dit leven namelijk wel van de macht en slavernij van de zonde bevrijd, maar God verlost hem niet helemaal van zijn zondige aard. Maar deze strijd zal niet voor altijd zijn. Na zijn dood zal hij voor eeuwig met het Lam van God (de Heere Jezus) in de hemel mogen regeren! (Dordtse Leerregels, paragraaf 1 en 2, hoofdstuk 5)

Dag 1 Lijden om Jezus' wil - Lijden in de vreugde
Tekst: 1 Petrus 1:3-6 | |
3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,

Voor een christen gaat de vreugde vóór het lijden. De vreugde is om het zo te zeggen omvattender en komt voorop. Wat is de bron van die vreugde?

Dag 2 Lijden om Jezus' wil - Vreugde in het lijden
Tekst: 1 Petrus 1:7-9 | |
7. opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 8. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9. en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.

In de vreugde komt soms (als God het nodig vindt) een korte tijd van lijden voor. Wat is het doel van dat lijden (vers 7)? En hoe kan dit lijden worden gedragen (vers 8)?

Dag 3 Lijden om Jezus' wil - Lijden op het werk
Tekst: 1 Petrus 2:18-25 | |
18. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. 19. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 22. Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 23. Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; 24. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Sommige werkzaamheden kun je niet doen uit gewetensnood. Of je hebt te maken met dingen die jij niet kunt tegenhouden, maar waar je wel moeite mee hebt. Ken jij mensen die hiermee te maken hebben? Bid vandaag voor hen.

Dag 4 Lijden om Jezus' wil - 'Verantwoord' lijden
Tekst: 1 Petrus 3:13-18 | |
13. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 14. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, 15. maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. 16. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 17. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,

Een gelovige heeft een hoop die een ongelovige niet heeft (vers 15). Om wat voor hoop gaat dat? Op welke manier moet een gelovige daarvan getuigen?

Dag 5 Lijden om Jezus' wil - Geestelijk lijden
Tekst: 1 Petrus 4:12-14 | |
12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

Wie lijdt om het geloof in Jezus Christus, lijkt op Hem. Daar zorgt de Geest voor. Waarom wordt Hij ‘Geest van de heerlijkheid’ genoemd?

Dag 6 Lijden om Jezus' wil - Verkeerd lijden
Tekst: 1 Petrus 4:15-16 | |
15. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. 16. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.

Op christenen wordt gelet. Op jou ook. Zijn er dingen in jouw leven die er niet horen? Belijd deze voor de Heere en vraag om oprechte bekering.

Dag 7 Lijden om Jezus' wil - Samen lijden
Tekst: 1 Petrus 5:5-9 | |
5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 8. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Een christen lijdt nooit als enige (vers 9). Hoe lijd jij met anderen mee en hoe kan je troost ervaren dat je niet als enige lijdt?

Tegen de verdrukking in Aad Kamsteeg Leverbaar
Meer informatie Meer info
Ze kwamen op motorfietsen Andrea C. Hoffman Leverbaar
Meer informatie Meer info
Vergeten vrouwen Anneke Companjen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zingen in de nacht Anneke Companjen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Tussen haat en hoop - Een waargebeurd verhaal over christenvervolging in Indonesië (stripboek) Ben Avery Leverbaar
Meer informatie Meer info
Het lied van de nachtegaal Helen Berhane & Emma Newrick Leverbaar
Meer informatie Meer info
Ze hebben lief, maar worden vervolgd Henk Bakker Leverbaar
Meer informatie Meer info
Kameraad Hea Woo Jan Vermeer Leverbaar
Meer informatie Meer info
Kalifaat of de kogel Marjon van Dalen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Strepen op z’n rug Mirjam de Hoop Leverbaar
Meer informatie Meer info
Vanya - hij betaalde zijn geloof met de dood Myrna Grant Leverbaar
Meer informatie Meer info
Het dwaze van God Nik Ripken Leverbaar
Meer informatie Meer info
Oog in oog met Jezus Samaa Habib Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zij mogen de hemel niet zien Soon Ok Lee Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Christus volgen met vallen en opstaan Steven Middelkoop Leverbaar
Meer informatie Meer info
Vijf dingen die God op het oog heeft met het lijden John Piper
Je zult lijden John Piper
Omgang in het lijden en bidden in afhankelijkheid Ds. Anne van Olst & Jurjen ten Brinke
Wat vervolgde christenen ons leren over omgaan met pijn en lijden Ron van der Spoel
Christenvervolging in het westen Voddie Baucham
Hoe vind je houvast als je familie is vermoord? SDOK (over een jongere)
Lijden om Christus wil Ds. F. van Binsbergen
Athraa uit Irak OpenDoors
De Bijbel over Gods aanwezigheid in het lijden Ds. A.Th. van Olst
Eén voor India – Het verhaal van Rohan OpenDoors (over een jongere)
Hoe de Noord-Koreaanse Sang Chul God leerde kennen (minifilm) SDOK
De Noord-Koreaanse Kim Eun Jin getuigt van christenvervolging TWR
Blij zijn met lijden om Christus' wil? Ds. F. van Binsbergen
Praktische handvatten om met lijden om te gaan Ds. J. het Lam
Het lijden van Christus biedt grond tot behoud en verdient navolging Ds H. Korving
Belijden is strijden Ds. B. Reinders
Troost in lijden Ds. M.M. van Campen
De lijdende Christus strijdt voor Zijn kerk Prof. Dr. A. Baars
Het navolgen van de lijdende Christus Ds. G.A. van de Brink
Job en het Lijden. Hoe gaan wij om met lijden? (lezing) Ds. G.A. van de Brink

Lijden in Nederland

In een land waar christenen vervolgd worden, las Anne van der Bijl met andere gelovigen een tekst uit de Bijbel waar staat dat als je in de Heere Jezus gelooft, het lijden er dan bij hoort. Ze vroegen aan hem hoe hij in Nederland te maken heeft met lijden. Tot zijn schaamte kon hij daar niet echt antwoord op geven.

 • Wat voor antwoord zou jij op deze vraag geven?
 • Is het mogelijk om als christen te leven zonder te lijden om Jezus’ wil?
 • Wat betekent het voor jou persoonlijk als je niets kent van het lijden om Jezus’ wil?

Vreugde in lijden

Petrus en de apostelen waren blij dat ze mochten lijden om de Naam van de Heere Jezus. Lees maar in Handelingen 5. Paulus zegt in Handelingen 21 dat hij niet alleen bereid is om gebonden te worden, maar zelfs bereid is om voor de Heere Jezus te sterven. De apostelen hebben daarin hun Voorbeeld gevolgd. De Heere Jezus, Die om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en nu zit aan de rechterhand van de troon van God.

 • (Wanneer) heb jij wel eens te maken gehad met lijden om Jezus’ wil?
 • Zo ja, hoe ben je daarmee omgegaan?
 • Wat kun je leren van de Heere Jezus, Petrus en Paulus?

Jezus Overwinnaar!

De Bijbel is heel eerlijk. God zegt daarin dat wie Hem volgt, zal lijden. Een christen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. De wereld zal hem haten en hij zal door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk van God.

Stel je voor: je hebt het met een christelijke vriend over het geloof. Op een gegeven moment vraag je aan hem wat hij het moeilijkste vindt van geloven. Hij antwoordt dat hij het eigenlijk helemaal niet moeilijk vindt. Jezus is toch Overwinnaar? Die heeft de duivel verslagen! Sinds hij de Heere Jezus volgt, gaat het eigenlijk allemaal heel makkelijk!

 • Wat vind je van dit antwoord?
 • Wat zou je aan jouw vriend willen vragen?
 • Hoe kun je met behulp van de Bijbel en de belijdenisgeschriften hier uit liefde eerlijke en kritische vragen bij stellen?
 • Kun je hem iets vertellen over jouw leven met de Heere?

Gedicht van een Chinese martelaar

Lijden is een realiteit, een uitdaging voor zoveel mensen in de wereld.
Maar hoe zou het mogelijk zijn om de diepten
van de goedheid van de Heer te ervaren zonder lijden?
En hoe zou een mens zich, na werkelijk van die goedheid geproefd te hebben,
nog druk kunnen maken om wereldse verlangens?
O, Lijden, ik was gewend bij je vandaan te vluchten.
Maar vandaar heeft de Heer me opdracht gegeven
alles te verdragen dat jij voor me in petto hebt.
Lijden, werd je niet door de apostelen verwelkomd?
Lijden nodigt wie zoekend is uit, om met hem op te reizen.
Hij roept het uit en zegt: ‘Kom, schud me de hand.’
Lijden, ik wil je omarmen.
Het was goed om samen met jou dicht bij de Heer te zijn.
O, Lijden, hoeveel discipelen heb je gevoed?
Zonder jou heeft het leven zijn strijd verloren.
Ik vraag je mij te zoeken.
Laat me elke druppel zoetheid die je te geven hebt proeven.
O, Lijden, jij maakt de tijd die ik met mijn Heer doorbreng zoveel beter.

(Gedicht dat Zhang Rongliang, leider van de Chinese huiskerk Fangcheng, schreef vanuit de gevangenis. Hij heeft een kwart van zijn leven doorgebracht in de gevangenis en heeft christenvervolging aan den lijve ondervonden.)

Bron: 'Blijf staan voor Christus, het levensverhaal van een moedige christen uit China'

 • Wat raakt jou in dit gedicht?
 • Wat vind je ervan dat deze dichter naar lijden zoekt en het omarmt?
 • Stelling: Als je lijdt om Jezus’ wil, kom je ook dichter bij de Heere.
 • Hoe ga jij om met lijden om Jezus’ wil?

Getuigenis uit India

Bekijk de video over Mohan, uit India. Hij vertelt zijn verhaal heel rustig, de zinnen volgen elkaar op en vormen een indrukwekkend verhaal. Sta eens stil bij een paar van zijn uitspraken. Bedenk wat het voor jouw leven zou betekenen als dit zou gebeuren.

Ga in gedachten langs onderstaande vragen heen, en sluit af met bidden voor deze mensen. Vertel God hoe jij het zou vinden, wat je moeilijk vindt aan verdrukking en wat misschien ook wel goed is aan een situatie als die van Mohan. Bid voor Mohan; vraag om kracht om vol te houden en zicht op de Heere Jezus te houden.

“Toen verweet het dorpshoofd ons dat we een vreemde God vereerden.”

 • Wat als de regering in Nederland het niet meer toestaat dat je jezelf mag uiten op godsdienstig gebied? Wat voor invloed heeft dat op jouw werk, school, leven?

“Ze wilden dat we de kerk verlieten en ons geloof in Christus opgaven.”

 • Hoe zou je het vinden om niet meer te geloven? Wat zou dat voor effect op je leven hebben? Hoe zou jij als persoon worden? Zou je het missen dat je niet meer naar de kerk zou mogen gaan?

“Ze zeiden dat we niet meer bij de gemeenschap hoorden.”

 • Je vrienden en familie willen je niet meer zien. Niet omdat je iets verkeerds hebt gedaan als stelen of oplichterij, maar omdat je gelooft. Je hoort er gewoonweg niet meer bij.

“We mochten niet meer werken. (…) We hadden niets.”

 • Je bent thuis. Niet om uit te rusten, maar omdat het niet anders kan. Je geld raakt op. Hoe voelt dat?

“We voelden ons niet eenzaam. De Heere God heeft ons dichter naar Zich toe getrokken.”

 • Niemand om je heen, geen werk, geen geld. En God? Probeer te bedenken hoe jouw geloof zou zijn bij deze gebeurtenissen.

In het filmpje staat dat door Mohans getuigenis nog drie gezinnen uit het dorp tot geloof zijn gekomen.

 • Hoeveel mensen zijn door jouw getuigenis tot geloof gekomen?

Schrijf een brief

Bekijk het verhaal van Tay en Lien. Zij wonen met hun drie kinderen in Vietnam.

 • Schrijf een brief aan dit gezin. Kies of je de brief richt aan Tay, Lien, of aan hun kinderen. Vertel aan hen hoe het is om te geloven als je in Nederland woont, en hoe je het vindt om te zien hoe zij geloven. Probeer hen te bemoedigen door Bijbelteksten op te zoeken en deze voor hen op te schrijven.
 • Bedenk tijdens het schrijven hoe jij het zou vinden om in hun schoenen te staan. Wat zou je denken? Hoe zou je reageren op de tante die de koeien verkocht? Wat zou je willen zeggen tegen de oom? Hoe zou je de situatie uitleggen aan de kinderen?
  En: hoe zou je ’s avonds, aan het eind van een dag vol tegenslag en verdriet, met de Heere praten?
 • Het schrijven van deze brief is bedoeld om voor jezelf helder te krijgen wat het geloof in God voor jou persoonlijk betekent. Maar het is ook heel mooi om vervolgde christenen daadwerkelijk te bemoedigen met een kaart, een gift en/of gebed. Kijk voor meer informatie op www.sdok.nl en www.opendoors.nl.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.