Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Wedergeboorte

Wedergeboorte

Wedergeboorte is een geestelijke geboorte door de Heilige Geest, waardoor wij van dood levend worden.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een totale verandering

Een baby die geboren wordt, begint – als het goed is – met huilen. Logisch! Alles is nieuw en vreemd. Al dat licht, die geluiden, die gezichten. Het is een totale verandering, zijn leven staat helemaal op de kop!

Dat geldt ook voor de wedergeboorte. Dat is een tweede geboorte, door de Heilige Geest. Je gaat een hele nieuwe wereld binnen. Als je nog niet in die wereld bent, kun je er weinig bij voorstellen. Net zoals een baby in de buik van zijn moeder geen benul heeft van de wereld buiten de baarmoeder.

Het Oude Testament spreekt over het schrijven van de wet in het hart, over de nieuwe geest in het binnenste, over de besnijdenis van het hart. Dat verwijst allemaal naar de wedergeboorte. De wedergeboorte is de totale vernieuwing van ons hart voor God. Van oorsprong is ons hart koud. Door de wedergeboorte wordt het warm en levend.

Door de wedergeboorte wordt het oorspronkelijke beeld van God in ons hersteld. Je krijgt nieuwe kennis, nieuwe inzichten, nieuwe verlangens. Je diepste kern, je hart, is veranderd! Wij waren dood door onze zonden, maar God heeft nieuw leven gegeven (Efeze 2:1). En dat nieuwe leven gaat groeien. Net zoals een baby’tje gaat groeien.

Om het Koninkrijk van God binnen te gaan, is het noodzakelijk om opnieuw geboren te worden. Jezus zegt in Johannes 3:5: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’
Wedergeboorte betekent dat God Zijn liefde in onze harten uitstort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). Het gevolg is een totale verandering. Je kunt het vergelijken met een spons waar water op valt: zo’n spons zuigt zich helemaal vol. Maar als datzelfde water op een steen valt, verandert dat niks aan een steen. De HEERE belooft dat Hij ons hart van steen wil wegnemen (Ezechiël 36:26). Zo ontvang je Zijn leven!
Wedergeboorte kan zich bij de een uiten in een plotselinge verandering. Dat zie je bijvoorbeeld bij Paulus, die zich na een ontmoeting met de Levende Christus radicaal bekeerde. Maar wedergeboorte kan ook zichtbaar worden in een langzamere verandering, zoals je ziet bij Timotheüs. Hierin kunnen wij de Heilige Geest niets voorschrijven; Hij gaat Zijn eigen weg. ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is’ (Johannes 3:8).
Zoals een dood mens zichzelf niet levend kan maken, kunnen wij er ook niet voor kiezen om opnieuw geboren te woorden. Alleen God kan dat doen, en het is Zijn verlangen om dat leven te geven! Wij mogen Hem daarom vragen (Lukas 11:13).

Wedergeboorte

Bijbelteksten

 • Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

  Ezechiël 36;26
 • Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

  2 Korinthe 5:17
 • Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

  Johannes 3:3
 • Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

  Titus 3:4,5

Belijdenisgeschriften

In Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus wordt deze vraag gesteld: Zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord is: Ja, tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden.

In artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het over het ‘ware geloof’, dat in de mens wordt verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van de Heilige Geest. Daardoor wordt hij opnieuw geboren, het maakt hem tot een nieuw mens. ‘Dit ware geloof doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde.’ Ook in hoofdstuk 3 (artikel 12) van de Dordtse Leerregels gaat het over de wedergeboorte. De wedergeboorte wordt omschreven als ‘een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking’. In kracht is de wedergeboorte vergelijkbaar met de schepping of de opwekking van de doden. Wedergeboorte is een genadewerk van God alleen. Het is door de wedergeboorte dat een mens gelooft en zich bekeert.

Dag 1 Wedergeboorte - Jezus’ spreken over een nieuwe geboorte
Tekst: Johannes 3:1-15 | |
1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wat zegt de Heere Jezus over de noodzaak van wedergeboorte? En hoe kún je wederom geboren worden?

Dag 2 Wedergeboorte - Belofte
Tekst: Ezechiël 36:16-27 | |
16 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 17 Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. 18 Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. 19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. 20 Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. 21 Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. 22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Maak vers 26 tot je gebed.

Dag 3 Wedergeboorte - Bad van de wedergeboorte
Tekst: Titus 3:1-7 | |
1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, 2 dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. 3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Met het bad van de wedergeboorte wordt verwezen naar de doop. Zoals water ons schoonwast, reinigt het bloed van Jezus van alle zonden. Wat betekent jouw doop voor je?

Dag 4 Wedergeboorte - Nieuw leven
Tekst: 2 Korinthe 5:11-21 | |
11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Zeg in je eigen woorden wat de wedergeboorte volgens vers 17 inhoudt.

Dag 5 Wedergeboorte - Een geschenk
Tekst: 1 Petrus 1:3-12 | |
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Kun jij het dankgebed van vers 3 meebidden?

Dag 6 Wedergeboorte - De kracht ervan
Tekst: 1 Johannes 5:1-5 | |
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Wie kunnen volgens vers 4 de wereld overwinnen?

Dag 7 Wedergeboorte - De vrucht ervan
Tekst: 1 Johannes 4:7-12 | |
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Hoe kun je weten of je wederom geboren bent?

Alles uit genade C.H. Spurgeon Leverbaar
Meer informatie Meer info
Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Alles uit Hem Ds. C.G. Vreugdenhil Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Op de weg van het heil Ds. J. van Amstel Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoe word ik een kind van God? Ds. M.M. van Campen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wedergeboorte J.C. Ryle Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Winteravondlezing Immanuelkerk Prof. dr. A. Baars
Genadiger dan gedacht Dr. P.J. Visser
Hoe word ik wedergeboren? Ds. G.A. van den Brink
De wedergeboorte Prof. dr. A. Baars

Waaraan denk jij bij wedergeboorte?

 • Lees de geschiedenis van de verloren zoon uit Lukas 15:11-32.
 • Waar denk jij aan bij het woord wedergeboorte?
 • Bekijk het schilderij van Rembrandt. Laat dit op je inwerken. Wat zie je?
 • Wat is de aanleiding geweest dat de verloren zoon terugkeert tot de vader?
 • Herken jij je het meest in de jongste of in de oudste zoon? Waarom?

Gebed: om te bidden (1)

“Heere, open de ogen van mijn ziel, opdat ik de noodzakelijkheid van Christus zie.”

Gebed A.W. Tozer: om te bidden (2)

“O God, breng iedere kracht in mij tot leven, zodat ik de eeuwige dingen kan begrijpen.
Open mijn ogen opdat ik zie; geef mij begrip voor het eeuwige;
stel mij in staat U te kennen en te smaken dat U goed bent.
Maak de hemel voor mij tot een grotere werkelijkheid dan alles wat hier op aarde ooit bestaan heeft.
Amen.”

Sonnet Michelangelo: om te bidden (3)

“Mijn niet geholpen hart is ruwe klei,
dat uit zichzelf niets kan voeden:
van goede en vrome daden bent U het zaad,
dat slechts ontkiemt als U het zegt.
Als U ons niet de juiste weg voorhoudt
kan niemand die vinden: Vader! U moet de weg banen.”


Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.