Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Kerk

Kerk

De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De kerk is niet van mensen

Luther had de gewoonte om ‘s avonds, voor hij ging slapen, te bidden: "God, is het mijn kerk of Uw kerk? Als het Uw Kerk is, zorg er dan alstublieft voor. Ik ben moe, ik moet naar bed. Welterusten, mijn God. We zullen elkaar in de morgen weer zien.”

Luther was diep overtuigd van dit geheim: de kerk is niet het eigendom van mensen. Ten diepste behoort de kerk aan God toe, Hij heeft ervoor betaald met het bloed van Zijn eigen zoon. En Hij blijft zorgen voor Zijn kerk, zoals een herder voor zijn kudde schapen zorgt.

Wat bedoelde Luther toen hij voor de ‘kerk’ bad? Wij gebruiken het woord ‘kerk’ tegenwoordig op verschillende manieren: het kan een kerkgebouw zijn, een plaatselijke gemeente, een kerkverband of de wereldwijde kerk. Vaak zeggen we ‘gemeente’ als we een plaatselijke kerk bedoelen en kerk als het over de bovenplaatselijke kerk gaat. Overigens kunnen we de woorden ‘gemeente’ en ‘kerk’ door elkaar gebruiken, want ze bedoelen hetzelfde. Het woord ‘kerk’ zelf staat niet in de Bijbel. Daar komt het woord niet eens in voor! Het komt van het woord ‘kuriake’, dat ‘van de Heere’ betekent. De Bijbel, en in haar spoor onze belijdenis, spreekt over de kerk in een verscheidenheid van vergelijkingen: de kerk als het volk van God, als de kudde van Christus, als het lichaam van Christus en als de tempel van de Heilige Geest.

En over díé kerk had Luther het. De kerk is het volk van God, omdat ze haar bestaan dankt aan Christus Die haar roept, vergadert, beschermt en bewaart. Dat doet Hij vanaf het begin van de wereld en dat zal Hij tot het einde van de tijd doen, door Zijn Woord en Geest. Ze is een schepping van het Evangelie en de Heilige Geest. Overal waar nu het Woord van God verkondigd en geloofd wordt, is God in Christus bezig Zijn kerk te vergaderen. Daarom kon Luther ook rustig gaan slapen. Het kenmerk van alle mensen die Hij roept, is dat ze in Hem geloven door de kracht van de Heilige Geest. Van die gemeente is Christus het Hoofd. De kerk, die wel met een lichaam vergeleken wordt, ontvangt haar kracht van haar Hoofd Christus en ze staat onder Zijn gezag.

Soms wordt er gesproken van een zichtbare en onzichtbare kerk. Bij de onzichtbare kerk horen alleen gelovigen, bij de zichtbare kerk weet je dat niet. Hoewel dit onderscheid in de kerkgeschiedenis wel vaak is gemaakt, is het gereformeerd om dit onderscheid niet zo te maken, alsof er twee verschillende kerken zouden zijn die los van elkaar staan.
We moeten de onzichtbare kerk niet buiten, maar bínnen de kerk zoeken. God weet van degenen die ín de kerk zijn, ook wie er werkelijk ván de kerk zijn. Daarom zien wij de kerk vanuit het verbond: alle gedoopte mensen in de kerk dragen het teken en zegel van de doop en zijn geroepen om in geloof te leven uit Zijn beloften. Ze moeten een leven leiden van geloof en bekering.
Een duidelijk voorbeeld hierbij is het beeld van het visnet in Mattheüs 13:47-50. Er zitten allerlei soorten vissen in het net, maar pas in het laatste oordeel zal duidelijk worden wie de ‘goede’ vissen zijn. We spreken ook wel van ‘tweeërlei kinderen van het verbond'. Samen zijn zij één kerk met daarin verschillende soorten leden: doopleden, belijdende leden, huichelaars, randkerkelijken, enzovoort. Maar het is niet aan ons om de harten te oordelen. We moeten het doen met wat de mond belijdt, en het leven niet tegenspreekt. Naar het oordeel van de liefde mogen we de mensen in de kerk beschouwen als leden van de kerk, en elkaar blijven oproepen tot geloof. De Heere Jezus zal als Rechter oordelen, omdat Hij alleen het hart ziet (vgl. 1 Samuël 16:7b).

Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we (zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis) vier eigenschappen van de kerk: ze is één, heilig, katholiek en apostolisch. (1) De kerk hoort niet één te zijn, maar ze is één in Christus. Het is één lichaam, één Geest, één Heere, één God en Vader van allen (Efeze 4). De verscheidenheid binnen de kerk hoeft niet per se in strijd te zijn met de eenheid, maar de verdeeldheid tussen kerkverbanden én binnen kerkverbanden is dat wel. De ware eenheid is namelijk niet allereerst een organisatorische kwestie (hoe de dingen geregeld zijn), maar ligt in de eenheid van het geloof. (2) De kerk is ook heilig. In de Bijbel betekent heilig ‘dat wat aan God toebehoort’. En wat aan God toebehoort moet afgezonderd zijn van de zonde en van de wereld, toegewijd aan Hem. (3) De kerk is ook katholiek. Dat doet je misschien aan de Rooms Katholieke Kerk denken, maar daar heeft het niet mee te maken. Het woord ‘katholiek’ betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. We bedoelen daarmee het geheel van de kerk door alle tijden en over alle plaatsen. Als laatste is de kerk (4) apostolisch. Kort gezegd betekent dat, dat de kerk blijft bij het onderwijs van de apostelen. Wij hebben de ‘Apostolische geloofsbelijdenis’, dat is eigenlijk een samenvatting van hun onderwijs, hoewel het niet door hen gemaakt is.
Als je naar deze vier eigenschappen kijkt, dan weet je dat de kerk dit uit zichzelf niet is. Toch is ze het in Christus. Dat is haar werkelijkheid, en tegelijkertijd haar roeping. Daarom zeggen we: de kerk moet worden wat ze is.

Als je al de verschillende kerken ziet, dan kun je je afvragen wanneer een kerk nu nog ‘kerk’ kan heten. Misschien heb je zelfs wel eens mensen horen zeggen dat ‘dat er geen echte kerk’ meer is. Toch is een echte kerk eenvoudig te herkennen: een kerk buigt zich onder Christus, omdat Hij haar Hoofd is. Dit is terug te zien in de volgende drie kenmerken: de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten (zoals de Heere Jezus ze heeft ingesteld in de Bijbel) en de uitoefening van de kerkelijke tucht. Kerken die dit niet doen, kunnen eigenlijk geen kerk heten. Ze zijn niet ‘van de Heere’, het zijn onechte of valse kerken. Het is dus belangrijk om als kerk trouw aan het Woord vast te houden om kerk te blijven.

Kerk

Bijbelteksten

 • Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.

  Psalm 89:37
 • En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

  Mattheüs 16:18
 • Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

  Efeze 4:4-6
 • Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

  Efeze 5:23

Belijdenisgeschriften

In de belijdenisgeschriften wordt er soms vanuit God (theologisch) over de kerk geschreven en soms vanuit de mens gedacht. De kerk neemt in de belijdenisgeschriften een grote plek in. Als eerste komt ze voor in vraag en antwoord 50 van de Heidelbergse Catechismus (Zondag 19). Daar staat dat Christus het Hoofd van Zijn kerk is, door Wie de Vader alle dingen regeert. Vier vragen later wordt er gevraagd wat een christen gelooft over de heilige, algemene, christelijke kerk (HC 21.54). Het antwoord dat hier wordt gegeven is een antwoord vanuit God bezien: de kerk wordt gevormd door die mensen die vanaf het begin van de wereld tot aan het einde door God tot het eeuwige leven zijn uitverkoren. Door Zijn Woord en Geest vergadert Hij hen uit alle mensen op aarde en laat ze tot geloof komen. Hij beschermt en onderhoudt hen. De kerk is het lichaam van Christus, waarvan een gelovige een levend lidmaat is en dat altijd zal blijven.

In zondag 48 komt de kerk voor in de behandeling van het Onze Vader. Als er gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met ‘Uw Koninkrijk kome’ luidt een deel van het antwoord dat het ‘bewaar en vermeerder Uw kerk’ inhoudt. Als we ‘Uw Koninkrijk kome’ bidden, dan vragen we dus of de Heere mensen wil vergaderen en ze tot geloof wil doen komen en of Hij die mensen wil bewaren. De kerk heeft in de Nederlandse Geloofsbelijdenis ook een grote plek. Artikel 27 begint met de kerk vanuit God bezien. Daar wordt beleden dat de kerk één, heilig en katholiek is. Zij is gewassen door het bloed van Christus, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er vanaf het begin van de wereld geweest en zal er tot het eind toe blijven, want Christus is een eeuwige Koning, Die niet zonder onderdanen kan. Dit ziet artikel 27 niet los van de zichtbare kerken. Want deze kerk is soms een periode maar heel klein. Ze kan zelfs zo klein zijn dat het lijkt alsof ze verdwenen is. Hieruit blijkt hoezeer de zichtbare en onzichtbare kerk op elkaar betrokken worden en bij elkaar gehouden worden. De kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld. Als voorbeeld wordt hier herinnerd aan de zevenduizend mensen in de tijd van koning Achab die niet voor de Baäl hebben gebogen. De kerk van God is niet afhankelijk of beperkt tot een bepaalde plaats en ze is ook niet gebonden aan bepaalde personen. Ze is verspreid en verstrooid over de hele wereld. Maar toch vormt zij door de kracht van het geloof een eenheid in hart en wil en in één en dezelfde Geest. Artikel 28 gaat verder in de lijn van artikel 27. De gemeente is de verzameling van degenen die zalig worden en buiten de kerk is er geen zaligheid. Dit is immers de plek waar Christus de leden van Zijn lichaam vergadert door Zijn Woord en Geest. Iedereen die deel is van de kerk, ongeacht welke positie of status hij of zij heeft, is schuldig om zich bij de kerk aan te sluiten om zo een gemeenschap en een eenheid te vormen. Alle leden moeten zich onderwerpen aan het onderwijs en de tucht van de kerk en buigen onder het gezag van Jezus Christus. Als lidmaten van één lichaam zullen ze elkaar dienen in opbouw van het geloof en mogen ze de gaven gebruiken die ze van God hebben gekregen. Om op deze wijze kerk te zijn, is het de roeping of het ambt van alle gelovigen om op grond van de Bijbel zich af te scheiden van hen die niet bij de kerk horen. Ze moeten zich voegen tot de kerk op welke plaats God ze ook gesteld heeft. Ze moeten dat doen, zelfs al zou de overheid of de wet van een vorst dat verbieden, of al zou er de doodstraf of een andere straf op staan. Kortom: iedereen die zich van de kerk afzondert en zich er niet bij aansluit, handelt in strijd met Gods opdracht. Artikel 29 gaat over hoe we die kerk kunnen herkennen. Daarom worden de kenmerken van de ware (echte) en de valse (onechte) kerk genoemd. Er staat dat we op grond van de Bijbel zorgvuldig moeten onderscheiden wat de echte kerk is, omdat er veel sekten in de wereld zijn die zich ook kerk noemen. Met die sekten worden niet de kerkleden bedoeld die ongelovig zijn, want zij maken eigenlijk geen deel uit van de kerk. Er wordt mee bedoeld dat we het lichaam en de gemeenschap van de echte kerk moeten onderscheiden van de sekten die zeggen dat zij de kerk zijn. De echte kerk is te herkennen aan de kenmerken die in de in bovenstaande tekst zijn genoemd. Die kenmerken vat het artikel als volgt samen: de echte kerk handelt in overeenstemming met de Bijbel en verwerpt alles wat daarmee niet in overeenstemming is. Ze erkent alleen Jezus Christus als haar Hoofd. Hierdoor kan men heel duidelijk de echte kerk herkennen. Niemand heeft daarom een geldig argument om zich van haar af te scheiden. In het vervolg van het artikel gaat het over de kenmerken van de leden van de kerk. Het artikel sluit af met kenmerken van een valse of onechte kerk. Bij ‘vals’ moet je niet denken aan boosaardig of zoiets, maar aan onecht. Een kerk is vals als ze aan zichzelf of aan haar regels meer gezag toekent dan aan de Bijbel, of als ze zich niet onderwerpt aan het gezag van Christus. Als ze de sacramenten niet bedient op de wijze zoals Christus die in de Bijbel geboden heeft, maar het naar eigen goedvinden wijzigt. Ze is een valse kerk als ze zich meer op mensen dan op Christus beroept. Ze is onecht als ze personen vervolgt die toegewijd leven volgens Gods Woord en haar gebreken, hebzucht en afgoderij willen corrigeren. De belijdenis geeft ons op bijbelse wijze handvatten om de ‘twee’ kerken te herkennen en van elkaar te onderscheiden.

Dag 1 Kerk - De kerk is een wonder
Tekst: Johannes 17:1-8 | |
 1. Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
 2. zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
 4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
 5. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
 6. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
 7. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.
 8. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

De kerk heeft haar begin in de verkiezende liefde van God de Vader. Wie horen bij deze kerk (vers 8 slot)?

Dag 2 Kerk - De kerk is van de Heere
Tekst: 1 Korinthe 6:18-20 | |
 1. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 2. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
 3. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

De kerk is duur gekocht (vers 20). Wat was de prijs geweest?

Dag 3 Kerk - De kerk is één
Tekst: Efeze 4:4-6 | |
 1. Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
 2. één Heere, één geloof, één doop,
 3. één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

Er is maar één ware kerk, ze bestaat uit de mensen die door Jezus zijn gered. Stelling: Ware gelovigen tref je in alle kerkverbanden aan.

Dag 4 Kerk - De kerk is heilig
Tekst: 1 Petrus 1:13-16 | |
 1. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
 2. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
 3. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
 4. want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Gelovigen worden heiligen genoemd. Dat waren ze niet, maar dat zijn ze geworden. En daarom moeten gelovigen ook heilig leven. Hoe moet dat volgens Petrus?

Dag 5 Kerk - De kerk is katholiek
Tekst: Psalm 113 | |
 1. Halleluja!Loof, dienaren van de HEERE,loof de Naam van de HEERE.
 2. De Naam van de HEERE zij geloofd,van nu aan tot in eeuwigheid.
 3. Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,zij de Naam van de HEERE geprezen.
 4. De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,boven de hemel is Zijn heerlijkheid.
 5. Wie is als de HEERE, onze God?Die zeer hoog woont,
 6. Die zeer laag ziet,in de hemel en op de aarde;
 7. Die de geringe opricht uit het stof,de arme verheft uit het vuil,
 8. om hem te doen zitten bij edelen,bij de edelen van Zijn volk;
 9. Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin:een blijde moeder van kinderen.Halleluja!

De kerk is van alle tijden en plaatsen. In psalm 113 staat: van waar de zon opkomt, tot waar ze ondergaat. Wat zegt dit over de eer die God ontvangt?

Dag 6 Kerk - De kerk is apostolisch
Tekst: Efeze 2:17-22 | |
 1. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
 2. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
 3. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
 4. gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
 5. en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
 6. op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

Het getuigenis van de apostelen over het leven en de woorden van de Heere Jezus vormt het fundament van de kerk (vers 20). Dat getuigenis is het Nieuwe Testament. Hoe weet je of dat ook jouw fundament is (vers 22)?

Dag 7 Kerk - Lid van de kerk
Tekst: 2 Korinthe 13:1-5 | |
 1. Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan.
 2. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was, en ik schrijf het nu, terwijl ik afwezig ben, aan hen die vroeger gezondigd hebben, en aan al de anderen: ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen.
 3. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, Die ten opzichte van u niet zwak is, maar Die krachtig is onder u.
 4. Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door de kracht van God.
 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

Wil jij weten of jij bij de ware kerk behoort? Ga dan na of Jezus Christus in jou is(vers 5).

Daarom ga ik naar de kerk A.A.F. van de Weg Leverbaar
Meer informatie Meer info
In mijn gemeente ben ik thuis Peter van Olst Leverbaar
Meer informatie Meer info
De gemeente je thuis Ds. H. Brons Leverbaar
Meer informatie Meer info
In de kerk, bij God P. J. Vergunst (red.) Leverbaar
Meer informatie Meer info
Herontdekking. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Collin Hansen en Jonathan Leeman Leverbaar
Meer informatie Meer info
Naar de kerk Ds. P. van Ruitenburg Leverbaar
Meer informatie Meer info
De kerk C.H. Spurgeon Leverbaar
Meer informatie Meer info
Tot belijden geroepen C. Harinck Leverbaar
Meer informatie Meer info
Verdrukt maar niet verdreven Ds. W. Silfhout Leverbaar
Meer informatie Meer info
Kerken, sekten en wereldgodsdiensten I.A. Kole Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is de kerk? Jonathan Leeman
Wat is de kerk? John Yates
Waarom zou ik naar de kerk gaan? Collin Hansen & Jonathan Leeman
Ik geloof in de kerk Ds. A.S. Middelkoop
Waarom is het belangrijk dat een gemeente samenkomt? Jonathan Leeman
Mag ik voor die gemeente kiezen waar ik me thuis voel? Ds. G.A. van den Brink
Waarom zou je lid worden van een onvolmaakte gemeente? Jonathan Leeman
Maak Jezus niet los van Zijn gemeente Collin Hansen
Wat zijn de gevaren voor christenen die niet naar de kerk gaan? Jonathan Leeman
De kerk als vrucht van de verzoening Prof. dr. A. Baars
Het wonder van de kerk Ds. J. Westerink
Waarom naar de kerk? Ds. P. den Butter
Christus het Hoofd van Zijn christelijke kerk Ds. P. den Butter
Is er nog hoop voor de kerk? Prof. dr. A. Baars
Het watermerk van de christelijke kerk Ds. M. M. van Campen

Belijdenis

De Apostolische Geloofsbelijdenis noemt vier dingen die we als kerken belijden. Schrijf deze vier punten op en beantwoord de volgende vragen bij ieder punt:

 • Wat houdt dit punt precies in?
 • Hoe zie ik dit terug in mijn eigen kerkelijke gemeente?
 • Wat kan ikzelf concreet doen om dit punt vorm te geven in mijn gemeente?
 • Bid alleen of met elkaar om Gods hulp bij het uitvoeren van deze taak binnen je gemeente.

Gemeente zijn

Gemeente ben je met elkaar; zonder ieder afzonderlijk gemeentelid is de kerk niet zoals zij is. Iedereen is nodig in een gemeente.

 • Welke taken zijn er allemaal te vervullen in de kerk?
 • Welke taken zou jij kunnen vervullen in de kerk met jouw interesses, gaven en talenten?
 • Welke taken vind je overbodig en waarom?

“Er staat een fout in!”

Albert loopt op de catecheet af. Hij wijst naar artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. “Er staat een fout in! Hier staat dat de kerk bestaat uit gelovigen die gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus. Maar ik kan zo tien mensen uit de kerk opnoemen waar geen twijfel over mogelijk is dat ze niet in de Heere Jezus geloven!”

Wat zou jij als catecheet antwoorden?

Beelden van de kerk

In de Bijbel worden er verschillende beelden voor de kerk gebruikt. Op het bord zie je zes beelden over de kerk. Geef elk tweetal een nummer. Lees samen het Bijbelgedeelte waar het over het beeld gaat en beantwoord samen de vraag waarom dit beeld wordt gebruikt en wat het over de kerk zegt.

Plaatjes

 1. Lichaam van Christus – 1 Korinthe 12:12-27
 2. Wijnstok – ranken – Johannes 15:1-8
 3. Bruid – bruidegom – Efeze 5:22-33
 4. Kudde – Johannes 10:14-16
 5. Akker – 1 Korinthe 3:1-9
 6. Gods gebouw – 1 Petrus 2:1-5

Kruiswoordpuzzel

Download de kruiswoordpuzzel en vul deze in.


Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.