Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Roeping

Roeping

Roeping betekent dat God ons aanspreekt. Hij roept ons op om ons te bekeren en te geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

God roept ons

Paulus schrijft in een van zijn brieven over ‘stomme afgoden’ (1 Korinthe 12:2). Want afgoden praten niet en luisteren niet. Als de priesters van Baäl hun god aanroepen, roept Elia spottend: ‘Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!’

Wat een verschil met de Levende God! Hij is een God die spreekt, ons aanspreekt en ons roept. Het begint al aan het begin van de Bijbel. De mens heeft gezondigd en God roept hem: ‘Adam, waar ben je?’

God riep Abraham om zijn land te verlaten en te gaan naar het land dat Hij wilde geven. Hij riep de profeten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament Johannes de doper. Johannes riep de mensen op om zich te bekeren: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.’

En Johannes verkondigde dat de Messias kwam: Jezus Christus. Ook Hij kwam om mensen te roepen. Hij riep de twaalf discipelen om Hem te volgen. Na Zijn hemelvaart riep Hij de apostel Paulus. Ook vandaag klinkt Zijn roepstem, door Zijn Woord en de prediking: ‘Laat je met God verzoenen!’ Hij roept op tot bekering en geloof in Hem; om tot de bruiloft te komen.

Mensen reageren heel verschillend op Gods roepstem. De een reageert in ongeloof, de ander in geloof. De Heere Jezus vergelijkt het met een boer die zaait. Het zaad is het woord: het zaad dat tussen de rotsen vallen, wordt verstikt door onkruid, maar het kan ook in goede aarde vallen. Dan wordt Gods roeping beantwoord met geloof en bekering.
God roept alle mensen, zonder uitzondering. Over heel de aarde gaat Zijn roepstem: ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders’ (Jesaja 45:22).
In het Oude Testament spreekt God vooral tot Zijn volk Israël door de profeten. In het Nieuwe Testament bereikt Gods spreken een hoogtepunt. Hij spreekt daar in Zijn eigen zoon: Jezus Christus. Iedereen wordt geroepen om in Hem te geloven (Handelingen 17:30).
Soms wordt er gesproken over een ‘uitwendige’ en een ‘inwendige’ roeping. De uitwendige roeping komt tot ons door de prediking en het lezen van Gods Woord. De inwendige roeping is het werk van Gods Geest in het hart, waardoor een mens met kracht getrokken wordt tot de Heere. Allen die onder de uitwendige roeping zijn, worden oprecht door God geroepen. Dat is de roeping van God om je te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus. De uitwerking van die roeping is wel verschillend. De ene persoon beantwoordt die roeping met geloof, dankzij het werk van de Heilige Geest, die de uitwendige roeping verandert in een inwendige roeping. De andere persoon blijft ongelovig, maar is schuldig wanneer hij niet de uitwendige roeping opvolgt. Want God is gewillig allen te ontvangen die tot Hem komen.

Roeping

Bijbelteksten

 • De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.

  Genesis 12:1
 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.

  Johannes 5:25
 • Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

  Joël 2:12
 • God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.

  Handelingen 17:30

Belijdenisgeschriften

In artikel 3 van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels gaat het over Gods roeping. Er staat dat God in Zijn goedheid verkondigers van de blijde boodschap zendt. Door hun dienst worden wij opgeroepen tot bekering en tot geloof in Christus, de gekruisigde. ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?’ (Romeinen 10:14-15)

Artikel 6 van hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels wijst erop dat niet iedereen gehoor geeft aan Gods roeping. Velen die door het evangelie geroepen zijn, bekeren zich niet en geloven niet in Christus; zij gaan in ongeloof ten onder. Maar dit komt niet doordat Christus' offer aan het kruis gebrekkig of ontoereikend zou zijn; het is hun eigen schuld. In Zondag 31 van de Heidelberger Catechismus gaat het over de ‘sleutelen van het Hemelrijk’. Daarmee wordt dit bedoeld: de verkondiging van het heilig Evangelie en de christelijke tucht of uitsluiting uit de gemeente, waardoor het hemelrijk voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten wordt.

Dag 1 Roeping - De roeping van Abram
Tekst: Genesis 12:1-5 | |
1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. 5 Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän.

Waaruit en waarheen werd Abram geroepen door God? Wat was zijn reactie?

Dag 2 Roeping - Gods adres
Tekst: Handelingen 17:22-31 | |
22 En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 23 Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. 24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.

Wie worden er volgens vers 30 door God geroepen

Dag 3 Roeping - Tot God
Tekst: Jesaja 45:18-23 | |
18 Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand anders. 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20 Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 21 Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.

Lees vers 22 nog eens. Waartoe roept God zondaren?

Dag 4 Roeping - Doel
Tekst: Romeinen 8:28-30 | |
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Wat is het doel van Gods roeping?

Dag 5 Roeping - De prijs
Tekst: Filippenzen 3:7-14 | |
7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Wat is de prijs van de roeping van God?

Dag 6 Roeping - De kracht ervan
Tekst: Johannes 5:19-25 | |
19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.

Lees vers 25 nog eens. Op welke manier blijkt de kracht van Gods roeping?

Dag 7 Roeping - Door middel van de prediking
Tekst: Romeinen 10:4-17 | |
4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Heb jij in de zondagse prediking Gods roepstem aan jou al gehoord?

Kernteksten voor roeping en verkiezing Dr. C. van Sliedregt Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
De lofzang van Dordt Ds. C.G. Vreugdenhil Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Op de weg van het heil Ds. J. van Amstel Leverbaar
Meer informatie Meer info
Jezus volgen… ik houd het niet vol! Ev. J.W.N. van Dooijeweert
Neem God serieus Dr. J.I. Packer
Want gij ziet uw roeping, broeders Ds. J. Koppelaar
De roeping van Abraham Ds. J.B. Zippro

Roeping tot bekering en geloof

In artikel 3 van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels gaat het over Gods roeping: ‘En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil, en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de Gekruisigde.’

 • Wat doet het lezen van deze woorden met je?
 • Ben jij je ervan bewust dat God jóu roept, elke keer als de Bijbel opengaat, elke keer als je in de kerk bent?
 • Heb jij al gereageerd op Gods roeping?

Wat is mijn roeping?

Er zijn heel wat jongeren die zich afvragen, wat is Gods roeping voor mijn leven? M. Visser schrijft hierover dat die vraag niet klopt. Hij zegt:

“Als we groeien in het geloof, krijgen we steeds meer het verlangen betrokken te zijn bij het werk in Gods Koninkrijk. Maar hoe? Het antwoord is simpel: dat mag je zelf weten. God geeft Zijn kinderen de vrijheid om, binnen de grenzen van Zijn geopenbaarde wil, keuzes voor het eigen leven te maken.

Dus of je nou accountant wordt in Nederland, elektriciteit aanlegt in Afrika, of kerken plant in Thailand, het is allemaal goed. Of je je nou als vrijwilliger inzet voor je kerk, een Bijbelkring opzet voor buitenkerkelijken, je energie helemaal geeft aan je kinderen op te voeden in de vreze des Heeren, of op de sportclub mensen laat zien wat een leven met Jezus inhoudt, het is allemaal toegestaan.”

 • Wat vind jij van dit gezichtspunt?
 • Om over door te denken: Hoe is jouw karakter? Wat zijn je talenten? Wat doe je graag?
 • Op welke manier zou God jou in Zijn Koninkrijk kunnen gebruiken?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.