Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Wederkomst

Wederkomst

Wederkomst verwijst naar de tweede komst van de Heere Jezus naar de aarde. Hij zal terugkomen om te oordelen over de levenden en de doden.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Kom gauw, Jezus komt!

“Papa, mama, kom gauw, de Heere Jezus komt eraan!” Opgewonden en dolenthousiast kwamen Hans en zijn zus uit de tuin naar binnen gerend. Ze waren er klaar voor, maar de rest van het gezin moest natuurlijk ook mee.

Binnen zaten de ouders van Hans. Zij waren razend benieuwd welk ‘teken van Zijn komst’ hun kinderen aan de hemel hadden zien verschijnen. Wat bleek? Boven de huizen zweefde een luchtballon. Grote letters op de ballon vertelden welk sigarettenmerk het beste was.

Dat vertelde een zendeling, over de tijd dat hij een jochie was van drie of vier jaar. “De Heere Jezus komt eraan!” Dit is ook een belangrijke boodschap in de Bijbel. Telkens komt die boodschap weer terug: Bekeer je, wees waakzaam, want Christus komt!

De Heere Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden, zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hij zal Zijn rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Zijn komst betekent voor de gelovigen dat zij zullen delen in Christus’ heerlijkheid en dat zij zich zullen verheugen over de heerlijkheid waarmee Hij bekleed is. De ongelovigen worden echter geoordeeld, omdat zij niet geloofd hebben in de Naam van de eniggeboren Zoon van God (Johannes 3:18).

Voor de Kerk is de wederkomst iets om met groot verlangen naar uit te zien, zoals een bruid en bruidegom verlangen naar hun bruiloft. Dr. W.H. Velema zei eens in een interview dat hij “heilig nieuwsgierig was hoe de ontmoeting met de Heere Jezus zal zijn”. “Wat je in je hoogste en heiligste momenten van de Vader, de Zoon en de Geest in het geloof beleeft, zal klein zijn vergeleken bij wat straks volgt.”

De Bijbel spreekt over tekenen die laten zien dat de Heere Jezus bijna komt. Voor Zijn komst zullen er verleidende geesten en valse Christussen komen, er is sprake van oorlogen of geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, van verdrukking, haat, afval, wetsverachting, verkilling van de liefde (Mattheüs 24). Maar ook zal het Evangelie van het Koninkrijk wereldwijd klinken. Het volk Israël keert terug naar het ‘Beloofde Land’ (Ezechiël 37:11-14). Er zullen tekenen aan de hemel zijn. Daarna verschijnt de Zoon des mensen met grote macht en heerlijkheid (Mattheüs 24:30).
Geen mens weet wanneer de Heere Jezus precies terugkomt. Hij komt als een ‘dief in de nacht’ (1 Thessalonicenzen. 5:1-2). Het heeft dus weinig zin om allerlei eindtijdvisies uit te pluizen, om uit te vinden wanneer Hij exact komt. Jezus’ woorden moeten ons vooral wakker schudden. Hij komt, dus wees bereid en bekeer je! Kerkvader Augustinus zei: “Wat gaat het u aan wanneer Hij zal komen? Leef maar alsof Hij vandaag zou komen: dan zult u niet bang zijn wanneer Hij komt.”
Waarom duurt het zo lang voor Hij komt? Hij is geduldig, zegt de Bijbel, Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt (2 Petrus 3:9). Net als een vader die ’s avonds laat de deur nog niet sluit, zolang er nog een kind van hem buiten in het donker loopt.
Ook bij het vieren van het Avondmaal zien gelovigen uit naar de komst van de Heere Jezus. In de Vroege Kerk werd tijdens de avondmaalsviering gebeden: Maranatha! Dat betekent: “Kom, Heere Jezus!”

Wederkomst

Bijbelteksten

 • Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

  Mattheüs 24:44
 • En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.

  1 Johannes 2:28
 • Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

  Handelingen 1:11
 • Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

  Openbaring 22:20

Belijdenisgeschriften

De Apostolische Geloofsbelijdenis leert dat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

In vraag en antwoord 52 van de Heidelberger Catechismus gaat het ook over Christus’ wederkomst. Daar wordt de vraag gesteld: Op welke manier vind je troost in Zijn wederkomst? Het antwoord is: Dat ik in alle verdriet en vervolging, met opgericht hoofd Hem als Rechter uit de hemel verwacht; Hij Die voor mij Gods straf heeft gedragen en al de vloek van mij heeft weggenomen; Hij zal mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt beleden dat Jezus Christus, op Gods tijd, zal terugkomen in grote heerlijkheid en majesteit (artikel 37). Op die dag zal Christus als Rechter oordelen de levenden en de doden. Op die dag zal alles aan het licht komen. Wie in Jezus als zijn Redder en Zaligmaker heeft geloofd, zal naar ziel en lichaam delen in Zijn eeuwige heerlijkheid. Wie Hem in ongeloof heeft afgewezen, zal naar ziel en lichaam voor eeuwig gestraft worden. Op die dag zal God recht doen. Dat betekent voor vervolgers van Gods kinderen dat die dag de dag van hun eeuwige veroordeling zal zijn. Maar voor de verdrukten die vertrapt werden, zal die dag de dag van de algehele verlossing zijn. God zal dan de rollen omkeren. Gods kinderen ontvangen dan het loon van de eeuwige heerlijkheid, uit genade alleen.

Dag 1 Wederkomst - Niet bang
Tekst: Joël 3:12-21 | |
12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. 19 Egypte zal worden tot een woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. 20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. 21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.

Joël 3 gaat over de wederkomst. Dan zullen de ongelovigen worden geoordeeld. (Dal van Josafat betekent ‘dal waar de HEERE zal oordelen’.) Waarom hoeft Gods volk niet bang te zijn voor die dag (vers 16b)?

Dag 2 Wederkomst - Zingen van Gods gericht
Tekst: Psalm 98:1-9 | |
1 Een psalm. Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4 Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Psalm 98 zingt de lof op Gods redding tot de ‘einden der aarde’ (vers 3) en Zijn ‘richten in gerechtigheid’ (vers 9). Wat zijn dat voor mensen die ook van Gods gericht kunnen zingen?

Dag 3 Wederkomst - Komst van Elia
Tekst: Maleachi 4:1-6 | |
1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten. 4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. 5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

De wederkomst zal tot ondergang van de goddelozen zijn (vers 1) en tot behoud van Gods volk (vers 2). Waarom moet eerst Elia komen (vers 5) en wie is deze Elia? Zie Lukas 1:13-17.

Dag 4 Wederkomst - Gods geduld en lankmoedigheid
Tekst: 2 Petrus 3:9-15 | |
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,

In de tijd van de apostel Petrus waren er mensen die ongeduldig werden bij het wachten op de wederkomst van Christus (vers 9). Wat vind jij daarvan? En wat zegt Petrus over wat onze houding moet zijn (vers 12a)?

Dag 5 Wederkomst - De Heere Jezus tegemoet gaan
Tekst: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 | |
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Op de dag van de wederkomst zullen de mensen die gestorven zijn weer levend worden. De gelovigen zullen dan de Heere Jezus tegemoet gaan, in de lucht. Is dat voor jou tot troost (vers 18)?

Dag 6 Wederkomst - Een nieuw lichaam
Tekst: 1 Korinthe 15:35, 42-49 | |
35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? 42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

Met wat voor lichaam zullen de doden uit het graf tevoorschijn komen (vers 35)? Een geestelijk lichaam (vers 44). Welke eigenschappen horen daarbij? Zie vers 42, 43 en 49.

Dag 7 Wederkomst - Een plaats bereiden
Tekst: Johannes 14:1-6 | |
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Waarom komt de Heere Jezus terug (vers 3)? Hoe kun je weten of Hij ook voor jou terugkomt (vers 6)?

Aller oog zal Hem zien C.H. Spurgeon Leverbaar
Meer informatie Meer info
Komt Jezus snel terug? Dr. Dirk Visser Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zie, Ik kom haastig Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zie, Hij komt Jonathan Edwards Leverbaar
Meer informatie Meer info
Ben jij klaar voor de wederkomst? Ds. G. Herwig
Tik, … tik, … tik! Ds. M.M. van Campen
In blijde verwachting! Bert Noteboom
De vijf wijze en vijf dwaze maagden Dr. G.A. van den Brink
De grote witte troon Paul Washer
De troost van Christus' wederkomst als Rechter Ds. B. Reinders
Hoe God bij de wederkomst de doden opwekken zal Ds. C.J. Droger
De wederkomst van Christus Ds. H. Korving
Wederkomst (lezing) Ds. P.D.J. Buijs
Gerechtigheid bij zondvloed en wederkomst Ds. D. Breure
De wederkomst des Heeren Prof. dr. A. Baars
De verwachting van de wederkomst Ds. M. van Kooten
De plaats van de wederkomst in het persoonlijk geloofsleven Prof. Dr. W.H. Velema

Gevoelens en gedachten bij de wederkomst

Wat doe het met jou als je denkt aan de wederkomst van Christus? Zoek hieronder het gevoel dat jij hebt bij de wederkomst en de reden daarvoor bij elkaar.

Gevoelens Redenen
Angst ... want je weet dat de Heere Jezus regeert en je zult dan voor altijd bij Hem zijn.
Verlangen ... want er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen die dan verloren gaan.
Blijdschap ... want de Heere Jezus komt om te oordelen en je kent Hem niet.
Verdriet ... want je hebt de Heere Jezus lief en zult dan voor altijd bij Hem zijn.

Voetstappen van de Heere Jezus

De naderende komst van de Heere Jezus gaat gepaard met (geruchten van) oorlogen, aardbevingen, natuurgeweld. Dit soort gebeurtenissen worden wel de voetstappen van de Heere Jezus genoemd.

 • Denk jij bij het wereldnieuws aan de voetstappen van de Heere Jezus?
 • Denk eens na wat er de afgelopen week in het nieuws voorbij kwam (pak de krant of de NOS app er eens bij). Hoeveel voetstappen heb jij de afgelopen week gehoord?

Verwachtingsvol uitkijken

Zoek 2 Petrus 3:9 eens op. Waarom komt de Heere Jezus nú nog niet terug? Wat betekent dat voor jou? In geloof uitkijken naar Jezus’ komst: hoe doe je dat? (Lees ook 2 Petrus 3:11-14.)

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.