Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Vrede

Vrede

De toestand waarin je in liefde met elkaar leeft, als gave van de Geest. Échte vrede is er alleen door vergeving van je zonden.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Vrede in een Tindermaatschappij?

“We leven in een vluchtige tijd”, zei de zanger Douwe Bob Laatst. “In een soort Tindermaatschappij. Als je wilt, kun je drie keer per dag seksdates hebben, dan schrijf je op Facebook hoe gezellig je het hebt en ga je vervolgens huilen in je kamer. Ik denk dat het belangrijk is dat we juist in deze tijd wat verse, frisse lucht van eerlijkheid krijgen. No one said that it was going to be easy.”

Slaat de zanger hier niet de spijker op de kop? We doen of we het heel leuk en gezellig hebben. Maar van binnen stormt het vaak. Steeds meer jongeren raken burn-out en worstelen met depressies. Geluk, heelheid, vrede, wie snakt er eigenlijk niet naar?

Sjalom, het Hebreeuwse woord voor vrede, wordt in Israël vandaag de dag nog veel gebruikt. In de Bijbel wordt het in verschillende situaties gebruikt. Vaak geeft het de toestand aan die wij ‘oké’ zouden noemen. Soms wordt het gebruikt in tegenstelling tot oorlog, en een andere keer weer om te vragen hoe het met iemand gaat (bijvoorbeeld: "Heeft uw vader vrede?"). Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar sinds de komst van de Heere Jezus heeft dit woord alles met Hem te maken.

De Heere Jezus is onze Vrede, schrijft Paulus in één van zijn brieven, en alleen in Hem is er vrede te krijgen. Als we geloven dat de Heere Jezus ook voor ons gestorven is, dan hebben we vrede met God. Dat betekent niet dat er vrede is tussen twee (gelijkwaardige) partijen, maar dat is de vrede die God ons schenkt en die alleen in relatie met Hem bestaat. Hij heeft in onze plaats de straf gedragen en daarin mogen wij door het geloof delen. We zijn dan met Hem gestorven, begraven en ook weer opgestaan.

Als je die échte vrede hebt, dan is het ook vrede in tijden van nood. In Handelingen 9:31 lezen we bijvoorbeeld dat de gemeente ‘vrede’ had, terwijl Stefanus pas gestenigd was (7:59), gemeenteleden vervolgd werden (8:1-3) en kort daarna Paulus met de dood bedreigd (9:23-24) en Jakobus vermoord werd (12:1). Vrede? Ja, in Christus. Het betekent niet - zoals bij Stefanus - dat je dan ook een vredig leven hebt, maar wel dat je vrede (door de Heere Jezus) hebt!

Vrede is echter niet alleen iets van binnen, maar het heeft ook een uitwerking voor de buitenkant. Als je uit genade deelt in de vrede, dan ben je ook een vredestichter. Je verkondigt die vrede, want je wilt dat anderen ook delen in die vrede. Je straalt dan uit dat de vrede in je hart realiteit is en dat het straks - als Jezus terugkomt - een volmaakt vrede zal zijn. Je zoekt vrede (wat ook een vrucht van de Geest is) met de andere mensen, omdat je op de God van de vrede wilt lijken.

God is ‘onze’ Vrede, want Hij brengt Zijn kinderen samen in Zijn Naam. Hij heeft de muur tussen joden en heidenen afgebroken. Welke etniciteit, ras, kleur, lengte, afkomst je ook hebt: gelovigen zijn één in Hem. Vrede door het bloed van Christus.

In het Nieuwe Testament komt heel duidelijk naar voren dat vrede een gave van Christus is. Van Hem wordt zelfs gezegd dat Hij onze Vrede is (Efeze 2:14-18).

Vrede

Bijbelteksten

 • Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee.

  Jesaja 48:18
 • Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

  Jesaja 53:5
 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

  Johannes 14:27
 • Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

  Romeinen 5:1

Belijdenisgeschriften

In Zondag 51 van de Heidelberger Catechismus wordt er gesproken over het vergeven van anderen, omdat God ook ons vergeven heeft. Dat is de uitwerking van de vrede die God door de Heere Jezus ons geeft: het verandert ons. We verlangen ernaar om God te dienen en voor Hem te leven en hebben de ander lief.

De vrucht van de Geest is vrede, die we met alle andere mensen zouden moeten willen hebben. In artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt echter wel gezegd dat deze goede werken niet bijdragen aan onze rechtvaardiging (het vergeven zijn van onze zonden), maar dat dat alleen en helemaal van Christus afhangt. God heeft onze goede werken zelfs al voorbereid, met als doel dat wij daarin zouden wandelen.

Dag 1 Vrede - Vredevorst
Tekst: Jesaja 9:1-6 | |
1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag.4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel,gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

De Heere Jezus wordt als Vredevorst aangekondigd van een eeuwig durend koninkrijk (vergelijk Lukas 1:32, 33). Die vrede komt door een grote overwinning, zoals eens Gideon de Midianieten versloeg (vers 3). Welke vijand heeft de Heere Jezus verslagen?

Dag 2 Vrede - Vrede met God
Tekst: Johannes 16:28-33 | |
28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.29. Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak.30. Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent.31. Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu?32. Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

De wereld blijft de gelovigen vijandig gezind, maar in Christus is er vrede met God (vers 33). Wat ervaar jij meer: die vijandigheid, of die vrede?

Dag 3 Vrede - Zegen
Tekst: Numeri 6:22-26 | |
22. En de HEERE sprak tot Mozes: 23. Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: 24. De HEERE zegene u en behoede u! 25. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! 26. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Elke zondag wil God jou Zijn vrede meegeven (vers 26). Daarvoor ‘verheft Hij Zijn aangezicht’, dat is: God ziet liefdevol om naar Zijn volk. Hoe kun je Gods nabijheid doordeweeks opmerken?

Dag 4 Vrede - Weg van vrede
Tekst: Lukas 1:67-79 | |
67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 70. zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 71. namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 72. om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, 73. de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 74. dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 75. in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. 76. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, 77. en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, 78. door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, 79. om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

Uit onszelf zijn we op oorlogspad tegen God. Jezus Christus leidt naar en op de vredesweg (vers 79b). Hoe ziet dat leven op die vredesweg eruit (vers 74 en 75)?

Dag 5 Vrede - Vrede door God
Tekst: Jesaja 57:14-21 | |
14. Men zal zeggen: Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!15. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.16. Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ík gemaakt heb.17. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.18. Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden.19. Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.20. Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.21. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Wie schenkt vrede (vers 19) en voor wie is die vrede er wel en voor wie niet?

Dag 6 Vrede - Vrede najagen
Tekst: Hebreeën 12:12-17 | |
12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 13. en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. 14. Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 15. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. 16. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.

Vrede najagen is een opdracht (vers 14). Op wie moet je gericht zijn om dat te kunnen (vers 2 en 3)?

Dag 7 Vrede - Onbegrijpelijke vrede
Tekst: Filippenzen 4:1-7 | |
1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! 2. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. 3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. 4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

De vrede Gods, is de rust die God alleen kan geven. Wie mogen die vrede ontvangen en ervaren (vers 4, 5 en 6)?

Vrede - treffende citaten van puriteinen Diverse puriteinen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoe krijg ik vrede met God? Horatius Bonar Leverbaar
Meer informatie Meer info
Als zonde mij omringt John Owen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Want Hij is onze vrede Ds. A. Th. van Olst
Vrede met God en de mensen Ds. A. Th. van Olst
Gerechtvaardigd uit het geloof en vrede door Jezus Christus Ds. C.M. Visser
Vrede op aarde als het resultaat van het werk van Christus Ds. G.R. Procee
Vrede zij ulieden Ds. J. Belder
Vrede Ds. J. Koppelaar
Wij hebben vrede bij God Ds. J. Koppelaar
Het einde van die man zal vrede zijn Ds. M.M. van Campen
De God des vredes, de grote Herder der schapen Ds. P. den Butter
Genade en vrede door Jezus Christus Ds. P. den Butter
De Heere geeft vrede Ds. P. den Butter
Bewaart onze harten in de vrede van God Prof. dr. A. Baars

Romeinen 5:1

In Romeinen 5:1 staat: "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus".

 • Wat wordt er bedoeld met die vrede?
 • Hoe kom je aan die vrede?
 • Heb jij die vrede?

Casus

Catherina vraagt aan haar vriendin Klaasje hoe het kan dat Jezus Vrede is, maar dat toch mensen zich aan Hem ergeren en Hem zelfs haten. Als Hij Vrede is, dan zou Hij toch vrede met alle mensen moeten hebben?

 • Als je vrede hebt, waarom betekent dat dan niet dat mensen ook vrede hebben met jou?
 • Lees Johannes 7:7. Wat zegt de Heere Jezus over haten?
 • Waarom haat de wereld Hem?
 • Wat is Jezus’ opdracht aan haters? (Lees: Mattheüs. 5:44)

Schilderij

Er was eens een koning die een grote beloning uitloofde voor die kunstenaar die het best in staat was om op een schilderij vrede uit te beelden. Veel kunstenaars sturen prachtige schilderijen. Uiteindelijk kiest de koning twee schilderijen uit, waartussen hij een keus wilde maken. Op het ene schilderij is een rustig meertje te zien. De hoge bergen op de achtergrond worden in het water weerspiegeld en boven de bergen drijft een wolkje. Op het andere schilderij is een storm afgebeeld. Regen valt omlaag in een kolkende rivier terwijl boosaardige bliksemschichten de hemel verlichten. Maar de koning ziet alleen de vogel die in een struik onder een overhangende rots aan het broeden is. “Dit”, zo spreekt de koning. “Dit is het schilderij dat ik zocht.”

 • Wat vind je van de keuze van de koning?
 • Kan er vrede zijn temidden van storm?
 • Lees Handelingen 9:29-31 en leg uit waarom dit met het schilderij te maken heeft.
 • Heb jij vrede temidden van de storm?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.