Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hemelvaart

Hemelvaart

Het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Christus leeft en regeert

De Engelse prediker Spurgeon vertelde eens over een periode dat hij zich diep wanhopig voelde. Tot Filippenzen 2:9 in zijn gedachten kwam: “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.” Spurgeon vertelde: “Mijn verstand was bijna op hol geslagen, zo wanhopig was ik. Maar door die tekst kwam mijn gemoedsrust terug. Ik voelde me als een soldaat die dodelijk gewond was en in de greppel lag, maar ik hoorde een kreet: ‘God heeft HEM hoog verhoogd.’ Dus maakte het mij niet uit wat er van mij terechtkwam, zolang mijn Heere maar verhoogd was. Men zegt dat een van de soldaten van keizer Napoleon gewond was en doodbloedde. Maar toen zag hij de keizer voorbijrijden en zijn ogen flitsten weer vuur. En hij zei: ‘Het maakt niet uit wat er van mij wordt, want de keizer is veilig.’ Zo voelde ik me, in een veel hogere zin, over mijn Heere die is opgevaren naar de hemel, en ik zei tegen mezelf: ‘Zolang Hij leeft en regeert, is alles goed. De mensen mogen tegen me tekeergaan wat ze willen, maar wat maakt het uit zolang Hij verhoogd is?’”

Bron: spurgeongems.org

Na Zijn opstanding onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen over de dingen van het Koninkrijk van God. Op de veertigste dag staat Hij met hen op de Olijfberg en zegent Hij Zijn discipelen met uitgebreide handen. Terwijl Jezus dat doet, vaart Hij op naar de hemel en onttrekt een wolk Hem aan hun ogen. Een wolk is in de Bijbel het teken van Gods aanwezigheid. Nu Zijn werk op aarde is volbracht, keert de Zoon terug naar de heerlijkheid van Zijn Vader.

Jezus had Zijn discipelen verteld dat het voor hen ten goede zou zijn dat Hij terugging naar Zijn hemelse woonplaats (vgl. Johannes 16:7). Vanuit de hemel zal Hij als de verhoogde Christus de Heilige Geest zenden. Jezus verlaat Zijn volgelingen niet, maar komt juist dichterbij. Zo dichtbij als geen mens kan komen: in het hart.

Waarom is het voor christenen belangrijk dat Jezus in de hemel is? De Heidelbergse Catechismus noemt drie redenen. De eerste reden is dat Hij in de hemel hun Voorspraak of Advocaat bij de Vader is (1 Johannes 2:1). We kunnen geen betere Advocaat hebben: Jezus weet als mens precies wat wij meemaken en Hij pleit voor zondaren bij Zijn Vader. Christus denkt aan de Zijnen en bidt voor hen. Als ze zondigen of ontrouw zijn, zegt Jezus: ‘Vader, wees niet vertoornd op hen. U heeft Uw toorn over Mij uitgestort en daarmee zijn hun zonden verzoend.’ Niet alleen met woorden en daden, maar ook in Zijn aanwezigheid is Jezus een herinnering voor de Vader dat door het werk van Zijn Zoon alles volbracht is. Hij ís als het ware een gebed. Hij blijft bidden, ook als wij als mensen stoppen.

De tweede reden is dat Christus als mens in de hemel is en dat dat een bewijs is dat iedereen die door het geloof deelheeft aan Hem, straks ook lichamelijk in de hemel zal komen. De Heere Jezus is namelijk niet los te denken van de Zijnen. De Bijbel zegt het heel sterk: Christus is als Hoofd van Zijn lichaam in de hemel, dus Zijn kinderen, die deel van Zijn lichaam zijn, zijn eigenlijk ook al in de hemel (Efeze 2:6)! Een christen mag dus in het geloof zeggen: Ik kom niet in de hemel, ik ben er al!

Het derde antwoord spreekt van een ruil: Christus nam ons vlees en bloed mee naar de hemel en stuurt Zijn Geest terug. Deze ‘ruil’ laat de tere liefde zien van Christus voor Zijn kerk: Hij wil dat de Zijnen aan Hem denken. Er is een hechte band tussen de Bruidegom in de hemel en Zijn bruid op aarde. Hij wil dat Zijn bruid bij Hem is en de bruid bidt door de Geest van Christus: Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig! De Heilige Geest leert de gelovigen om te zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is – en jij met Hem?

Christus deelt nu als Koning in de hemelse glorie. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond (Hebreeën 2:9). Hij zit aan de rechterhand van God (Psalm 110:1), de hoogst denkbare positie. In naam van de Vader regeert de Zoon over de kerk en de wereld. Zijn werk is namelijk nog niet klaar. Hij regeert als Koning en komt eens terug om te oordelen, de levenden en de doden. Nu leven we in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst. Dat is genadetijd. Kijk jij uit naar de dag dat Jezus terugkomt?

Hemelvaart

Bijbelteksten

 • De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God

  Markus 16:19
 • Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

  Johannes 16:7
 • Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

  Hebreeën 2:9
 • Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

  1 Johannes 2:1

Belijdenisgeschriften

In de Heidelbergse Catechismus wordt in vijf vragen en antwoorden over de hemelvaart gesproken (vraag en antwoord 46-50). In de eerste vraag met antwoord wordt uitgelegd wat er precies bedoeld wordt met ‘opgevaren ten hemel’. Daarmee wordt bedoeld dat Christus voor het oog van Zijn discipelen van de aarde is opgenomen naar de hemel, en ons ten goede daar is. Totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.

De volgende vraag is of Jezus dan niet bij ons is, zoals Hij heeft beloofd (Mattheüs 28:20). Het antwoord luidt dat Christus waarachtig God en mens is. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest, wijkt Hij nooit van ons. De derde vraag is of daardoor Zijn Godheid en mensheid niet van elkaar gescheiden worden. Het antwoord daarop is dat Zijn Godheid door niets ingesloten kan worden en overal tegenwoordig is. Dat houdt in dat Hij in Zijn Godheid zowel buiten als in Zijn lichaam is, en Jezus’ twee naturen (God en mens) dus verenigd blijven. De vierde vraag is wat het nut (voordeel) van de hemelvaart van Christus voor ons is. Er worden drie antwoorden gegeven: (1) Hij is daar onze Voorspreker (vgl. NGB 26), (2) Hij is er het bewijs van dat Hij (als het Hoofd), ook eens Zijn lidmaten tot Zich zal nemen in de hemel en (3) Hij geeft ons Zijn Geest, waardoor we de dingen zoeken die boven zijn. De vijfde vraag is waarom erbij wordt gezegd dat Hij nu aan de rechterhand van God zit. Hij is naar de hemel gegaan, om zichtbaar te maken dat Hij daar het Hoofd is van Zijn kerk, waar Hij in naam van de Vader regeert.

Dag 1 Hemelvaart - Jezus gaat naar de hemel
Tekst: Lukas 24:50-53 | |
50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. 53. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

De Heere Jezus neemt al zegenend afscheid van Zijn discipelen. Welk gebaar maakt de dominee als hij de zegen uitspreekt. Wat betekent dat?

Dag 2 Hemelvaart - Jezus komt de hemel binnen
Tekst: Daniël 7:13-14 | |
13. Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

De Heere Jezus wordt de goddelijke troonzaal binnengeleid. Wat krijgt Hij dan van God (genoemd: de Oude van dagen)?

Dag 3 Hemelvaart - Jezus deelt uit
Tekst: Efeze 4:8-16 | |
8. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10. Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. 11. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12. om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13. totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14. opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15. maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

De Heere Jezus heeft bij Zijn hemelvaart alle vijandelijke machten gebonden (de gevangenis gevangengenomen) en gaven aan de mensen gegeven (vers 8). Welke gaven (vers 11) en met welk doel (vers 12)?

Dag 4 Hemelvaart - Jezus maakt plaatsen gereed
Tekst: Johannes 14:1-8 | |
1. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 8. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Iemand zei eens heel eenvoudig: de Heere Jezus zet de stoelen klaar. Je zou ook kunnen zeggen dat de stoelen met de naamstickers erop op de juiste plaats komen te staan. Wie zijn het die daar plaats zullen nemen (Johannes 17:6-8)?

Dag 5 Hemelvaart - Jezus zoeken
Tekst: Kolossenzen 3:1-4 | |
1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Wie Jezus als Zaligmaker kent, zoekt ‘de dingen die boven zijn’ (vers 1). Vanaf vers 5 wordt dat uitgewerkt, met vers 17 als samenvatting of conclusie. Hoe gaat dat bij jou?

Dag 6 Hemelvaart - Jezus zendt de Heilige Geest
Tekst: Johannes 16:5-15 | |
5. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9. van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10. van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11. en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

De Heilige Geest zal overtuigen (vers 8), de weg wijzen (vers 13), de Heere Jezus verheerlijken (vers 14). Welke van deze dingen vind jij het mooist en waarom?

Dag 7 Hemelvaart - Jezus komt terug
Tekst: Handelingen 1:9-11 | |
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Wanneer de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zal iedereen Hem zien (Openbaring 1:7a). Jij dus ook. Hoe stel jij je dat voor? En hoe zal jouw leven dan verder gaan?

Weespreken Ds. B.J. van Boven e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Triomftocht Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Plechtigheid van Christus’ hemelvaart tot de troon der heerlijkheid Ebenezer Erskine Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Joshua Harris
Met Christus in de hemel Jacques Brunt
Op welke manier verschilt Jezus van alle andere messiassen? Julius Kim
Wat is hemelvaart? Orlando Bottenbley
Waar is Christus nu? David Bisgrove
Hemelvaart, alles wordt vol Prof. Dr. M.J. Kater
Christus' triomf bij Zijn Hemelvaart Prof. Dr. A. Baars
De geestelijke zegen van Hemelvaart Ds. A.A.F. van de Weg
De rijkdom naar aanleiding van de hemelvaart van Christus Ds. J.H. van Dijk
Hemelvaart Ds. J. Koppelaar
Hemelvaart Ds. K. Hak

Wat zou jij doen?

Voordat de Heere Jezus opvaart naar de hemel spreekt Hij nog Zijn laatste woorden tot Zijn discipelen. Lees Handelingen 1 vers 7-8.

De discipelen weten niet wanneer de Heere Jezus terug zal komen. Ze zullen de Heilige Geest ontvangen en ze moeten getuigen over de hele aarde tot Hij terug zal komen om te oordelen. De discipelen wisten niet hoe lang dit zou duren; hoe lang zouden ze de gelegenheid hebben om anderen het goede nieuws van Jezus te vertellen?

Stel jezelf eens voor dat je vandaag daar op de berg zou staan. Wat als Jezus zou zeggen: wees Mijn getuige, vertel iedereen over Mij, over een week zal Ik komen om te oordelen, de levenden en de doden.

 • Wat zou je de aankomende week gaan doen?
 • Wat zou je juist niet gaan doen?
 • Zou je blij zijn over Zijn spoedige terugkeer, of juist bang?
 • Wie zou je graag over Jezus gaan vertellen?
 • Zou Hij tegen jou kunnen zeggen dat je een goede en trouwe getuige van Hem was?

Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld

Omdat Jezus naar de hemel is gegaan, is Hij niet meer alleen in Israël, maar is Hij overal op aarde aanwezig.

Hoe vind je het dat de Heere Jezus nu door Zijn Geest overal kan zijn? Ervaar je Hem in je leven?

Misschien ken je mensen die moeilijke dingen meemaken in hun leven en het (hierdoor) moeilijk vinden om te blijven vertrouwen op Gods aanwezigheid in hun leven. Schrijf of handletter een kaartje iemand en zoek een Bijbeltekst op waaruit blijkt dat God altijd bij hen zal zijn. Voorbeelden: Hebreeën 4:15-16, 1 Petrus 5:7, Johannes 16:33.

Had Hij niet beter kunnen blijven?

“Soms zou ik wel willen dat de Heere Jezus hier nog was. Dan kon Hij gewoon heel de wereld doorreizen en iedereen het Evangelie vertellen. Als ze Hem dan niet zouden geloven, kon Hij wonderen doen. Ik denk dat er dan veel meer mensen in Hem zouden geloven dan nu...”

 • Wat vind je van deze uitspraak?
 • Waarom is de Heere Jezus naar de hemel gegaan?
 • Wat hebben wij eraan dat de Heere Jezus nu in de hemel is?
 • Is de Heere Jezus nu niet meer bij ons? Waarom wel of niet?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.