Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Zalig

Zalig

Een toestand van allerdiepst geluk dat niet in omstandigheden, maar in God zijn volheid vindt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

It is well with my soul

Horatio Spafford was een predikant uit Chicago die met veel lijden te maken kreeg. Hij en zijn vrouw Anna verloren in 1871 hun zoontje aan longontsteking. Datzelfde jaar raakten ze al hun bezittingen kwijt door een enorme brand. Twee jaar later besloten ze naar Europa te gaan voor een evangelisatiereis. Anna reisde met hun vier dochters vooruit. Maar het schip kwam in botsing met een ander schip en zonk. De vier meisjes verdronken. Alleen Anna werd gered. Ze stuurde haar man een telegram en hij stapte meteen op het schip naar Engeland om bij haar te kunnen zijn. Tijdens de reis, toen ze voorbij de plek kwamen waar zijn dochters waren omgekomen, schreef Horatio een ontroerend lied: “It is well with my soul.” Het lied, dat gebaseerd is op Psalm 62, wordt nog steeds over de hele wereld gezongen.

Het woord ‘zalig’ gebruiken wij tegenwoordig niet zoveel meer. Soms hoor je mensen zeggen: “Het eten was zalig.” Of, na een vakantie: “Het klimaat is er zalig.” Dan betekent het zoiets als ‘heerlijk’ of ‘aangenaam’. De betekenis van het woord ‘zalig’ in de Bijbel is veel dieper. Dan gaat het bijna altijd over de relatie met God. Het betekent dat je je diepste geluk in God vindt.

‘Zalig’ wordt wel vaak uitgelegd aan de hand van het woord ‘geluk’. Als je gelukkig bent volgens God, dan is dat wat anders dan als de wéreld je gelukkig noemt. In deze tijd denken veel mensen: Je bent gelukkig als je veel geld hebt, als je bekend bent en machtig. Maar dat zal je niet in de Bijbel vinden. Als je in de Bijbel zalig wordt genoemd, heeft dat vaak iets paradoxaals (schijnbaar tegenstrijdigs) in zich, omdat anderen het op het eerste gezicht niet als geluk zouden zien. Het gaat om méér dan aards geluk, om een zegen. Het Hebreeuwse woord is zelfs een meervoud: welgelukzaligheden! Meer dan ‘vol van geluk’.

Neem Psalm 1, die begint zo: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. De wereld zou iemand die dag en nacht de wet van God overdenkt niet zalig noemen. Of Israël, dat welzalig wordt genoemd, omdat het een volk is dat door de HEERE verlost is (Deuteronomium 33:29). En in Psalm 144:15 wordt het volk waarvan de HEERE zijn God is, ook welzalig genoemd. In het Nieuwe Testament is dit paradoxale karakter nog veel duidelijker: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen (Mattheüs 5:3). Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden (Mattheüs 5:4). Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden (Mattheüs 5:6). Of 1 Petrus 3:14: Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig.

Hoe kun je nu gelukkig zijn als je dat in de ogen van de wereld of naar onze eigen maatstaven niet bent? Het geheim ligt in de bron van het geluk, in de HEERE, of beter gezegd: in de Heere Jezus. Wie het eigendom is van de HEERE, wie het eigendom is van Christus, is zalig. Wanneer je door Hem verlost bent, heeft dat invloed op heel je leven. Zelfs als je honger of dorst hebt, of als je lijdt, dan ben je toch gelukkig. In Christus is het Koninkrijk van God namelijk naar de aarde gekomen en zien de ‘gelukkigen’ uit naar het moment dat het Koninkrijk van God in zijn volkomenheid zal aanbreken. Dan zullen al degenen die naar de wereldse maatstaven ongelukkig zijn, gelukkig worden – of beter gezegd: gelukkig blijven. Dat geeft perspectief in het leven: die verbondenheid met Christus en het zicht op het leven in volmaaktheid met Hem. Het hangt dus niet van omstandigheden af, maar van de relatie met God. De zaligheid is altijd verbonden met de Gever: je kunt alleen gelukkig zijn als je uit genade van God een zegening ontvangt. Dat is niet iets wat afhankelijk is van je gevoel of eigen prestaties. Het is God Die spreekt via het Woord en je zalig noemt of spreekt. Het is een toestand die gegeven is of wordt.

De grootste zegen die je kunt ontvangen is het geloof. Door het geloof geeft God verbondenheid aan Hem, gemeenschap met Hem. Op veel plekken in de Bijbel wordt het woord ‘zalig’ dan ook heel direct verbonden aan de vergeving van zonden en aan het heil, het eeuwige geluk. De Heere Jezus wordt de Zaligmaker genoemd, omdat Hij Zijn volk zalig zal maken van hun zonden (Mattheüs 1:21). In Handelingen 2:47 staat er dat de Heere dagelijks mensen toevoegde aan de gemeente die zalig werden. Dat doet de Heere nog steeds en Hij zal dat tot het eind van de tijd blijven doen. Ken je die verbondenheid door het geloof aan Hem nog niet? Voel je je ongelukkig en verloren? Vlucht dan tot Jezus, want Hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is.

In de hemel is de zaligheid volkomen. Daar geniet elke gelovige ten volle van God. Dat is een eeuwige zaligheid die niet voor te stellen of te bevatten is: dat is écht leven. Geen tranen, geen ziekte, geen verderf en geen zonde. Voor eeuwig God zien, kennen, liefhebben en dienen zoals Hij het waard is om gediend te worden.

Zalig

Bijbelteksten

 • Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

  Psalm 1:1-2
 • Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

  Psalm 144:15
 • En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

  Mattheüs 1:21
 • Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

  Mattheüs 5:3

Belijdenisgeschriften

In de belijdenisgeschriften komt het woord ‘zalig’ alleen in de betekenis voor van het heil in Christus, het eeuwige geluk. De zaligheid is een genadige gave van God (DL I.5; DL I.V4; Efeze 2:8) en alleen dit geloof geeft zaligheid (DL II.V4; HC 26.71;). Er is geen andere weg tot behoud (HC 32.87), want alleen Hij is Priester tot in eeuwigheid (NGB 26). Christus is het Fundament van de zaligheid (DL I.7), bij niemand anders is de zaligheid te vinden (HC 11.29).

De mensen die zalig worden, heeft God door één verkiezing tot de zaligheid uitgekozen (DL I.8). De mensen die uitverkoren zijn, komen tot geloof – en niet andersom. God heeft niet de mensen uitgekozen die uit zichzelf zouden gaan geloven (DL I.V1 en 3). Geen mens kan dat, het kan alleen door God gegeven worden, door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening van de verzoening, het Evangelie (DL III/IV.6 en 17). Dit Evangelie is ons bekend gemaakt in het Woord van God. In de Bijbel is alles te vinden wat voor de mensen nodig is om te weten om zalig te worden (NGB 7). Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden (NGB 21). Daarom heeft Hij de ziel én het lichaam van de mens aangenomen, zodat Hij ze beide zalig kon maken (NGB 18). Toen Christus aan het kruis is gestorven, wist de Vader al wie er zalig zouden worden (DL II.V1): de kerk. De kerk is namelijk een verzameling van degenen die zalig worden (NGB 28).

Dag 1 Zalig - Zalig door vergeving
Tekst: Psalm 32 | |
 1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,van wie de zonde bedekt is.
 2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,en in wiens geest geen bedrog is.
 3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,onder mijn jammerklachten, de hele dag.
 4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela
 5. Mijn zonde maakte ik U bekend,mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela
 6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden.Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken.
 7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;ik geef raad, mijn oog is op u.
 9. Wees niet als een paard,als een muildier, dat geen verstand heeft.Zijn bek houdt men in toom met bit en toom; dan kan hij u niet te na komen.
 10. De goddeloze heeft veel smarten,maar wie op de HEERE vertrouwt,hem zal de goedertierenheid omringen.
 11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Zaligheid bestaat niet zonder ontvangen vergeving, zie vers 1. Wat is nodig om vergeving te ontvangen, vers 5?

Dag 2 Zalig - Zalige vreugde
Tekst: Lukas 1:46-56 | |
 1. En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
 2. en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
 3. omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
 4. want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
 5. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
 6. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
 7. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
 8. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
 9. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
 10. zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
 11. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.

In vers 46 en 47 proef je wat een vreugde het is om de Zaligmaker te kennen. Hoe zal die blijdschap er voor jou mogen komen, of nog groter kunnen worden?

Dag 3 Zalig - Prediking – geloof – zaligheid
Tekst: Romeinen 10:8b-11 | |
 1. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
 2. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
 3. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
 4. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Wat is het verband tussen de drie woorden van het dagthema?

Dag 4 Zalig - God van zaligheid
Tekst: Psalm 68:2-4, 20-21 | |
 1. God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid;wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht.
 2. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt;zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht.
 3. Maar de rechtvaardigen verblijden zich,zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.
 1. Geloofd zij de Heere;dag aan dag overlaadt Hij ons.Sela
 2. Die God is ons een God van volkomen zaligheid;bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

Om welke reden wordt God in deze psalm geprezen? Wat leer jij hiervan voor je eigen leven?

Dag 5 Zalig - Zaligsprekingen
Tekst: Mat. 5:1-12 | |
 1. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
 2. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
 4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
 6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
 9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
 11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
 12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Alle gelovigen zullen de betekenis van alle zaligsprekingen leren kennen. Toch lijken ze niet allemaal even mooi of fijn. Welke vind jij het moeilijkst om te begrijpen?

Dag 6 Zalig - Zaligmakende genade
Tekst: Titus 2:11-15 | |
 1. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
 2. en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
 3. terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
 4. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 5. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Hoe leven mensen die Gods zaligheid mochten leren kennen? Noem iets wat ze niet doen, en wat wel.

Dag 7 Zalig - Wat moet ik doen om zalig te worden?
Tekst: Hand. 16:25-30 | |
 1. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.
 2. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.
 3. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren.
 4. Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier.
 5. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer;
 6. en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?

Een prachtige vraag van de cipier (vers 30). Maar het antwoord is nog mooier. Gods belofte is ook aan jou gegeven! Wat doe je ermee?

Machtig om zalig te maken J.C. Ryle Leverbaar
Meer informatie Meer info
De Bron van zaligheid R.M. McCheyne Leverbaar
Meer informatie Meer info
Komen tot Jezus Christus J. Bunyan Leverbaar
Meer informatie Meer info
Kan ook een Farizeeër zalig worden? Ds. P. Roos Leverbaar
Meer informatie Meer info
Niet ik, maar Christus! Corrie ten Boom Leverbaar
Meer informatie Meer info
Waarom moest Jezus sterven? John Piper Leverbaar
Meer informatie Meer info
Veel of weinig die zalig worden Ds. M.M. van Campen
Kom tot de Zaligmaker John Piper
Niet geloof, maar Christus alleen maakt zalig Tim Conway
Ben ik mijn zaligheid kwijtgeraakt? Mark Driscoll
Wel-geluk-zalig Ds. P.J. Visser
De Naam waardoor wij zalig worden Ds. G.A. van den Brink
De zaligheid Ds. H. Korving
Kennis van de zaligheid Ds. J. Koppelaar
Wie is welgelukzalig? Ds. J.M.J. Kieviet
Zalig die geloven Ds. L.A. den Butter
Zalig, wie? Ds. P. den Butter

Blijdschap en zaligheid

 • Lees Lukas 2 vers 8 tot 14, en met name vers 10 en 11.
  • Wat hebben de woorden ‘blijdschap’ en ‘Zaligmaker’ met elkaar te maken?
  • Wat zegt dit over Wie God is?
 • Dank God voor dit grote wonder. Als je het moeilijk vindt om te bidden kun je ook een brief schrijven aan de Heere Jezus. Zo kun je onder woorden proberen te brengen wat er in je hart leeft als het gaat om Zijn komst naar de wereld, geloof, zaligheid, blijdschap en genade.

Psalmen

In de berijmde psalmen komt vaak het woord ‘zalig’ of ‘welzalig’ voor. Zoek een vers uit een psalm op waar dit woord in staat. Schrijf een nieuw vers op de wijs van deze psalm, waarin je beschrijft wie God voor jou is en wat ‘zaligheid’ voor jou betekent.

Woordzoeker

Download de woordzoeker en vul deze in.

Geloofsbelijdenisquiz

In de geloofsbelijdenisgeschriften komt het woord ‘zalig’ veel voor. Het woord betekent vaak hetzelfde, maar toch staat het vaak in een andere context. Beantwoord de tien vragen uit de geloofsbelijdenis.

 1. Waarom wordt de Zoon van God ‘Jezus’ genoemd? (HC 11.29)
 2. Wanneer zul je zalig worden? (HC 26.71)
 3. Wanneer kun je niet zalig worden? (HC 32.87)
 4. Wat staat er in de Bijbel over hoe je zalig kunt worden? (NGB 7)
 5. Wie maakt Jezus zalig van hun zonden? (NGB 21)
 6. Waar is er geen zaligheid? (NGB 28)
 7. Hoeveel verkiezingen tot de zaligheid zijn er? (DL I.8)
 8. Waardoor is een gelovige zalig geworden? (DL I.V4)
 9. Waardoor maakt God mensen zalig? (DL III/IV.6)
 10. Wat kunnen mensen die niet zalig worden niet doen? (DL III/IV.V4)

Wat betekent zalig hier?

Ga naar www.statenvertaling.net en typ in de zoekbalk ‘zalig’, ‘zaligheid’ ‘welzalig’ of ‘welgelukzalig’ in (of pak een concordantie). Kies vijf teksten uit, verspreid over de Bijbel en ga bekijk elk vers goed (in je eigen Bijbel). Beantwoord daarna de vragen.

 1. Wie of wat wordt hier ‘zalig’ genoemd?
 2. Waarom wordt hij/zij/het hier ‘zalig’ genoemd?
 3. Welke vraag roept dit bij je op?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.