Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hoop

Hoop

Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie alle beloften vastliggen (ja en amen zijn).

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Hoop in de diepste duisternis

Chang is een knap meisje van 18 jaar. Ze komt uit de Filipijnen. Haar bruine ogen stralen kracht en blijdschap uit. Maar zo heeft ze zich niet altijd gevoeld. Vanaf haar 14e werd ze, door mensen uit haar eigen straat, misbruikt. Ze moest zich uitkleden voor een webcam en allerlei seksuele handelingen verrichten. Mannen uit westerse landen betaalden daar geld voor.

Chang werd door een christelijke organisatie gered uit deze verschrikking. Een Australische journalist vroeg haar pas wat het belangrijkste is dat ze geleerd heeft. Dit was haar antwoord: “Iedereen van ons heeft te maken met moeilijkheden en uitdagingen in ons leven. Maar we moeten nooit onze hoop verliezen. Er is een God voor ons. Filippenzen 4:13 is heel belangrijk voor mij: "Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft".”

Er is hoop. Temidden van alle verdriet, pijn, moeite, minderwaardigheidsgevoelens, hopeloosheid, zinloosheid, is er hoop. De duivel doet zijn uiterste best om heer en meester in ons leven te zijn en te blijven. Er zijn natuurrampen, aanslagen, oorlog, honger en ziektes. We zuchten, we kijken uit naar iets beters, we verwachten iets beters: we hopen op iets beters.

Misschien ken je veel christenen van wie het leven er ook zo vaak hopeloos en zinloos uitziet, dat je haast niet kan geloven dat zij geloven in een God die de macht heeft in hemel en op aarde. In de Psalmen hoor je ook vaak de hopeloosheid en vele ‘waaroms’. Maar toch, vaak aan het einde van de Psalm, is daar hoop. De hoop op God.

Hoop wordt vaak in één adem genoemd met geloof, hoop en liefde. Hoop is ontzettend belangrijk in het christelijk geloof. Maar wat is die hoop en waar is die op gebaseerd? Op de Heere Jezus. Toen Hij stierf leek alle hoop verdwenen. De Man waar zoveel van verwacht werd, hing te bloeden aan het kruis. Hij werd veracht, bespot en geslagen. Niemand had met Hem willen ruilen. Maar dat was niet het einde. De Heere Jezus stond op de derde dag op uit de dood. Hij zit nu aan de rechterhand van God en Hij bidt voor Zijn kinderen. Hij stierf aan het kruis en droeg de toorn op de zonde en daardoor kan Hij straks aan iedereen die in Hem gelooft door de Heilige Geest een eeuwig leven met Hem in de hemel geven. Wij hoeven daarvoor niks te doen, alleen te geloven in Hem. Het is pure genade.

Deze hoop, om straks door het geloof eeuwig bij Hem te zijn, is niet onzeker. Ze is verankerd (denk maar aan een schip dat vastligt) in Christus. Er zit helemaal niks van ons bij. Als er iets van ons bij zou zitten, dan zou het onzeker zijn, maar nu ligt alles vast in Hem. Als we bij Christus horen, dan zijn we een ‘levende hoop’ zegt Petrus (1 Petrus 1:3), dan mogen we in dit leven vol vertrouwen uitzien naar de toekomst. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij trouw aan Zijn Woord!

Als je door de Heilige Geest overgezet bent van de duisternis naar het licht, dan leef je uit die hoop door Jezus als Heere over je leven te erkennen en door te doen wat Hij zegt. Petrus zegt ook dat je altijd bereid moeten zijn om te getuigen van de hoop die in ons is.

Hoop doet leven. Alle hoop buiten God om, droogt op. Maar door de hoop die aan God en Zijn belofte ‘hangt’, mogen we straks door het geloof delen in die heerlijke erfenis die voor ons bewaard wordt en die nooit meer zal vergaan. Denk maar aan die bekende spreuk: God heeft Zijn kinderen geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!

Straks komt Jezus terug, om te oordelen de levenden en de doden. De gelovigen zullen met heerlijkheid en eer gekroond worden en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Maakt die dag je bang, of kan je er verlangend naar uitzien?

Hoop

Bijbelteksten

 • Maar op U, HEERE, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God!

  Psalm 38:16
 • En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

  Romeinen 5:5
 • dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

  Efeze 2:12
 • Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

  Hebreeën 10:23

Belijdenisgeschriften

In vraag 52 van de Heidelbergse Catechismus en artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het over de wederkomst van de Heere Jezus. Bij de wederkomst zal de hoop in zijn volmaaktheid werkelijkheid worden: een ieder die in Jezus gelooft zal dan bij God zijn.

In artikel 37 staat dat de gelovigen er vurig naar verlangen en er troost uit putten. Hun verlossing zal dan helemaal voltooid worden en zij zullen de beloning ontvangen over hun werk en het lijden wat zij doorstaan hebben. De Zoon van God zal hun naam belijden voor Zijn Vader en Zijn engelen, en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Op die dag zullen we door het geloof volmaakt genieten van de beloften van God in de Heere Jezus. In vraag 52 wordt ook met verwachting gesproken over de wederkomst. Dan zal Jezus Christus terugkeren, Hij Die vanwege mij Zichzelf voor God heeft laten veroordelen en de vloek heeft weggenomen, die op mij lag. Hij zal alle vijanden in de hel werpen, maar mij en alle uitverkorenen zal Hij tot Zich nemen in de hemel.

Dag 1 Hoop - Hopeloos
Tekst: Efeze 2:11-13 | |
11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12. dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Wanneer ben je zonder hoop (vers 12)?

Dag 2 Hoop - Hoop alleen
Tekst: Jeremia 17:5-11 | |
5. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.6. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.7. Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.8. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. 9. Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?10. Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.11. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn.

Op de HEERE hopen, is op Hem vertrouwen (vers 7). Maar hoe vaak gebeurt het niet dat we wat hulp van mensen achter de hand houden (voor het geval God niet helpt)? Leg in dit verband vers 9 eens uit.

Dag 3 Hoop - Vaste hoop
Tekst: Romeinen 8:23-27 | |
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

De christelijke hoop, is uitzien naar iets dat je nog niet hebt, maar zeker komen zal. Waar hoopt een christen op (vers 23b)?

Dag 4 Hoop - Hoop op God
Tekst: Psalm 42 | |
1. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach,2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven. voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.7. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.8. Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.9. Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;'s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.10. Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?11. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

De dichter heeft het moeilijk. Toch zal zijn hoop nooit vergaan. Want wat is zijn diepe overtuiging (vers 6 en 12)?

Dag 5 Hoop - Gerechtvaardigde hoop
Tekst: Galaten 5:1-6 | |
1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.

Christenen hoeven niet wettisch te gaan leven (vers 1-4). Hoe krijgen christenen dan wel de ‘hoop der rechtvaardigheid’ (vers 5. Dat is: het vaste vertrouwen dat ik zonder zonde voor God mag verschijnen)?

Dag 6 Hoop - Verkeerde hoop
Tekst: 1 Timotheüs 6:17-19 | |
17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;18. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.19. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

Hoe kun je op God hopen als je rijk bent (geworden)?

Dag 7 Hoop - Verantwoorde hoop
Tekst: 1 Petrus 3:13-17 | |
13. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?14. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,15. Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.16. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.17. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.

De vaste hoop van een christen roept bij ongelovigen weleens vragen op. ‘Hoe weet jij zo zeker dat ... God bestaat ... er een hemel is ... dat jij daar mag komen?’ Antwoord geven is verplicht (vers 15). Geef echter gerust ook je eigen twijfels aan. Aan wie zou jij jouw vragen durven stellen?

Gods openbaring Dr. A. de Reuver Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop op God Dr. Jan Hoek Leverbaar
Meer informatie Meer info
Beproeving op de ashoop Ds. A. Hoekman Leverbaar
Meer informatie Meer info
Geloof je Hem? Ds. A. Kos Leverbaar
Meer informatie Meer info
Gods beloften in het persoonlijk leven Ds. C. Harinck Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop op God, sla 't oog naar boven J.C. Ryle Leverbaar
Meer informatie Meer info
Vaste hoop Joseph Alleine Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop - Treffende citaten van Matthew Henry Matthew Henry Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop op Zijn Woord - Uitzien Octavius Winslow e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop op de Heere! Ds. A. Th. van Olst
Mijn hoop die is op U Ds. A. Th. van Olst
Hoop door Christus opstanding Ds. G. A. van den Brink
De hoop, het anker van de ziel (dl.1) Ds. M. Baan
De hoop, het anker van de ziel (dl.2) - Bespreking vragen Ds. M. Baan
En het dal van Achor, tot een Deur der Hoop Ds. P. den Butter
De opgestane Christus verlevendigt de hoop Ds. R. van Kooten
De hoop op de erfenis Prof. dr. A. Baars
Jezus Christus, die onze hoop is Prof. dr. A. Baars
Hoop op God Prof. dr. W.H. Velema

Psalm 130

 • Waarom roept de dichter tot de Heere? (vers 1)
 • Wat belijdt hij tegelijkertijd? (vers 3)
 • Waarop hoopt hij? (vers 5)
 • Hoe hoopt hij? (vers 6)
 • Waarom hoopt hij? (vers 7-8)
 • Wat kan je leren van waarom hij roept, wat hij belijdt en waarop, hoe en waarom deze dichter hoopt?

Vragen

 • Waarom is onze hoop niet onzeker, maar rotsvast?
 • Waar hoop jij op?
 • Kijk jij uit naar de wederkomst?

Casus

Jan en Piet gaan voor een boodschap naar de supermarkt. Ze zien hoe mensen hun karretjes volladen met wc-papier, rijst, pasta... Piet snapt het wel: nu het Corona-virus rondgaat, ben je van niks zeker. Jan vindt het overdreven. Je hoeft je niet door angst te laten leiden, vindt hij. "Je mag vertrouwen dat God elke dag geeft wat wij nodig hebben."

 • In wie herken jij je meer?
 • "Wie gelooft is niet meer bang." Ben je het eens met die stelling?
 • Is angst altijd verkeerd denk je? Of kun je ook op een gezonde manier angstig en bezorgd zijn?
 • Vind jij het moeilijk om op God te vertrouwen in tijden van crisis?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.