Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Koninkrijk van God

Koninkrijk van God

Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Het is er al, maar nog niet volkomen…

Er was eens een boer die met zijn knecht over zijn landerijen wandelde. "Kijk", zei de man tegen zijn knecht, “zover als je kijken kunt - al dat land – het is allemaal van mij.”

“Maar wilt u nu eens omhoog kijken, baas”, reageerde de man die nog geen vierkante meter grond bezat. “Zover u kijken kunt: allemaal van mij; want door het geloof in de Heere Jezus mag ik de koning te rijk zijn. En weet u, straks zal ook dat bezit van u niet maar van u alleen zijn. Want de Heere heeft beloofd dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.”

Een koninkrijk is een gebied, een rijk, waar een koning(in) de macht heeft. Die betekenis zit al in het woord zelf: koning-rijk. Het Koninkrijk van God is geen letterlijk gebied, maar het is een geestelijk Koninkrijk. De Koning van dat Koninkrijk is de Heere Jezus, aangesteld door God de Vader. Hij regeert door Zijn Woord en door Zijn Geest. De mensen die door het geloof de Heere Jezus hebben aangenomen als hun Koning, horen bij dat Koninkrijk. Ze zijn onderdaan van Christus, maar tegelijkertijd vrij in Christus. Het Koninkrijk van God is daar, waar Hij regeert door Zijn Woord en Geest. Het is er dus al. Tegelijkertijd bidden we in het Onze Vader om de kómst van het Koninkrijk van God. Hoe zijn die twee samen te krijgen?

In het Oude Testament heeft God aan de gezalfde koning David beloofd dat Zijn Koninkrijk tot in eeuwigheid zou bestaan. Het volk Israël keek dan ook verlangend uit naar de koning die hen zou verlossen (van de Romeinen). Israël zou weer een koninkrijk worden zoals in de tijd van David. Ze keken uit naar die beloofde Zoon van David, de Messias (Gezalfde). Maar het ging heel anders dan ze ooit hadden kunnen denken. De Koning werd geboren, maar heel onopvallend. In een stal. Toen Hij begon te preken, was Zijn boodschap dat de mensen het Koninkrijk van God in de weg van bekering binnen moesten gaan, want het was dichtbij gekomen (Mattheüs 4:17). De Koning van het Koninkrijk stond voor hen. Maar wat was dat voor een Koning?

De Heere Jezus heeft in Zijn prediking, onderstreept door Zijn tekenen, laten zien wat het Koninkrijk inhoudt: blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, de doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd (Mattheüs 11:5). Waar Hij komt, volgt genezing, redding en vrede. Tegelijk maakt de Bijbel ons duidelijk dat er machten van een ander koninkrijk de verbreiding van het Koninkrijk van God tegenwerken. De zonde in ons hart, de wereld en de duivel doen er alles aan om te voorkomen dat we door het geloof ook dat Koninkrijk binnengaan. Het stuit op weerstand. Maar toch zien we dat het Koninkrijk zich uitbreidt. Aan de rechterhand van God verzamelt de Heere Jezus Zijn onderdanen door Zijn Woord en Geest. Hij roept hen bij elkaar, Hij brengt hen binnen, Hij beschermt hen en zorgt ervoor dat ze in dat Koninkrijk blijven.

Zijn onderdanen laten hier op aarde al iets zien van wat het is om als onderdaan in dat Koninkrijk te leven. Maar ze worden ook geconfronteerd met hun onvolmaaktheid. Ze leven in Gods Koninkrijk, maar tegelijkertijd ook nog in bezet gebied. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden... Daarom heeft de Heere Jezus ons leren bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. Daarmee zet de Heere Jezus alles in een ander perspectief. Christenen zijn niet van deze wereld. Ze zijn pelgrims. Op weg naar het hemelse Koninkrijk. Elke christen mag daarom uitkijken naar het moment dat God definitief al het kwaad van deze aarde zal uitbannen en Hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde schept. Dan zal het Koninkrijk van God volmaakt zijn. Nu nog verborgen, in de schaduw. Maar straks openbaar, in het volle licht. Als het zover is – en dat moment zal onverwachts snel komen als een dief in de nacht! – zal de Heere Jezus de macht teruggeven aan de Vader, Die het aan Hem gegeven had. Dan zal God alles zijn in allen. God zal dan tussen de geredde zondaren leven als Koning tot in eeuwigheid in alle heerlijkheid.

Koninkrijk van God

Bijbelteksten

 • Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.

  2 Samuël 7:16
 • En zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

  Mattheüs 3:2
 • Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

  Johannes 18:36
 • Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

  1 Korinthe 15:24

Belijdenisgeschriften

In de Heidelbergse Catechismus wordt het Onze Vader behandeld (Zondag 45-52). In vraag en antwoord 119 staat het Onze Vader. Daar wordt twee keer over het Koninkrijk van God gesproken. In vraag en antwoord 123 wordt ‘Uw Koninkrijk kome’ uitgelegd. Over de betekenis van die ‘tweede bede’ zegt de belijdenis dat christenen die dat bidden daarmee bedoelen dat ze verlangen om zo door Gods Woord en Geest geregeerd te worden, dat ze meer en meer aan hun Koning onderworpen worden. Ook bidden ze daarmee om de bewaring en uitbreiding van Gods Kerk (Koninkrijk).

Daarnaast wordt gevraagd of God de werken van de duivel en de boze machten en de plannen die tegen de Bijbel ingaan wil tegenwerken. Dan lees je iets over die dubbelheid van het Koninkrijk: er wordt afgesloten met de vraag of God dat wil doen, totdat het Koninkrijk van God in volmaaktheid zal komen, als God alles en in allen zal zijn. Het gebed wordt afgesloten met ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’. De catechismus (vraag en antwoord 128) geeft aan dat we zo het gebed afsluiten, omdat God, als de almachtige Koning, Zijn kinderen al het goede wil en kan geven. Dat alles wordt gebeden, zodat niet wij, maar Gods heilige Naam voor altijd geprezen wordt. In Zondag 31 wordt gesproken over de sleutelen van het hemelrijk (Koninkrijk van God). Daar wordt uitgelegd hoe je ‘naar binnen kan’ in dat Koninkrijk. In de prediking van het Evangelie wordt de sleutel gehanteerd om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Er is echter ook de andere kant. De toorn van God blijft rusten op wie zich niet bekeert. En wie in grove zonden leeft en zijn leven na herhaalde waarschuwingen niet betert, is tuchtwaardig en mag niet deelnemen aan de sacramenten. Zo iemand wordt dan buiten de gemeente en buiten Gods Koninkrijk gezet. Dit is echter niet bedoeld om mensen af te stoten, maar juist opdat ze zich bekeren. Daarom worden ze weer met blijdschap ontvangen in de gemeente als lid van het lichaam van Christus, wanneer ze oprechte betering beloven en bewijzen.

Dag 1 Koninkrijk van God - Profetie over het Koninkrijk
Tekst: 2 Samuël 7:12-17 | |
12. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. 14. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. 15. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. 16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 17. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.

God belooft dat het koningschap van Davids familie eeuwig zal zijn. Zoek eens op hoeveel jaar het ongeveer heeft geduurd voordat de Heere Jezus als de beloofde Zoon van David geboren werd. Is het al die tijd duidelijk zichtbaar geweest dat er een troonopvolger was?

Dag 2 Koninkrijk van God - De komst van het Koninkrijk
Tekst: Mattheüs 4:12-17 | |
12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 13. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14. opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15. Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16. het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Met de komst van Koning is ook het Koninkrijk nabij gekomen. De Koning komt Gods recht handhaven, Zijn eigendom terugeisen, Zijn eer opeisen. Hier hoort geen vraag bij, wel een opdracht: bekeer je!

Dag 3 Koninkrijk van God - Het Evangelie van het Koninkrijk
Tekst: Handelingen 8:9-12 | |
9. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. 10. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van God. 11. En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. 12. Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Filippus brengt een goede boodschap (evangelie). God is gekomen! Waar, hoe? In Jezus Christus. Hoe kan jij deze blijde boodschap uitdragen?

Dag 4 Koninkrijk van God - Burgers van het Koninkrijk
Tekst: Filippenzen 3:17-21 | |
17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 19. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Burger van Gods Koninkrijk ben je door het geloof in Jezus Christus. Wie burger is laat dat ook in zijn leven zien (vers 20 ‘ons burgerschap’). Hoe hoort een christen niet te leven volgens dit gedeelte?

Dag 5 Koninkrijk van God - Buiten het Koninkrijk
Tekst: Galaten 5:17-22 | |
17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20. afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het is aangrijpend dat er veel mensen zijn die Gods Koninkrijk niet zullen beërven (slot vers 21). Deze mensen leven ‘naar het vlees’, dat is naar hun eigen lusten. Zijn christenen van zondige verlangens vrij (zie vers 17) en hoe gaan ze daarmee om?

Dag 6 Koninkrijk van God - Genodigd tot het Koninkrijk
Tekst: Lukas 14:12-22 | |
12. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 13. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 14. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. 15. Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 16. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. 17. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 20. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.

Bij welke groep mensen hoor jij? De drukke werkers (18-20), of de zwervers (vers 23)?

Dag 7 Koninkrijk van God - Stralen in het Koninkrijk
Tekst: Mattheüs 13:36-43 | |
36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. 37. Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 40. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41. de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 42. en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

De rechtvaardigen zullen eens stralend ze voor hun Koning staan. Nu is er nog van alles wat die glans bedekt, of wat hun ‘stralen voor God’ belemmert. Wat (vers 41)? Herken je dat?

Het Koninkrijk Gods binnenin u Andrew Murray Leverbaar
Meer informatie Meer info
Hoop op God Dr. Jan Hoek Leverbaar
Meer informatie Meer info
Geestelijke groei, principe en praktijk Dr. M. van Campen e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Schatten van het koninkrijk Ds. J. Joppe Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Het meesterwerk van God Henk Binnendijk Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is de relatie tussen Koninkrijk en kruis? Jeremy Treat
Gods Koninkrijk, de wereld op z’n kop Bert Noteboom
Het belangrijkste doel van werken in Gods koninkrijk | ‘Onwankelbare vreugde’ John Piper
De volmaakte stad | ‘Onwankelbare vreugde’ John Piper
Wedergeboorte is nodig om het Koninkrijk te kunnen zien Tim Keller
Het Koninkrijk van God | Deel IV, 8 Francis Chan & David Platt
Geroepen tot het Koninkrijk Jurjen ten Brinke
Gods Koninkrijk, kracht en heerlijkheid Prof. dr. M.J. Kater
Het Koninkrijk der Hemelen is als een schat in de akker Ds. Iz. Kok
Uw Koninkrijk kome Ds. J.M.J. Kieviet
Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods Ds. D.J.W. Kok
Uw koninkrijk kome Prof. dr. A. Baars
Want Uw is het Koninkrijk Ds. P. den Butter
Het binnengaan van het Koninkrijk Gods Ds. R.W. Mulder
Het Koninkrijk van God Ds. J. Koppelaar
Gelijkenis van de schat in de akker Ds. M.M. van Campen
De grote dag in Gods Koninkrijk die we allemaal tegemoet leven Ds. C.J. Droger

Gelijkenissen

Het Koninkrijk van God is een heel ander koninkrijk dan de mensen in de tijd van de Heere Jezus verwacht hadden. Het was geen Koninkrijk met grote legers en een stoere koning. Het Koninkrijk van God is heel anders. Het is verborgen. Het lijkt klein en zwak. Maar toch breekt het door. In Mattheüs 13 staan gelijkenissen die te maken hebben met het Koninkrijk van God.

 • Lees Mattheüs 13:30. Wat denk je dat deze gelijkenis betekent? Gebruik voor dit antwoord de onderstaande vragen:
  • Wat is het goede zaad dat gezaaid wordt?
  • Wie zaait het goede zaad?
  • Wat is de akker?
  • Wie is de vijand die het onkruid zaait?
  • Hoe brengt het kruid vruchten voort?
  • Waarom wordt het onkruid niet verzameld?
  • Wanneer wordt het onkruid verbrand?
 • Lees het antwoord in Mattheüs 13:36-43. Wat heb je geleerd?

Uw Koninkrijk kome!

Een vriend van je heeft een paar vragen voor je over het Koninkrijk van God. Toen hij in de kerk het Onze Vader hoorde, vroeg hij zich af waarom we eigenlijk bidden ‘Uw Koninkrijk kome’. De Heere Jezus roept ons immers op om dat Koninkrijk binnen te gaan, dus dat betekent dat het er al is. Toch? Maar hoezo bidden we dan of het Koninkrijk mag komen? Je pakt de Bijbel erbij en gaat naar vraag en antwoord 123 van de Heidelbergse Catechismus.

 • Hoe ga je het Koninkrijk binnen?
 • Wat betekent ‘Uw Koninkrijk kome!’?
 • Hoe leg je uit dat het Koninkrijk er al wel is, maar nog niet volkomen?
 • Wanneer zal Gods Koninkrijk volmaakt zijn?

Gods Koninkrijk dichtbij

Je hebt gelezen dat Jezus door Zijn tekenen iets laat zien van wat het Koninkrijk inhoudt. Waar Hij komt worden we geconfronteerd met wie we zijn, en waar Hij komt brengt Hij genezing, redding en vrede.

 • Ga eens na wanneer je in de afgelopen week iets van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk hebt gezien. Deel dit met anderen.
 • Als christenen zijn we geroepen om beelddrager te zijn van Jezus, of ook wel: Christus gelijkvormig te worden. God vraagt ons om heilig te leven, om een klein Koninkrijkje te hebben in onze omgeving.
  Is er genezing, redding en vrede in jouw omgeving? Waarin kun jij iets van Jezus en Zijn Koninkrijk laten zien?
 • Denk eens na over een doordeweekse woensdag, met de activiteiten die je voor die dag gepland hebt staan. Waarin zou je concreet iets kunnen doen wat gericht is op Gods Koninkrijk? Vraag bij deze plannen altijd de hulp van de Heilige Geest en dank God als Hij door jou heen iets van Zichzelf laat zien.

Als herinnering kun je een briefje op de kamerdeur hangen, zodat je het iedere ochtend ziet en weet: deze dag is een nieuwe dag in Gods Koninkrijk. Is Hij mijn Koning en hoe kunnen anderen dat zien? Je kunt ook een afbeelding opzoeken op Pinterest/Google en deze op het vergrendelscherm van je telefoon doen, zodat je dit gedurende de dag kunt zien.

Invulopdracht

 1. Het Koninkrijk van ... is geen letterlijk ..., maar een ... koninkrijk.
 2. De Koning van het ... van God is de ....
 3. Onderdanen van het Koninkrijk van ... worden geregeerd door Zijn ... en ....
 4. De ... van de Heere Jezus is dat de mensen Gods Rijk ... moeten gaan, want het is ....
 5. Door ... laat de ... iets zien van wat het ... van God inhoudt.
 6. De ... van het Koninkrijk stuit op ... van de ..., de ... en de ... in ons hart.
 7. De ... om de ... van het Koninkrijk, zet alles in ander ...: christenen zijn ....
 8. Als de ... de macht teruggeeft aan de ..., zal God zijn ... in allen.

Wereld – God – Heere Jezus – komst – gebied – zonde – binnen – Vader – weerstand – bede – Koninkrijk – reizigers – bede – Woord – uitbreiding – perspectief – alles – Geest – duivel – tekenen – boodschap - dichtbij – geestelijk

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.