Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Vader

Vader

God de Vader is de Schepper van hemel en aarde. Hij zorgt voor de schepping. Door de Zoon, Jezus Christus, is er voor zondaren een weg terug naar de Vader.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een kus van de Vader

“Een paar vogeltjes wilden bij ons in de tuin een nest bouwen, maar ze werden telkens schuw gemaakt door voorbijgangers. Toen zei ik: ‘Lieve kleine vogeltjes, blijf toch rustig hier en vertrouw maar dat het hier goed is, want zo vertrouwen wij mensen ook op onze God, die ons echt niet wil doodslaan, maar ons juist zijn Zoon heeft gegeven.”

Dat vertelde Maarten Luther in zijn boek ‘Tafelgesprekken’. Blijkbaar was Luther iemand die als een kind vertrouwde op de goedheid van zijn hemelse Vader. En de Bijbel maakt ook duidelijk dat de hemelse Vader is te vertrouwen. Hij is niet alleen de Schepper van de aarde, maar Hij zorgt ook voor de schepping. (Mattheüs 6:26).

In de Bijbel wordt de HEERE vaak vergeleken met een vader. In het Oude Testament laat dit iets zien van de bijzondere relatie die de HEERE heeft met het volk Israël (Deuteronomium 32:6, Jesaja 63:16). Op andere plekken wil ‘Vader’ zeggen dat God de Schepper is van alle mensen (1 Korinthe 8:6, Hebreeën 12:9, Jakobus 1:17). Door de zonde leven mensen gescheiden van de hemelse Vader. Maar door Christus is er een weg terug naar de Vader. Hij zegt: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij" (Johannes 14:6).

De Heere Jezus maakt in Lukas 15 heel duidelijk dat de hemelse Vader een goede Vader is, die ernaar verlangt dat zondaren bij Hem thuiskomen. Ds. H.J. Hegger schreef in zijn boek ‘Wat is geloven’: “Geloven is de zoen van Gods vergeving ontvangen, de kus van de vader aan de verloren zoon in de gelijkenis van Lukas 15. Geloven is de omhelzing van die Vader ervaren.”

Het is goed te beseffen dat God Vader is op een heel unieke manier. Aardse vaders kunnen liefhebben en zorgzaam zijn, maar ook verschrikkelijke dingen doen. Dominee R. van Kooten schrijft: “Wij moeten niet ons vaderbeeld projecteren op God, dan hebben wij toch een menselijke vader. Het is juist andersom: de wijze waarop God vader is, wil ons vaderschap toetsen en vernieuwen.”
In de Bijbel en de catechismus wordt gesproken over de zorg en ‘voorzienigheid’ van God. Dat roept vaak vragen op. Want hoe zit het met al dat lijden in de wereld, dat ook niet aan christenen voorbijgaat? In Gods voorzienigheid zit een geheim, een mysterie. Lijden zorgt voor grote vragen over Gods vaderzorg. En toch. Zelfs christenen die vervolgd worden, pijn en honger lijden, kunnen door Gods genade zeggen: “De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.”

Vader

Bijbelteksten

 • Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?

  Deuteronomium 32:6
 • En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

  Lukaas 15:20
 • Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.

  Jesaja 63:16
 • Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

  1 Korinthiërs 8:6

Belijdenisgeschriften

In artikel 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het over de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Over de Vader wordt gezegd dat Hij ‘de Oorzaak, Oorsprong en het Begin is van alle dingen’, zowel de dingen die je ziet als de dingen die je niet ziet.

De Vader is nooit zonder Zijn Zoon, en ook nooit zonder Zijn Heilige Geest geweest, zo benadrukt de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Alle drie zijn ze eeuwig en éénzelfde Wezen. Je kunt dus niet zeggen dat de Vader ‘eerst’ was; want Vader, Zoon en Geest zijn alle Drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid. In Zondag 10 gaat het over de voorzienigheid en zorg van God de Vader. Je kunt er lezen dat de hemelse Vader de schepping onderhoudt en regeert. Hij geeft regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Alle dingen gebeuren niet toevallig, maar worden bestuurd door Gods vaderhand.

Dag 1 Vader - Een heilige Vader
Tekst: Maleachi 1:6-14 | |
6 Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten. Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam? 7 Doordat u onrein brood op Mijn altaar brengt. En u zegt: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE, die is verachtelijk. 8 En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de HEERE van de legermachten. 9 Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat Hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand: zou Hij u ter wille zijn? zegt de HEERE van de legermachten. 10 Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden Mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de HEERE van de legermachten, en een graanoffer uit uw hand aanvaard Ik niet. 11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de legermachten. 12 Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt: De tafel van de Heere, die is onrein, en wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. 13 Verder zegt u: Zie, wat een vermoeienis! Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de HEERE van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou Ik dat uit uw hand aanvaarden? zegt de HEERE. 14 Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de volken.

De vragen die God in vers 6 stelt, wijzen op Zijn heiligheid. God is de heilige Vader. Zie ook hoe de Heere Jezus bidt in Joh.17:11. Wat betekent dat voor jouw bidden?

Dag 2 Vader - Bestraffing
Tekst: Hebreeën 12:4-11 | |
4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Aan het slot van vers 10 lees je dat God zonen (en dochters) wil laten delen in Zijn heiligheid. Daarvoor moet Hij ons wel opvoeden. En bij opvoeding hoort ook de terechtwijzing of bestraffing. Over welke dingen in je leven moet God jou bestraffen?

Dag 3 Vader - Gods Vaderzorg
Tekst: Mattheüs 6:25-34 | |
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Wanneer heb je God voor het laatst gedankt voor Zijn goede zorg?

Dag 4 Vader - Troosten als een moeder
Tekst: Jesaja 66:7-14 | |
7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 9 Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God. 10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, 11 opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. 12 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! 14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.

Bij God de Vader mag je troost vinden. Troost zoals alleen een moeder haar (kleine) kinderen troosten kan (vers 12 en 13). Breng je ook jouw verdriet bij God in het gebed?

Dag 5 Vader - Drie-enig
Tekst: Deuteronomium 32:1-6 | |
1 Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. 2 Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. 3 Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! 4 Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. 5 Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie. 6 Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?

In vers 6 lees je dat God de Vader Zijn volk heeft gekocht, gemaakt en stand doen houden. Op welke manier zijn God de Zoon en God de Heilige Geest hier bij betrokken?

Dag 6 Vader - Het huis van de Vader
Tekst: Johannes 14:1-6 | |
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

In het huis van de Vader zijn veel woningen (vers 2). Sterven houdt voor Gods kinderen dan ook een Thuiskomen in. Wie komen Thuis (vers 6)?

Dag 7 Vader - De Vader zien
Tekst: Johannes 14:7-11 | |
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

Heb jij God de Vader gezien? Op welke manier kan dat alleen?

Vaderzorg C.H. Spurgeon e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat ik geloof Ds. J.J. van Eckeveld Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Twaalf artikelen: een oude belijdenis voor jonge mensen Ds. W. Pieters Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat is geloven? H.J. Hegger Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Waarom ben jij gereformeerd? Henrieke Schimmel e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Het voorrecht om God aan te spreken met 'Vader' R.C. Sproul
Het initiatief van de Vader Ds. J.C. de Groot
De toegang tot de Vader Ds. P. den Butter
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest Ds. P. den Butter
In de dingen Mijns Vaders Prof. dr. A. Baars
God de Vader, Schepper van hemel en aarde Ds. J.M.J. Kieviet
Gods Vaderliefde Ds. M.M. van Campen
In het huis van de Vader Dr. M.J. Kater
Mijn God en mijn Vader Ds. D. Zoet
De almachtige God en Vader voorziet in alle dingen Ds. A. den Boer
De almachtige Vader Ds. H. Korving
Onze Vader die in de hemelen zijt Ds. J.M.J. Kieviet

Wat is een goede vader?

 • Bij ‘een goede vader’ kun je verschillende ideeën hebben: een vader die streng is en zijn kinderen een duidelijke opvoeding geeft, een vader die lievig is en zijn kinderen geeft waar ze om vragen, etc. Welk beeld heb jij bij een (goede) vader?
 • Lees zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Welk beeld wordt hier gegeven van God de Vader?
 • Dominee R. van Kooten schrijft: “Wij moeten niet ons vaderbeeld projecteren op God, dan hebben wij toch een menselijke vader. Het is juist andersom: de wijze waarop God vader is, wil ons vaderschap toetsen en vernieuwen.” Wat betekenen deze woorden voor jou? Waarin moet jij je vaderbeeld van God aanpassen?

Mag ik God mijn Vader noemen?

Het gebed dat de Heere Jezus Zijn discipelen leerde begint met “Onze Vader die in de hemelen zijt…”

 • Wat denk je… mag iedereen de Heere God zijn of haar Vader noemen? Waarom (niet)? Wat betekent het dat er bij gezegd wordt: 'die in de hemelen zijt'?
 • In de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus á Brakel staat het volgende:
  "De Heere Jezus leert ons niet alleen God aanspreken met de naam Vader; maar doet er het betrekkelijke en eigenende woordje 'onze' bij: Onze Vader. Omdat het woord 'Vader' ziet op de genadige aanneming, wedergeboorte, ondertrouw en vereniging met de Heere Jezus, de Zoon van God door het geloof, daarom worden door het woord 'onze' niet alle mensen verstaan, maar alleen de wedergeborenen, gelovige kinderen Gods. Een onbekeerde is geen kind van God, daarom kan hij dan ook God niet aanspreken met de Naam van Vader; en al is hij dan een schepsel van God, en God daarom zijn Vader is door schepping, zo kan dat woord van 'Vader' in dat opzicht hem geen troost geven noch vrijmoedigheid om tot God te naderen, omdat de zonde hem van God en Zijn gunst ten enenmale heeft afgescheiden, en hem gebracht onder de toorn van God, zodat God voor hem een verterend vuur is, en tot verschrikking."
  Wat vind je van deze woorden? Mag jij de Heere God jouw Vader noemen?
 • Al de tijd dat de verloren zoon (Lukas 15) ver weg van zijn vader, en verloren was, bleef de vader een vader. En ook nog eens een vader die op de uitkijk bleef staan en heel hard naar zijn zoon toe rende toen die weer terug keerde. Wat zegt deze gelijkenis over het vaderhart van God? Wat doet dat met jou?
 • Stelling: "De vraag is niet of God je Vader wil zijn, maar of jij Zijn kind wil zijn. Dat Hij jouw Vader wil zijn, blijkt heel duidelijk uit het gebed dat Jezus ons leerde bidden."
  Wat vind je van deze stelling?

Waar is de Vader?

Een leerling vroeg eens aan een joodse rabbi: "Hoe is het mogelijk dat iemand die van God houdt, en weet dat Hij nabij is, soms een onderbreking en verwijdering meemaakt?" De rabbi vertelde: "Als een vader zijn zoontje wil leren lopen, zet hij het eerst voor zich neer en houdt zijn eigen handen aan twee kanten dichtbij hem, zodat de jongen niet valt en zo loopt hij tussen vaders handen op vader toe. Maar zodra hij dichtbij de vader komt, trekt die zich een beetje terug en houdt de handen verder uit elkaar en zo maar door om het kind te leren lopen."

 • Wat vind je van deze vergelijking?
 • Herken je er iets in van in je eigen leven, of in de levens van gelovigen die je kent?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.