Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gods Woord

Gods Woord

Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden Woord.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Een boek met Iemand erin

Een klein meisje bladert door de grote Bijbel van haar ouders. Het boek zit helemaal onder het stof. “Zeg mama”, zegt ze. “Is de Bijbel niet het Boek van God?” “Jazeker kind”, antwoordt de moeder. Waarop het meisje zegt: “Zullen we hem dan maar niet aan God teruggeven? We lezen er toch nooit in.”

Erg is dat: als de Bijbel in de kast ligt te verstoffen. Zonde. De Bijbel is namelijk een cadeau uit de hemel. Door de Bijbel heen laat de Heere God zien wat Zijn heilsplan is, Zijn reddingsplan. De Bijbel laat zien welke weg Hij gaat met Israël en de heidenvolken. En het belangrijkste: de Bijbel vertelt over de Verlosser van Israël en de volken, Jezus Christus. Iemand heeft eens gezegd: “In het gewaad van de Schrift komt Christus naar ons toe.”

Eigenlijk is de Bijbel niet één boek, maar een verzameling van boeken. Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord ‘Biblia’, dat betekent ‘boeken’. De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. Tegelijk vormen die boeken een wonderlijke eenheid. Hoe dat komt? De Heilige Geest heeft daarvoor gezorgd, Hij is de Hoofdauteur. Hij heeft mensen geleid om Zijn woorden op te schrijven zoals Hij dat wilde.

God openbaart zich op verschillende manieren. Hij openbaart zich bijvoorbeeld in de schepping (Psalm 19:2). Daarnaast maakt Hij zich op een bijzondere manier bekend in de Heere Jezus en het Woord dat vertelt over Hem. Tegelijk is het zo dat de Bijbel nog lang niet alles vertelt wat er te vertellen valt over Jezus. Als je dat allemaal op papier zou zetten, is de wereld te klein om al die boeken te bevatten (Joh. 21:25). De Bijbel is dat deel van Gods bijzondere openbaring dat God voor alle tijden en voor alle mensen bestemd heeft.

De Bijbel is heel kleurrijk. Het bevat veel geschiedenisverhalen, maar ook liederen, gedichten en brieven. Luther vergeleek de Bijbel eens met een grote boomgaard, waar allerlei soorten vruchtbomen staan waarvan je kunt plukken. “Je vindt er troost, waarschuwing, onderwijzing, steun, beloften enzovoorts. Er is geen enkele boom in deze boomgaard waar ik nog nooit aan geschud heb en een paar heerlijke appels of bessen van genoten heb.”
In de kerk belijden we dat de Bijbel het Woord van God is. Dat is ook wat de Bijbel over zichzelf zegt. Jezus beroept Zich steeds weer op de Bijbel (“Er staat geschreven…”). Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”
Om Gods Woord te begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig. Net zoals de Heere Jezus dat deed bij de Emmaüsgangers, laat de Geest ons zien waar de Bijbel eigenlijk over gaat: heel de Bijbel – het Oude en het Nieuwe Testament – zet de schijnwerper op Jezus Christus. “En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was” (Lukas 24:27). Dan ga je ontdekken dat de Bijbel, zoals een predikant eens zei, “een boek is met Iemand erin”. Je gaat de vreugde ontdekken van het Bijbellezen. Net als kerkvader Augustinus, die eens schreef: “De mensen hadden mijn gezicht eens moeten zien en mijn uitroepen moeten horen toen ik de Psalmen las!”

Gods Woord

Bijbelteksten

 • Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

  Deuteronomium 8:3
 • En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

  Johannes 1:14
 • Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

  Psalm 119:105
 • Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

  Hebreeën 4:12

Belijdenisgeschriften

In artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) gaat het over het Woord van God. Er staat dat de kerk belijdt dat Gods Woord niet is gezonden of is voortbracht door de wil van mensen, maar dat de ‘heilige mensen Gods’ die woorden gesproken en geschreven hebben, gedreven door de Heilige Geest.

Het Oude en het Nieuwe Testament vormt samen Gods Woord. Christenen geloven zonder twijfel alles wat daarin verwoord is. Dat doen ze niet zozeer omdat de Kerk dat zegt, maar vooral omdat de Heilige Geest bevestigt in hun hart dat de woorden in de Bijbel de woorden van God zijn. Christenen belijden dat de Bijbel, de Heilige Schrift, de wil van God volkomen bevat (artikel 7, NGB). Dat betekent: Alles wat je als mens nodig hebt om zalig en gered te worden, wordt in de Bijbel geleerd. Het is dan ook verboden om iets toe te voegen aan de Bijbel of er iets uit te schrappen. Zoals Paulus schrijft in Galaten 1:8: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.”

Dag 1 Gods Woord - Hij spreekt en het is er
Tekst: Genesis 1:1-10 | |
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 6 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! 7 En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. 8 En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 9 En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. 10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Wat kun je uit dit gedeelte leren over de kracht van Gods woorden?

Dag 2 Gods Woord - Gods woorden inprenten
Tekst: Deuteronomium 11:16-21 | |
16 Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. 17 Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. 18 Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19 En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; 20 en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, 21 opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

Waarom is het volgens dit gedeelte belangrijk om Gods woorden in te prenten?

Dag 3 Gods Woord - Een licht op je pad
Tekst: Psalm 119:96-105 | |
96 Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar alleen Uw gebod is onbegrensd. 97 Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. 98 Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. 100 Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb. 101 Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord zal houden. 102 Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. 103 Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. 104 Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De dichter van Psalm 119 beschrijft Gods Woord als een ‘licht op zijn pad’ (vers 105). Ervaar je in je eigen leven dat Gods Woord je de weg wijst?

Dag 4 Gods Woord - Hoe we Gods Woord moeten lezen
Tekst: Johannes 5:39-47 | |
39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. 41 Eer van mensen neem Ik niet aan, 42 maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet. 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. 44 Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 45 Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. 46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

Wat leert dit gedeelte jou over het lezen van Gods Woord? Waarom levert de Bijbelstudie waar de Heere Jezus in vers 39 over spreekt niets op?

Dag 5 Gods Woord - Wapen tegen de duivel
Tekst: Mattheüs 4:1-11 en Efeze 6:17 | |
Mattheüs 4 1. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 5. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6. en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9. en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem. Efeze 6 17. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Denk je dat de duivel ook vandaag gebruik maakt van Bijbelteksten om gelovigen te misleiden? Heb jij geleerd om het ‘zwaard van Gods Woord’ te gebruiken?

Dag 6 Gods Woord - Het Woord leest ons
Tekst: Hebreeën 4:11-16 | |
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

“Niet wij lezen de Bijbel, maar de Bijbel leest ons”, zei Luther. Wat bedoelde hij daarmee denk je? Op welke manier komt dit principe in dit Bijbelgedeelte terug?

Dag 7 Gods Woord - Jezus, het vleesgeworden Woord
Tekst: Johannes 1:14-18 | |
14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. 16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. 17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Dit gedeelte gaat over een belangrijke waarheid. Gods Woord is mens/vlees geworden in de Heere Jezus. Hij is het Levende Woord. Het is iets dat we nooit helemaal kunnen bevatten, maar waarvoor we de Heere mogen danken. Dank voor de komst van Jezus in je eigen woorden.

Gids voor Bijbellezers Dr. Jan H. van Doleweerd Leverbaar
Meer informatie Meer info
Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Geloof je Hem? Ds. A. Kos Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leer ons lezen Ds. W.C. Meeuse E-book
Meer informatie Meer info
Nabij u is het Woord Thomas Boston e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
De Bijbel is een sprookjesboek' Jan Rein de Wit
Kunnen we de 66 boeken van de Bijbel vertrouwen? John Piper
Historische betrouwbaarheid van de Bijbel Ruben Jorritsma
Bijbel: de tijd van toen en nu Jan Rein de Wit
Jongeren over bidden en Bijbellezen LCJ/Puntuit/Klomp Creative
We hebben toch geen andere boeken dan de Bijbel nodig? Ds. C.J. Droger
Staat de Bijbel vol met fouten? Ds. G.A. van den Brink
Jezus in de hele Bijbel Geloofstoerusting
Is de Bijbel betrouwbaar? William Lane Craig
Het vleesgeworden Woord Ds. J. Koppelaar
Dit is een getrouw Woord Ds. J. Koppelaar

Brief

De Bijbel zou je kunnen vergelijken met een liefdesbrief van God aan zondaren.

 • Wat is de kernboodschap die in die brief staat? Zou je die in een paar zinnen op kunnen schrijven?
 • Hoe vaak lees jij uit ‘die brief van God’?
 • Wat doe je met de boodschap die in die brief staat?

Hoe weet ik of de Bijbel Gods Woord is?

Dennis en Vincent hebben een discussie met elkaar. Dennis heeft net uitgelegd dat de Bijbel Gods Woord is, maar Vincent zegt fel: “Hoe kan ik nu weten of de Bijbel Gods eigen Woord is? Komen al die 66 boeken van Hem? Hoe dan? Waarom zou de Bijbel Gods Woord zijn en niet de Koran?”

 • Hoe zou jij reageren?
 • Wat maakt de Bijbel anders dan de Koran?

Bijbellezen

Heel veel jongeren (en ook volwassenen) vinden het lastig om tijd vrij te maken om de Bijbel te lezen. Toch is het zo ontzettend belangrijk om dagelijks Gods Woord tot je te nemen. Jezus zei dat de mens niet van brood alleen moet lezen maar van elk woord dat uit de mond van God komt (Mattheüs 4:4).

 • Hoeveel tijd per dag wil jij besteden aan het lezen van de Bijbel? Lukt dat?
 • Wat heb je nodig om wél Bijbel te lezen? Denk aan vragen als:
  • Wat is voor mij het meest geschikte moment van de dag?
  • Hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? (Plan het in, in je agenda. Je kunt beter een haalbaar doel stellen dan grootse plannen waar vervolgens niets van komt.)
  • Wat is een geschikte plek voor mij? (Zoek een rustige plek. Zet alle stoorzenders uit.)
 • Er zijn enorm veel hulpmiddelen bij het Bijbellezen. Denk aan dagboeken, Bijbelleesroosters, de Bijbel met Uitleg, Bijbelluister-apps, etc. Kies een hulpmiddel dat bij je past en gebruik dat dagelijks.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.