Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Seksualiteit

Seksualiteit

Handelingen en gevoelens gericht op geslachtsgemeenschap. Seks is een goede gave van God, maar buiten Zijn grenzen werkt het verwoestend.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Seks: een hot item

Seks is een hot item. Je komt het overal tegen. Veel popliedjes gaan over seks en in bijna elke film zit wel een seksscène. Er is porno op internet, verleidelijke reclames in bushokjes en heel veel grappen gaan over seks. Met een smartphone zonder filter kun je van alles opzoeken. Via WhatsApp kun je bovendien allerlei dingen met elkaar delen, een fotootje onder de douche bijvoorbeeld.

Op school hoor je er soms niet bij als je ‘het’ nog niet gedaan hebt. Dan ben je zielig. Of achterlijk. Seks ‘moet’ – of je het nou leuk vindt of niet. Het is lastig om in de seksjungle van vandaag de goede weg te vinden. Want hoe is seks eigenlijk bedoeld? Wat waren Gods bedoelingen met seks?

God heeft de mens geschapen als man en vrouw en met de mogelijkheid om seks met elkaar te hebben. We mogen dus genieten van ons eigen lichaam, en van elkaar. Door seks kan er nieuw leven ontstaan; wat een wonder en mysterie!

De Bijbel spreekt positief over seksualiteit. Als je het Hooglied van Salomo leest dan gaat het er daar niet preuts aan toe: borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Het is dichterlijk gezegd, maar laat aan duidelijkheid niet veel te wensen over. In Spreuken 5:18-19 staat: ‘… verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde.’

God heeft dus seksualiteit bedácht. Laat je nooit wijs maken dat we als kerk achterlopen op dit gebied, want Hij is de Maker. Hij had ook kunnen bedenken dat kinderen verwekt werden door elkaar de hand te geven.

Omdat God de Ontwerper is van seks, kent Hij als geen ander de gebruiksaanwijzing. Omdat de Heere Zelf seksualiteit heeft bedacht, moeten we ook Zijn handleiding gebruiken om écht te genieten! Zo heeft God geslachtsgemeenschap bedoeld voor binnen het huwelijk. In Genesis 2:24 staat dat een man ‘zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’. Het is dus niet Gods bedoeling dat we met de eerste de beste in bed duiken.

In de Bijbelse cultuur sprak het vanzelf dat je geen seks voor het huwelijk had. Als de engel bij Maria komt met de aankondiging dat ze zwanger wordt, zegt ze stomverbaasd: ‘Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?’ (Lukas 1:34). Oftewel: hoe kan dat als ik geen seks heb met een man? Jozef en Maria waren al in ondertrouw. Dat was een nog sterkere verbinding dan bij ons een verloving is. Maar ook dan was het vanzelfsprekend dat je nog niet met elkaar naar bed ging.
Buiten Gods grenzen wordt seksualiteit een verwoestende kracht. Lees de geschiedenis van Amnon en Thamar maar (2 Samuël 13:1-22). Amnon volgt zijn eigen egoïstisch lust, verkracht zijn halfzus Thamar en wil vervolgens niets meer met haar te maken hebben. Op die manier vernietigt seks mensenlevens.

Seksualiteit

Bijbelteksten

 • Schep mij een rein hart, O God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

  Psalm 51:12
 • Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

  Mattheüs 5:8
 • Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen?

  Spreuken 5:20
 • Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.

  Hebreeën 13:4

Belijdenisgeschriften

In Zondag 41 van de Heidelberger Catechismus wordt omschreven wat God leert in het zevende gebod: Hij leert ons daar dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom rein en ingetogen moeten leven, of je nu wel of niet getrouwd bent.

Als je bij de Heere Jezus hoort, zijn je lichaam en je ziel een tempel van de Heilige Geest. Daarom wil de Heere God dat gelovigen hun lichaam en ziel allebei zuiver en heilig bewaren. Om die reden verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten en wat een mens daartoe kan trekken.

Dag 1 Seksualiteit - Gods instelling van het huwelijk
Tekst: Genesis 2:21-25 | |
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Al bij de schepping zag God dat eenzaamheid voor een mens niet goed is. Wat betekent het voor jou dat het God is die het huwelijk instelde en de Bedenker is van seksualiteit?

Dag 2 Seksualiteit - Genieten binnen Gods grenzen
Tekst: Prediker 9:9 en Spreuken 5:18-20 | |
9 Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. 18 Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: 19 een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde. 20 Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen?

Je leest in deze gedeelten hoe de Heere wil dat we van seksualiteit genieten, maar ook dat we ons aan de grenzen houden die Hij als Schepper van seksualiteit gesteld heeft. Wat doet het met je als je leest hoe Gód het graag ziet?

Dag 3 Seksualiteit - Openhartig taalgebruik
Tekst: Hooglied 4:1-7 en Hooglied 8:8-9 | |
1 Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. 2 Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen. 3 Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. 4 Uw hals is als de toren van David, in lagen gebouwd. Er hangen duizend schilden aan, allemaal schilden van helden. 5 Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle, die tussen de lelies weiden. 6 Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal Ik naar de mirreberg gaan, naar de wierookheuvel. 7 Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u. 8 Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? 9 Als zij een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. Als zij een deur is, zullen wij haar insluiten met een plank van cederhout.

De Bijbel is niet preuts én niet plat als het gaat over seksualiteit. Hoe spreek jij over dit onderwerp? Wat kun je van Hooglied 8 vers 8-9 leren als het gaat over grenzen stellen?

Dag 4 Seksualiteit - Het huwelijk als afspiegeling van Christus en Zijn gemeente
Tekst: Efeze 5:22-33 | |
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Hoe hoort een christenman met zijn vrouw om te gaan? En andersom?

Dag 5 Seksualiteit - Egoïstische lust is verwoestend
Tekst: 2 Samuël 13: 1-22 | |
1 Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster, en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. 2 Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want zij was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. 3 Maar Amnon had een vriend, van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. 4 Die zei tegen hem: Waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem: Ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. 5 Jonadab zei tegen hem: Ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen: Laat mijn zuster Tamar toch komen om mij brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. 6 Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning: Laat mijn zuster Tamar toch komen en twee koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. 7 Toen stuurde David een bode naar Tamar, in het huis, om te zeggen: Ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. 8 Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. Zij nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. 9 Daarop nam zij de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei: Laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. 10 Toen zei Amnon tegen Tamar: Breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die zij gemaakt had, en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. 11 Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar: Kom, slaap met mij, mijn zuster. 12 Maar zij zei tegen hem: Nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël; doe deze schandelijke daad niet. 13 Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Welnu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. 14 Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren, maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. 15 Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte, was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar: Sta op, ga weg! 16 Toen zei zij tegen hem: Er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. 17 Hij riep zijn knecht, zijn bediende, en zei: Stuur die vrouw toch bij mij vandaan, naar buiten, en doe de deur achter haar op slot. 18 Zij had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. 19 Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aanhad, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. 20 Haar broer Absalom zei tegen haar: Is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover, hij is je broer; neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar, eenzaam, in het huis van haar broer Absalom. 21 Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij in hevige woede. 22 Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had.

Een aangrijpende geschiedenis, het verhaal van Amnon die Thamar verkracht en vervolgens niets meer met haar te maken wil hebben. Welke les trek je voor jezelf uit dit gedeelte?

Dag 6 Seksualiteit - God straft seksuele zonden
Tekst: 1 Korinthe 6:12-20 en Hebreeën 13:4 | |
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. 13 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. 14 En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. 15 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. 17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.

Hoe ga jij met (je) seksualiteit om? Zijn er seksuele zonden waar je je van moet bekeren?

Dag 7 Seksualiteit - Om Jezus’ wil vergeeft God seksuele zonden
Tekst: Johannes 8:1-11 | |
1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.

Hoe kan het dat deze overspelige vrouw die volgens de wet van Mozes gestraft moet worden, door Jezus toch niet veroordeeld wordt?

Trouw en teder Alie Hoek-van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
In gesprek over seks Arjet Borger Leverbaar
Meer informatie Meer info
Van alles over seks Arjet Borger Leverbaar
Meer informatie Meer info
Let op liefde! Drs. S. Brons-van der Wekken Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Zuiver en heilig bewaren Ds. C.G. Vreugdenhil Leverbaar
Meer informatie Meer info
Verliefd, verloofd, getrouwd Ds. E. Gouda E-book
Meer informatie Meer info
Paradijsbloem Ds. J. Joppe e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Liefde (thema's voor tieners) Erik-Jan Verbruggen Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Gods plan met man en vrouw Ev. Arjan Baan (redactie) Leverbaar
Meer informatie Meer info
Jongeren naar het huwelijk H. van Groningen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Meer dan liefde J.H. Mauritz e.a. Leverbaar
Meer informatie Meer info
Bevrijd van pornografie James Jennings
Christendom: het gaat niet om seks John Piper
Het zevende gebod Ds. W. Pieters

Seks voor het huwelijk

Lisa is zeventien en heeft twee jaar verkering. Zij zegt: ‘Als je met elkaar naar bed gaat, dan ben je toch één voor God?! Als je zeker bent van elkaar, waarom dan nog wachten? Als je toch van plan bent te trouwen, dan kan het toch wel? Dan heb je een relatie van liefde en trouw. Alleen nog niet voor de burgerlijke stand, maar dat is een menselijke uitvinding.’

 • Wat vind je van de mening van Lisa?
 • Ben je het met haar eens?
 • Waarom wel of niet?

Taalgebruik en gebaren

In vraag en antwoord 109 van de Heidelberger Catechismus staat:

Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?
'Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heiligen Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat de mens daartoe trekken (verleiden) kan.'

 • Als je deze vraag en het antwoord in eigen woorden aan een ongelovige vriend zou moeten doorgeven, wat zou je dan zeggen?
 • Wat verbiedt het zevende gebod als het gaat om taalgebruik, gebaren en verleidingen? Kun je dat voor jezelf concreet maken?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.