Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Gebed

Gebed

Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Ademhalen in God

Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer. Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven.

Niemand houdt het lang vol zonder adem. Dan is het snel afgelopen. Met het geestelijk leven is het net zo. We hebben de ‘adem van de Geest nodig’; de verbinding, het contact met God. Anders blijf je geestelijk dood. “Bidden is jezelf uitademen in God”, schreef ds. H.J. Hegger. “Daarom is bidden zo’n verademing. Je komt erdoor tot rust.”

Bidden is spreken met God. Het is schuldbelijdenis: vragen om vergeving van je zonden. Het is ook aanbidden: God danken en loven voor wie Hij is. En je hart uitstorten (Psalm 62:9), zeg maar leeg kieperen voor Hem.

Over Mozes staat dat hij sprak met God zoals een man met een vriend (Exodus 33:11). We mogen, in naam van de Heere Jezus, alles met God bespreken: dingen waar we dankbaar voor zijn, onze zorgen en de zorgen van en over anderen (Filippenzen 4:6).

Als je bidt hoef je geen vroom, godsdienstig gezicht op te zetten. Moeilijke woorden gebruiken hoeft ook niet. De Heere God luistert juist als je nederig van hart bent (Jesaja 57:15, Lucas 18:9-14). Een rabbi zei eens: “Zelfs als je alleen maar ‘help!’ kan zeggen tegen God, dan is dat al erg goed. Herhaal het steeds weer, totdat God je lippen opent en de woorden beginnen te vloeien uit je hart.”

Bidden tot God kan ook door gewoon stil te zijn voor Hem (Psalm 131:2). Net als een jongen en meisje die verliefd zijn. Die praten ook niet de hele tijd. Ze kunnen er ook gewoon stil van genieten dat die ander er is. Als je gelooft, mag je weten dat de Geest in jou bidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26).
In het gebed mag je helemaal eerlijk zijn. Kijk maar eens hoe eerlijk de psalmdichters zijn! Alles komt voorbij. Halleluja’s, gejubel en gejuich. Maar ook vragen, klachten en wanhoopskreten. Psalm 10 begint zo: “HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”
Om gebed fris te houden, kun je ook een gedeelte van Gods Woord ‘terug bidden’. Uit het gedeelte dat je gelezen hebt, neem je een tekst en die leg je aan de HEERE voor. Dan is er altijd wat te bidden. En God heeft in Zijn Woord zoveel beloften gegeven, daar mogen we op pleiten!
Bidden op een rustig plekje gaat vaak het beste. Over de Heere Jezus lees je dat Hij ’s morgens vroeg naar een eenzame plek ging om te bidden (Markus 1:35). Maar ook tijdens dagelijkse bezigheden kan je hart gericht blijven op Hem. En als je opeens in een lastige situatie terechtkomt, mag je Gods hulp inroepen. Over Nehemia lees je ook dat hij een ‘schietgebedje’ bad toen hij hulp nodig had (Nehemia 2:4,5).
Bidden tot de hemelse Vader is alleen mogelijk door het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht. Als wij in Hem geloven, mogen wij vrij tot de genadetroon naderen (Hebreeën 4:16) en die Heilige God zelfs ‘Vader’ noemen (Romeinen 8:15).
Bidden is niet iets voor ‘gevorderden’ of ‘geloofsprofessionals’. Het is juist omgaan met de Vader als een kind; wandelen met Hem. In Lukas 11 staat dat de discipelen vragen aan de Heere Jezus: “Leer ons bidden.” Er volgt dan geen ingewikkelde preek over hoe moeilijk bidden wel niet is. Nee, de Heere Jezus leert Zijn leerlingen bidden door een gebed voor te zeggen: het ‘Onze Vader’, een eenvoudig en tegelijk heel diep gebed.

Gebed

Bijbelteksten

 • De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent.

  Exodus 33:11
 • Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

  Mattheüs 6:7
 • Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.

  Psalm 62:9
 • Wees in geen ding bezorgd; maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

  Filippenzen 4:6

Belijdenisgeschriften

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaat het in artikel 26 over de Heere Jezus als Voorbidder. Er staat dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus. Wij mogen zeker weten dat alles wat wij de Vader bidden in de naam van Christus, ons gegeven zal worden.

In de Heidelberger Catechismus worden de laatste acht zondagen aan het gebed besteed. Vraag 116 is: “Waarom is het nodig dat christenen bidden?” Het antwoord luidt: “Omdat het de belangrijkste manier is om onze dankbaarheid te uiten. En omdat God Zijn genade en Heilige Geest alleen geeft aan hen die hen met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden.” De volgende vraag (117) is dan: “Wat voor soort gebed is voor God aangenaam en wordt door Hem verhoord?” Het antwoord bestaat uit drie punten: “Dat wij de enige ware God, die Zich in Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard, van harte aanroepen.” “Dat wij onze nood en ellende grondig kennen, zodat wij ons voor het aangezicht van Gods majesteit verootmoedigen.” “Dat wij bidden vanuit die vaste grond hebben: Jezus Christus. Hoewel wij het uit onszelf niet waard zijn, wil hij ons om Jezus’ wil verhoren, zoals hij ons in Zijn Woord heeft beloofd.”

Dag 1 Gebed - Spreken als met een vriend
Tekst: Exodus 33:1-11 | |
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, vertrek vanhier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. 2 Ik zal een engel vóór u uit zenden – Ik zal de Kanaänieten, Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven – 3 naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar Ik zal Zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en Ik u anders onderweg zou vernietigen. 4 Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. 5 De HEERE had namelijk tegen Mozes gezegd: Zeg tegen de Israëlieten: U bent een halsstarrig volk. Als Ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af, en Ik zal weten wat Ik u doen zal. 6 Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. 7 En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan; en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. 8 Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. 9 Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de HEERE met Mozes sprak. 10 En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. 11 De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent.

Mozes sprak met de HEERE zoals iemand met een vriend spreekt. Is dat iets wat je jaloers maakt? Ken je mensen die zo’n omgang hebben met de Heere God?

Dag 2 Gebed - Een opdracht
Tekst: Psalm 27:1-8 | |
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE.

Bidden is een opdracht van de Heere Zelf. Hoe wordt die opdracht in vers 8 omschreven?

Dag 3 Gebed - De belofte die God geeft
Tekst: Psalm 50:1-15 | |
1 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. 2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. 3 Onze God komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig. 4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken: 5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers. 6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela 7 Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken, Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God. 8 Niet om uw offers zal Ik u straffen, want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen. 9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, 10 want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen. 11 Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij. 12 Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat. 13 Zou Ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? 14 Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. 15 Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

Welke belofte is in vers 15 verbonden aan het gebed?

Dag 4 Gebed - Alles met God delen
Tekst: Filippenzen 4:1-7 | |
1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! 2 Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. 4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Lees vers 6 nog eens. Waar ben je bezorgd over? Wat zijn je verlangens? Waarvoor ben je dankbaar? Leg het allemaal in gebed voor de Heere neer.

Dag 5 Gebed - De kracht ervan
Tekst: Jacobus 5:13-20 | |
13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. 19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.

In dit gedeelte wordt van alles gezegd over het gebed. Zet op een rij onder welke omstandigheden gebeden moet worden, wat gebeden mag worden en met welk vertrouwen je moet bidden.

Dag 6 Gebed - Onverhoorde gebeden
Tekst: 2 Korinthe 12:7-10 | |
7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Zijn er in jouw leven onverhoorde gebeden? Op welke manier kun je houvast uit dit gedeelte halen?

Dag 7 Gebed - Jezus als de Voorbidder
Tekst: Romeinen 8:34 en Hebreeën 7:25-28 | |
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. 28 Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.

In de gelezen gedeeltes gaat het over de Heere Jezus als Voorbidder (lees ook NGB art. 26). Welke betekenis heeft het voor jou dat de Heere Jezus een Voorbidder in de hemel is?

Gebed Corrie ten Boom Leverbaar
Meer informatie Meer info
Altijd bidden Ds. W. Harinck Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Bidden zoals Jezus M. Klaassen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leren bidden Matthew Henry Leverbaar
Meer informatie Meer info
Bidden Tim Keller Leverbaar
Meer informatie Meer info
Wat moeten we bidden? Alistair Begg
Bidden: winkelen of thuiskomen? Bert Noteboom en Jurjen ten Brinke
Met welke houding moeten we bidden? Thabiti Anyabwile
Mag je om concrete dingen bidden? Steven Middelkoop
Wat is het doel van onverhoorde gebeden? Steven Middelkoop
Leren bidden en groeien in gebed Ds. Anne van Olst en Jurjen ten Brinke
Wat is gebed? John Piper
Wat is gelovig bidden? Steven Middelkoop
Jongeren over bidden en Bijbellezen LCJ/Puntuit
Hoe is het verlangen tot en de liefde voor het gebed te versterken? John Piper
Wat als God mijn gebed niet verhoort? Francis Chan
Als je gebed niet wordt verhoord Steven Middelkoop
Bidden, het luisteren naar God Ds. J. Koppelaar
Het geheim van het pleitend bidden Prof. dr. A. Baars
Het gebedsleven van Daniël Ds. P. den Butter
Echt bidden is meestrijden Ds. B. Reinders
Bidden om het belangrijkste Ds. M.M. van Campen
Jeremia als voorbidder voor het volk Ds. D.W. Tuinier
Een gebed om de kracht van God Ds. C.G. Vreugdenhil

Welke uitspraak klopt in jouw leven?

Zet een kruisje in vakje a of b en bespreek daarna de antwoorden die je hebt gegeven met elkaar.

 1. a) gebed voelt vaak als een verplichting
  b) ik bespreek vaak spontaan dingen met de Heere God
 2. a) ik vraag God om concrete dingen
  b) ik bid meer in algemene termen
 3. a) als ik bid, weet ik dat de Heere naar mij luistert
  b) als ik bid, vraag ik mij vaak af of er wel echt iemand is die mij hoort
 4. a) ik heb vaak gemerkt dat er echt iets verandert door gebed
  b) ik heb niet vaak gezien dat gebed echt iets uitwerkt

Bidden in de drukte

“Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.” (Maarten Luther)

Wat vind je van deze uitspraak? Herken je dit of juist niet?

Om te bidden: Gebed van Maarten Luther

Zie, Heere,
ik ben een leeg vat,
dat het zeer nodig heeft
gevuld te worden.

Mijn Heere, vul het,
ik ben zwak in geloof;
sterk mij
ik ben koud in de liefde.

Verwarm mij, geef mij zoveel vuur,
dat mijn liefde uitstroomt
op mijn naaste

Ik heb geen vast, sterk geloof,
soms twijfel ik
en kan U niet volkomen vertrouwen.

Ach Heere, help mij,
vermeerder het geloof en vertrouwen.

Alles wat ik heb,
ligt in U besloten.
Ik ben arm,
U bent rijk
en U bent gekomen,
om U over de armen te erbarmen.

 • Wat vind je van dit gebed?
 • Is het een gebed dat jij ook zou kunnen bidden?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.