Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Zonde

Zonde

Zonde is de grote ‘kapotmaker’. Het betekent dat de mens de relatie met God en de naaste doelbewust vernietigt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

De grote kapotmaker

Zonde, of het Engelse ‘sin’, is een woord dat populair is bij reclamemakers. Zonde is spannend, sensueel, ondeugend. Daarom gebruikte Magnum in een campagne eens de zeven hoofdzonden om hun ijs te verkopen. Zonde verwijst dan naar iets dat eigenlijk niet mag, maar zo lekker is.

Als de Bijbel spreekt over zonde, dan wordt er iets heel anders bedoeld. Zonde is verschrikkelijk en vernietigend. Zonde betekent opstand en rebellie tegen God. Je mist je doel. Door de zonde mist de mens zijn bestemming en het geluk dat God voor hem bedoeld had. Hij graaft zijn eigen graf en maakt zichzelf steeds verder kapot. God wordt daarmee diep gekrenkt; je trapt Hem op Zijn hart.

Adam en Eva leefden in volmaakte harmonie met God. Door niet te luisteren naar God, hebben ze die harmonie vernietigd. Iemand zei eens: ze hebben de beademing kapotgetrokken. Ze wilden eigen baas zijn, met dodelijke gevolgen.

Zonde is altijd een misvorming van iets goeds. Een kenmerk van de duivel is dat hij niet kan scheppen. Hij is niet creatief, hij misvormt alleen het goede van de schepping. Hij neemt iets moois, iets waardevols en maakt dat kapot. Zo is porno een lelijke vervorming van de goede gave van seksualiteit.

Zonde is allereerst ongeloof. Adam en Eva gingen twijfelen aan Gods woorden. De slang maakte hen wijs dat er leven en geluk is buiten God. Zonde is hoogmoedig, trots, arrogant. Zonde maakt dat je onafhankelijk wilt zijn, een godheid. Het betekent haat en minachting van de Schepper.
Zonde kan niet ongestraft blijven. De straf op de zonde is de eeuwige dood. ‘Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood’ (Openbaring 21:8).
Zonde verblindt het oog en verduistert het hart van mensen. Dat noemen we de geestelijke dood. Het zorgt ervoor dat Satan ruimte en heerschappij krijgt in ons hart. Alleen de Heilige Geest kan ons hiervoor de ogen openen. Hij is gezonden om ‘de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (Johannes 16:8). Hij wil laten zien dat er alleen verlossing is door te geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus. De straf op de zonde komt ook tot uitdrukking doordat de mens de lichamelijke dood moet sterven. De lichamelijke dood vinden we in Genesis 3:19: ‘Stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’
Zonde breidt zich steeds verder uit, in de breedte en de diepte. Het is besmettelijk, het woekert voort als een kanker. Door de zonde van Adam is het hele menselijke geslacht besmet en vergiftigd. Dat wordt ook wel de ‘erfzonde’ genoemd.

Zonde

Bijbelteksten

 • Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed; wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

  Jesaja 64:6
 • Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

  1 Korinthe 6:10
 • Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

  Romeinen 3:23
 • Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

  1 Johannes 1:9

Belijdenisgeschriften

De Catechismus beschrijft dat we door de wet van God onze zonde en ellende leren kennen (HC vraag en antwoord 3). God roept ons op om lief te hebben, maar van nature zijn we geneigd God en onze naaste te haten. God heeft ons goed gemaakt, maar door de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva werd onze natuur verdorven (HC vraag en antwoord 3).

Door de zonde verdienen wij de eeuwige straf (HC vraag en antwoord 10). De prijs voor de zonde kunnen wij onmogelijk zelf betalen, wij maken de schuld zelfs elke dag groter (HC vraag en antwoord 13). Verlossing is er alleen door geloof in Jezus Christus (HC vraag en antwoord 18). In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat de mens door zijn ongehoorzaamheid en zonde de gemeenschap met God heeft verbroken (artikel 14). Daardoor is de menselijke natuur van goed in kwaad veranderd. De mens heeft daarom de lichamelijke en geestelijke dood verdiend. Artikel 15 maak duidelijk dat de zonde van Adam heel diep gaat en zeer ingrijpend is. Door Adams ongehoorzaamheid zijn alle mensen op aarde besmet met de zonde.

Dag 1 Zonde - De zondeval
Tekst: Genesis 3:1-11 | |
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?

Wat was de kern van de zonde van Adam en Eva?

Dag 2 Zonde - Niemand uitgezonderd
Tekst: Romeinen 3:21-26 | |
21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.

(Her)ken jij jezelf als zondaar voor God? Denk eerlijk over je hart en leven na en onderzoek waarin je afwijkt van Gods beeld.

Dag 3 Zonde - De bron
Tekst: Mattheüs 15:1-9, 19 | |
1 Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. 3 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? 4 God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. 5 Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. 6 En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. 7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. 19 Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.

Wat is de bron van onze zonden? De Heere zegt in Spreuken 23:26: ‘Geef Mij je hart.’ Welke troost ligt daarin in het licht van vers 19?

Dag 4 Zonde - Verschrikkelijk gevolg
Tekst: 1 Korinthe 6:10 en Openbaring 21:7-8 | |
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

De inhoud van deze verzen is aangrijpend. Wat leren deze verzen jou? Wat kun je naar aanleiding hiervan bidden?

Dag 5 Zonde - Gods oplossing
Tekst: 2 Korinthe 5:11-21 | |
11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Lees vers 21 nog eens aandachtig door. Is het voor jou een wonder (geworden) dat Jezus tot zonde gemaakt is om zondaren te kunnen verlossen?

Dag 6 Zonde - Vergeving ontvangen
Tekst: 1 Johannes 1:5-9 | |
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. De zonde belijden 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Hoe kunnen wij Gods vergeving van onze zonden ontvangen?

Dag 7 Zonde - De zonde doden
Tekst: Kolossenzen 3:1-10 | |
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De oude en de nieuwe mens 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Welke zonden moeten in jouw leven gedood worden? Bid om Gods genade en Heilige Geest om dit in Zijn kracht te kunnen doen.

Aan Zijn voeten Dr. R. van Kooten Leverbaar
Meer informatie Meer info
Als zonde mij omringt John Owen Leverbaar
Meer informatie Meer info
Zonde en verlossing Falling plates
Hoeveel zondebesef moet ik hebben? Ds. M. Pronk
Geloofszekerheid: zelfbeeld en zelfonderzoek Prof. dr. H. van den Belt
De vergeving der zonden Ds. W. Visscher

Wat is de grootste zonde?

 • Wat is volgens jou de grootste zonde?
 • Lees Johannes 3:18 en Hebreeën 10:29. Wat is volgens de Bijbel de grootste zonde?
 • Waarom is dit de grootste zonde?

Een gebed om vergeving

In Psalm 32 kom je verschillende betekenissen van zonde tegen. De psalm zegt dat diegene zalig is: van wie de overtreding vergeven is; van wie de zonde bedekt is; bij wie de ongerechtigheid niet toegerekend wordt.

 • Lees Psalm 32:1-6
 • Hoe kun je deze verzen tot je persoonlijk gebed maken? Welke zonden heb jij aan de Heere te belijden?

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.