Kies je doelgroep:
Kies je bijbelvertaling:
Kernwoorden
Hemel

Hemel

De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.

Deel deze pagina:

Bekijk de video met uitleg over het kernwoord

Woonplaats van God

‘De hemel bestaat echt!’ Met deze woorden ontwaakte neurochirurg Eben Alexander na zeven dagen uit een diepe coma. Alexander vertelde dat hij klaarwakker was geweest en een reis had gemaakt naar de hemel. Hij beschreef zijn reis uitgebreid, maar sprak niet over God.

Een hemel zonder God, kan dat? In de Bijbel lezen we over de hemel als de woonplaats van God. Het is ook de woonplaats van alle gestorven gelovigen. Hoe het in de hemel is, kunnen we ons niet voorstellen. Het is een plaats van volmaakte vrede, liefde en lofprijzing. Het is een plaats zonder verdriet, rouw en zonde.

Wij kunnen niet zomaar een reis maken naar de hemel. Alleen wie in Christus gelooft, krijgt toegang tot de hemel. Om daar Gods heerlijkheid te zien.

Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. Daar bereidt Hij een plaats voor de gelovigen. Op de laatste dag komt Christus terug om de gelovigen op te halen en in Zijn huis te brengen: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ (Johannes 14:2-3).
In de hemel is er geen verdriet, geen dood en geen ellende meer. De Heere maakt alle dingen nieuw: ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.' (Openbaring 21:4-5).
De heerlijkheid in de hemel is voor ons niet voor te stellen: ‘Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’ (1 Korinthe 2:9).

Hemel

Bijbelteksten

 • U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

  Psalm 73:24
 • Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

  Kolossensen 3:1
 • Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

  1 Korinthe 2:9
 • En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

  Openbaring 21:1-2

Belijdenisgeschriften

De Heidelberger Catechismus spreekt in Zondag 18 over de hemel. De hemel wordt daar genoemd als de plaats waar Christus is sinds Zijn opstanding. Christus is daar ‘ons ten goede’.

Hij zal daar blijven tot Hij terugkomt naar de aarde om te oordelen over de levenden en de doden (HC vraag en antwoord 46). In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 wordt beschreven dat de gelovigen een heerlijkheid wacht die wij als mens nooit zouden kunnen bedenken.

Dag 1 Hemel - Vele woningen
Tekst: Johannes 14:1-7 | |
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Voor Zijn hemelvaart zegt Jezus dat er in de hemel ‘vele woningen’ zijn (vers 2). Wat betekent dit?

Dag 2 Hemel - Woonplaats van Christus
Tekst: Johannes 14:1-7 | |
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

In de hemel bidt Christus voor Gods kinderen (vers 34). De kracht van dit gebed is heel groot. Waaruit blijkt dit (vers 38-39)? Welke hoop geeft dit Bijbelgedeelte aan jou?

Dag 3 Hemel - De dingen van boven zoeken
Tekst: Kolossenzen 3:1-11 | |
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De oude en de nieuwe mens 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.

‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn’ (vers 1). Wat betekent ‘met Christus opgewekt zijn’? Zoek jij in je leven de dingen die in de hemel zijn? Hoe?

Dag 4 Hemel - Waar gaat je hart naar uit?
Tekst: 2 Korinthe 5:1-10 | |
1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 6 Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Paulus heeft een vurig verlangen om bij Christus in de hemel te zijn. Waaruit blijkt dat? Hoe ligt dat bij jou?

Dag 5 Hemel - Door engelen gedragen
Tekst: Lukas 16:19-31 | |
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Wat vertelt deze gelijkenis ons over de hemel?

Dag 6 Hemel - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Tekst: Openbaring 21:1-5 | |
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Johannes ziet in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uit de hemel hoort hij een grote stem. Wat zegt die stem over de nieuwe hemel en aarde (vers 3 en 4)?

Dag 7 Hemel - Binnen of buiten?
Tekst: Openbaring 22:12-17 | |
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

Mag jij door de poorten ingaan in de stad (vers 14)? Of ben jij nog buiten (vers 15)?

De hemel dichterbij Dr. P.J. Visser Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leven onder een open hemel Luc Compagnie Alleen tweedehands
Meer informatie Meer info
Verborgen werkelijkheid R.C. Sproul Leverbaar
Meer informatie Meer info
Leef voor de eeuwigheid Paul Washer
Het Koninkrijk der Hemelen Ds. R. van Kooten

Zijn er na Jezus' wederkomst nog dierentuinen?

 • Wat denk je, zijn er na de wederkomst nog dierentuinen waarin wilde dieren zitten opgesloten in hokken?
 • Lees Jesaja 11:6-8 en Jesaja 65:17-25. Wat leer je van deze Bijbelgedeelten?

Getuigen van hoop over dood en graf

 • Heb je wel eens over een begraafplaats gelopen en de verschillende grafschriften gelezen? Op sommige grafstenen staan ‘neutrale’ teksten terwijl andere teksten verwijzen naar de opstanding van de doden. Twee voorbeelden:

  - ‘Hij hield van het leven. Ondeugd zijn grootste deugd. Zijn levenslust eindeloos.’
  - ‘Hier rust tot de wederopstanding van de doden mijn lieve vrouw.’

  Wat vind je van deze verschillende grafschriften?
 • Het tweede grafschrift getuigt van hoop op leven na dit leven, en de wederopstanding van de doden. Geloof jij dat? Wat betekent dit voor je?
 • Lees HC vraag en antwoord 57 en beantwoord en stel jezelf de vraag of je de troost van de opstanding van het vlees kent.

Wat is jouw bestemming?

 • Ken je de uitdrukking ‘Er is ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst’? Wat betekent deze uitdrukking?
 • Stelling: ‘Alleen als God aan het roer van je levensbootje staat, hoef je niet bang te zijn voor de toekomst.’ Wat vind je hiervan?
 • Lees Openbaring 22:20. Als je de Heere Jezus nog niet persoonlijk kent als je Zaligmaker, bekeer je dan en geloof het evangelie. Bid de Heere om die genade. Alleen zij die door een waar geloof bij Jezus horen zullen de hemel binnen kunnen gaan.

Gerelateerde kernwoorden

Optie 1

Eenmalige gift

Steun ABC van het geloof met een eenmalige gift via iDEAL, simpel en direct. Je kunt zelf het bedrag invullen.

Optie 2

Steun ABC

Wil je meer mogelijkheden om een gift te geven? Ga dan naar de donatiepagina voor meer informatie en om daar te doneren.